Quyết định 14/2019/QĐ-UBND

Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về bộ đơn giá sản phẩm: Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về bộ đơn giá sản phẩm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2019/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ SN PHẨM: ĐO ĐẠC, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SN KHÁC GN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số: 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sn gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Thông tư số 136/2017/TT-BTC ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 579/TTr-STNMT ngày 28 tháng 02 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bộ Đơn giá sản phẩm: Đo đạc lập bản đđịa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn lin với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn lin với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, gm:

1. Phụ lục I: Đơn giá sản phẩm Đo đạc lập bản đồ địa chính

2. Phụ lục II: Đơn giá sản phẩm Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gn lin với đất.

3. Bộ Đơn giá sản phẩm Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gn liền với đt, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo quyết định này chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng.

Điều 2. Bộ đơn giá sản phẩm: Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định tại Phụ lục I và phụ lục II ban hành kèm theo quyết định này là cơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt giá dự toán và quyết toán các công trình Đo đạc lập bn đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn lin với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sn khác gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Bộ đơn giá sản phẩm: Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sn gn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giy chứng nhận quyn sử dụng đất, quyền sở hu nhà ở và tài sản khác gn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II ban hành kèm theo quyết định này.

2. Khi có điều chnh về chính sách giá, tiền lương, định mức kinh tế kỹ thuật, STài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh Bộ đơn giá sản phẩm: Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo quy định của pháp luật.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Gia Lai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2019.

2. Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bộ đơn giá: Đo đạc lập bản đồ địa chính; Đăng ký thống kê, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hu nhà ở và tài sn khác gn liền với đất; xây dựng cơ sở dliệu tài nguyên môi trường hết hiệu lực ktừ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trư
ng (b/c);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thư
ng trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Đ/c Chánh VP, các PCVP UBND Tỉnh;
- Trang thông tin điện tử UBND tỉnh, Sở TNMT
- Lưu: VT, CNXD(2).PDD40
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Tiến Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2019
Ngày hiệu lực06/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về bộ đơn giá sản phẩm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về bộ đơn giá sản phẩm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2019/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýĐỗ Tiến Đông
        Ngày ban hành26/04/2019
        Ngày hiệu lực06/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về bộ đơn giá sản phẩm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2019/QĐ-UBND về bộ đơn giá sản phẩm áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

            • 26/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực