Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 21/2014/QĐ-UBND và 1747/2007/QĐ-UBND về lĩnh vực tài nguyên và môi trường do tỉnh Hà Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định lĩnh vực tài nguyên và môi trường Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2019/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ 02 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ GIANG VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 110/TTr-STNMT ngày 07 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Hà Giang về Ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 1747/2007/QĐ-UBND ngày 06/7/2007 của UBND tỉnh Hà Giang về việc Quy định thời hạn thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Lý do: Các căn cứ pháp lý để ban hành 02 Quyết định nêu trên đã hết hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin - Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CVNCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2019
Ngày hiệu lực15/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(15/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định lĩnh vực tài nguyên và môi trường Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định lĩnh vực tài nguyên và môi trường Hà Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýNguyễn Văn Sơn
       Ngày ban hành06/06/2019
       Ngày hiệu lực15/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 tháng trước
       (15/06/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định lĩnh vực tài nguyên và môi trường Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 02 Quyết định lĩnh vực tài nguyên và môi trường Hà Giang

           • 06/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực