Quyết định 14/2018/QĐ-UBND

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND quy định về diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2018/QĐ-UBND diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2018/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 22 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT GIAO CHO TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Thực hiện Chỉ thịsố 1940/CT-TTg ngày 31tháng 12năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 185/TTr-SNV ngày 08 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sử dụng để xây dựng cơ sở tôn giáo với các nội dung sau:

1. Diện tích đất giao cho một tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáotrực thuộc không quá 5.000m2 (năm nghìn mét vuông).

2. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đang sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 43/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ thì diện tích đất thực tế đã sử dụng (sau khi được UBND tỉnh kiểm tra, xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) được giao theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP .

3. Các trường hợp khác được UBND tỉnh xem xét, quyết định giao đất theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương và nhu cầu thực tế của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh giao đất theo quy định của pháp luật.

2. Hàng năm, UBND các huyện, thị xã căn cứ vào quy định của pháp luật và tình hình tôn giáo của địa phương, đề xuất việc lập, điều chỉnh quy hoạch đất sử dụng cho mục đích tôn giáo theo địa bàn quản lý.

3. Sở Nội vụ phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Hàng năm,trước ngày 30 tháng 11báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

4. Các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý, sử dụng diện tích đất được giao đúng mục đích, quy định của pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 08 tháng 6 năm 2018 và thay thế Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quy định diện tích đất giao cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở:Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Thanh Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2018
Ngày hiệu lực08/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2018/QĐ-UBND diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2018/QĐ-UBND diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo Đắk Nông
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
       Người kýTrương Thanh Tùng
       Ngày ban hành22/05/2018
       Ngày hiệu lực08/06/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/2018/QĐ-UBND diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo Đắk Nông

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2018/QĐ-UBND diện tích đất giao cho tổ chức tôn giáo Đắk Nông

          • 22/05/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 08/06/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực