Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long kèm theo Quyết định 18/2019/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý kinh phí cho khuyến công tỉnh Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2020/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ KINH PHÍ VÀ MỨC CHI CỤ THỂ CHO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2019/QĐ-UBND NGÀY 28/8/2019 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính quy định về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh.

1. Điểm d, Khoản 7, Điều 6 được sửa đổi như sau:

”Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn”.

2. Điểm đ, Khoản 9, Điều 6 được sửa đổi như sau:

”Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các chương trình, đề án khuyến công”.

3. Khoản 15, Điều 8 được sửa đổi như sau:

”Chi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở công nghiệp nông thôn. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở”.

4. Khoản 23, Điều 8 được sửa đổi như sau:

”Mức kinh phí ưu tiên hỗ trợ cho các chương trình, đề án, nhiệm vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 45/2012/NĐ -CP do UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo thu hút được các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, áp dụng sản xuất sạch hơn vào các địa bàn và ngành nghề cần ưu tiên nhưng không quá 1,5 lần mức hỗ trợ quy định trên đây.”

Điều 2. Bãi bỏ Khoản 2 Điều 13 của Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2020.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Cục KTVBQPPL;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- LĐVP. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm tin học - Công báo;
- Lưu: VT. 6.01.05

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Trung

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2020
Ngày hiệu lực08/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 tháng trước
(08/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý kinh phí cho khuyến công tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý kinh phí cho khuyến công tỉnh Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLê Quang Trung
        Ngày ban hành24/04/2020
        Ngày hiệu lực08/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 tháng trước
        (08/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý kinh phí cho khuyến công tỉnh Vĩnh Long

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế quản lý kinh phí cho khuyến công tỉnh Vĩnh Long

              • 24/04/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực