Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2020/QĐ-UBND định mức kinh tế quản lý khai thác công trình thủy lợi Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2020/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT TRONG QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định s 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điu của Luật Thủy lợi;

Căn cứ Nghị định s 96/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết về sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và h trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi;

Căn cứ Nghị định s 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đu thầu cung cấp sn phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Theo đ nghị của Giám đc Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định này ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi thuộc phạm vi tỉnh Hà giang, như sau:

1. Định mức lao động trên đơn vị sản phẩm

Đơn vị tính: công/ha

TT

Đơn vị

Định mức

1

Ban Quản lý khai thác CTTL

2,51

2

Huyện Quản Bạ

0,36

3

Huyện Vị Xuyên

1,79

4

Huyện Bắc Mê

1,52

5

Huyện Bắc Quang

2,08

6

Huyện Đồng Văn

1,39

7

Huyện Hoàng Su Phì

2,63

8

Huyện Quang Bình

2,04

9

Huyện Xín Mần

1,39

10

Huyện Mèo Vạc

1,43

11

Thành phố Hà Giang

2,08

12

Huyện Yên Minh

0,81

2. Định mức tiêu hao vật tư, nguyên nhiên liệu cho công tác vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị

Đơn vị tính: kg/100ha-năm

TT

Đơn v

Loi vt tư

Dầu Nhờn

Mỡ các loại

Dầu diezel

Giẻ lau

1

Ban Quản lý khai thác CTTL

0.2458

0.3026

0.2080

0.3152

2

Huyn Đồng Văn

0.0963

0.1185

0.0815

0.1235

3

Huyện Bắc Quang

0.2243

0.2761

0.1898

0.2876

4

Huyn Quản Bạ

0.0215

0.0265

0.0182

0.0276

5

Huyện Quang Bình

0.0570

0.0701

0.0482

0.0731

6

Huyện Vị Xuyên

0.0247

0.0304

0.0209

0.0316

3. Định mức sửa chữa thường xuyên tài sản cố định

Đơn vị tính: % tổng chi phí quản vận hành trong một năm

TT

Đơn v

Định mức

1

Ban Quản lý khai thác CTTL

42,43

2

Huyện Quản Bạ

5,55

3

Huyện Vị Xuyên

4,84

4

Huyện Bắc Mê

6,25

5

Huyện Bắc Quang

17,29

6

Huyện Đồng Văn

9,32

7

Huyện Hoàng Su Phì

6,25

8

Huyện Quang Bình

16,28

9

Huyện Xín Mần

6,75

10

Huyện Mèo Vạc

7,63

11

Thành phố Hà Giang

9,84

12

Huyện Yên Minh

29,74

4. Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp

Đơn vị tính: % tổng chi phí quản vận hành trong một năm

TT

Đơn vị

Định mức

1

Ban Quản lý khai thác CTTL

6,07

2

Huyện Quản Bạ

2,34

3

Huyện Vị Xuyên

1,74

4

Huyện Bắc Mê

10,38

5

Huyện Bắc Quang

9,76

6

Huyện Đồng Văn

1,39

7

Huyện Hoàng Su Phì

1,47

8

Huyện Quang Bình

1,42

9

Huyện Xín Mần

9,42

10

Huyện Mèo Vạc

2,35

11

Thành phố Hà Giang

11,54

12

Huyện Yên Minh

9,12

5. Định mức trên làm cơ sở cho việc bố trí, sắp xếp và sử dụng lao động hợp lý; quản lý vận hành công trình thủy lợi theo đúng quy trình, quy phạm; giao khoán trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trong đơn vị quản lý khai thác, vận hành công trình thủy lợi; xác định các khoản mục chi phí hợp lý hợp lệ; thực hiện hạch toán kinh tế có hiệu quả; lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính hàng năm của đơn vị; làm cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước thẩm tra, thẩm định kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính của đơn vị và là cơ sở để xây dựng đơn giá đặt hàng, giao kế hoạch quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 5 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT;
- Cục ki
m tra văn bản QPPL-B Tư pháp;
- T.Tr Tỉnh ủy,
- T.Tr HĐND tỉnh;
- CT, các PCT
UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo - tin học;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VNPTioffice;
- Lưu: VT, KTTH
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2020
Ngày hiệu lực25/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(26/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2020/QĐ-UBND định mức kinh tế quản lý khai thác công trình thủy lợi Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2020/QĐ-UBND định mức kinh tế quản lý khai thác công trình thủy lợi Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Văn Sơn
        Ngày ban hành15/05/2020
        Ngày hiệu lực25/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (26/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 14/2020/QĐ-UBND định mức kinh tế quản lý khai thác công trình thủy lợi Hà Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2020/QĐ-UBND định mức kinh tế quản lý khai thác công trình thủy lợi Hà Giang

              • 15/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực