Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chí bổ sung, phương pháp đánh giá, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” kèm theo Quyết định 46/2015/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2019/QĐ-UBND tiêu chí công nhận Cơ quan đạt chuẩn văn hóa tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2019/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 08 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ BỔ SUNG, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÉT VÀ CÔNG NHẬN “CƠ QUAN ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “ĐƠN VỊ ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA”, “DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM TRONG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 46/2015/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số của luật Thi đua Khen thưởng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí bổ sung, phương pháp đánh giá, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ban hành kèm theo Quyết định 46/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, cụ thể:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 4 như sau:

 “1. Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hằng năm; 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, hoặc đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

2. Tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể hằng năm được cấp trên công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 11 như sau:

“1. Chỉ tặng Giấy chứng nhận cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, không tặng tiền thưởng kèm theo.

2. Thực hiện việc khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo quy định của Luật thi đua, Khen thưởng, cụ thể:

Hàng năm, cơ quan quản lý nhà nước về Văn hóa, Thông tin cấp huyện lựa chọn, đề xuất tập thể tiêu biểu, xuất sắc nhất trong số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa lần đầu để đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện tặng Giấy khen; cơ quan quản lý nhà nước về Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh tổng hợp danh sách cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận lại sau 05 năm (kể từ ngày công nhận lần đầu) để đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen.

Tập thể được khen thưởng ngoài việc được tặng thưởng Bằng khen (Giấy khen) kèm theo hiện vật khen thưởng; còn được thưởng tiền theo quy định hiện hành.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX1,4, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/2019
Ngày hiệu lực18/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 tháng trước
(04/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2019/QĐ-UBND tiêu chí công nhận Cơ quan đạt chuẩn văn hóa tỉnh Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/2019/QĐ-UBND tiêu chí công nhận Cơ quan đạt chuẩn văn hóa tỉnh Kon Tum
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hòa
       Ngày ban hành08/10/2019
       Ngày hiệu lực18/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 tháng trước
       (04/11/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/2019/QĐ-UBND tiêu chí công nhận Cơ quan đạt chuẩn văn hóa tỉnh Kon Tum

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2019/QĐ-UBND tiêu chí công nhận Cơ quan đạt chuẩn văn hóa tỉnh Kon Tum

          • 08/10/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/10/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực