Quyết định 14/QĐ-UBDT

Quyết định 14/QĐ-UBDT về Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Hợp tác Quốc tế do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 14/QĐ-UBDT 2020 Kế hoạch công tác của Vụ Hợp tác Quốc tế


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VỤ HP TÁC QUỐC TẾ

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBDT ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Vụ Hợp tác Quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-UBDT ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho Văn phòng Ủy ban;

Căn cứ Quyết định số 993/QĐ-UBDT ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết s 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Hợp tác Quốc tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Thtrưởng các V, đơn v thuc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Ch
nhiệm UBDT;
- Cổng thông tin điện t
ử UBDT;
- Lưu: VT, HTQT (05 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA VỤ HP TÁC QUC TẾ
(Kèm theo Quyết định số 14/QĐ-UBDT ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

TT

Nội dung công việc

Lãnh đo phụ trách

Người trực tiếp thực hiện

Người phối hp thực hiện

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

I

THỰC HIỆN NHIM V TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1

Dự thảo tiểu Dự án Trồng cỏ sinh thái và phát triển đàn gia súc, gia cầm phù hợp với đặc thù từng vùng, miền”

PVT. PT Hà Việt Quân

CV. Nguyễn Quang Khải

PVT. Trn Chi Mai

CV. Nguyễn Kiên Trung

Quý I-II/2020

Dự thảo tiểu Dự án

2

Dự thảo tiểu Dự án “Phát trin sâm Ngọc Linh và dược liệu quý phù hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”

PVT. PT Hà Việt Quân

CV. Hoàng Tùng Lâm

PVT. Hoàng Văn Bình

CV. Nguyễn Kiên Trung

CV. Nguyễn Quang Khải

Quý I-II/2020

Dự thảo tiểu Dự án

3

Xây dựng Đề án kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 ca Thủ tướng về “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS” đến năm 2025.

PVT. Hoàng Văn Bình

CV. Trần Ngọc Lan Phương

CVC. Trần Thu Hà

CV. Nguyễn Kiên Trung

CV. Nguyễn Quang Khải

Quý IV/2020

Tờ trình TTg CP

4

Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) và Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về đề án đi bảo vệ Báo cáo quốc gia CERD

PVT. Trần Chi Mai

CVC. Trần Thu Hà

CV. Hoàng Tùng Lâm

Quý IV/2020

Tờ trình và Báo cáo quốc gia

II

THC HIN NHIM VỤ B TRƯỞNG, CHỦ NHIM ỦY BAN GIAO

1

T chc đoàn ra, đoàn vào

1.1

Đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban đi Thái Lan

PVT. Hoàng Văn Bình

CV. Hoàng Tùng Lâm

CV. Trn Ngọc Lan Phương

Thường xuyên

Báo cáo

1.2

Đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban đi Campuchia

PVT. Hoàng Văn Bình

CVC. Trần Thu Hà

CV. Nguyễn Kiên Trung

Thường xuyên

Báo cáo

1.3

Đoàn công tác của Lãnh đạo Ủy ban đi Lào

PVT. PT Hà Việt Quân

CV. Nguyễn Quang Tiến

CV. Nguyễn Quang Khải

Thường xuyên

Báo cáo

1.4

Đoàn công tác cấp Vụ đi Lào

PVT. PT Hà Việt Quân

CV. Nguyễn Quang Tiến

CV. Nguyễn Quang Khải

Thường xuyên

Báo cáo

1.5

- Đoàn tập huấn CTDT dành cho các nước đang phát triển tại Trung Quốc.

- Đoàn tập huấn CTDT tại Trung Quốc dành cho các đối tác khu vực sông Mêkông.

PVT. Hoàng Văn Bình

CV. Nguyễn Kiên Trung

CV. Nguyễn Quang Khải

Thường xuyên

Báo cáo

1.6

Đón đoàn UBTWMT Lào xây dựng đất nước

PVT. PT Hà Việt Quân

CV. Nguyễn Quang Tiến

CV. Nguyễn Quang Khải

Thường xuyên

Báo cáo

1.7

Đón đoàn Bộ các vấn đề biên giới Myanmar

PVT Trần Chi Mai

CVC. Trần Thu Hà

CV. Trần Ngọc Lan Phương

Thường xuyên

Báo cáo

1.8

Đón đoàn Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc

PVT. Hoàng Văn Bình

CV. Nguyễn Kiên Trung

CV. Nguyễn Quang Khải

Thường xuyên

Báo cáo

2

Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng về “Tăng cường hp tác quốc tế h tr phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS”

PVT. Hoàng Văn Bình

CV. Trn Ngọc Lan Phương

CVC. Trần Thu Hà

CV. Nguyễn Kiên Trung

CV. Nguyễn Quang Khải

Quý IV/2019

Báo cáo

3

Công tác Nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ưc, Pháp luật quốc tế

3.1

Nhiệm vụ bán chuyên trách theo dõi Công tác Nhân quyền của Ủy ban Dân tộc

PVT. Trần Chi Mai

CVC. Trần Thu Hà

CV. Hoàng Tùng Lâm

Thường xuyên

Báo cáo, công văn góp ý

3.2

Đoàn liên ngành bảo vệ báo cáo quốc gia CERD tại Geneva Thụy Sỹ

(sau khi có thông báo của Ủy ban Công ước)

PVT. Trần Chi Mai

CVC. Trần Thu Hà

CV. Hoàng Tùng Lâm

Quý IV/2020

Báo cáo

III

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1

Cải cách hành chính

1.1

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC

PVT. Phụ trách Hà Việt Quân

CV. Nguyễn Kiên Trung

Các chuyên viên

Hàng quý

Kế hoạch, báo cáo

1.2

Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Vụ

PVT. Hoàng Văn Bình

CVC. Trần Thu Hà

Các chuyên viên

Hàng quý

Kế hoạch, báo cáo

2

Thực hiện quy chế dân chủ và phòng chống tham nhũng

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ và phòng chống tham nhũng

PVT. PT Hà Việt Quân

PVT. Hoàng Văn Bình

CV. Nguyễn Quang Tiến

CV. Trần Ngọc Lan Phương

Thường xuyên

Kế hoạch, Báo cáo

3

Nghiên cứu, tham mưu các nội dung liên quan đến lĩnh vực hội nhập quốc tế; các nội dung liên quan đến Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

PVT. Trần Chi Mai

CV. Hoàng Tùng Lâm

CV. Nguyễn Kiên Trung

Thường xuyên

Báo cáo

4

Tham mưu, đề xuất kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động hp tác với Bang Hessen- Đức

PVT. Trần Chi Mai

CV. Hoàng Tùng Lâm

CV. Trần Ngọc Lan Phương

Thường xuyên

Báo cáo

5

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc với Liên hiệp các t chức Hữu nghị Việt Nam; theo dõi và quản lý các hoạt động hp tác vi các tổ chức quốc tế, t chức phi chính phủ nước ngoài

PVT. Hoàng Văn Bình

CV. Trần Ngọc Lan Phương

CV. Nguyễn Quang Khải

Hàng quý

Báo cáo

6

Nghiên cu khoa học về hp tác quốc tế; thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ Ủy ban Dân tộc

PVT. PT Hà Việt Quân

PVT. Hoàng Văn Bình

Các chuyên viên

Thường xuyên

Công trình khoa học, nghiên cứu

7

Công tác kế hoạch, tổng hp và báo cáo định kỳ

PVT. Trần Chi Mai

CV. Nguyễn Quang Khải

Các chuyên viên

Hàng tuần, tháng, quý

Báo cáo, kế hoạch

8

Công tác thi đua, khen thưởng, nâng lương của Vụ

PVT. PT Hà Việt Quân

CV. Nguyễn Quang Tiến

CV. Trần Ngọc Lan Phương

Hàng tháng, quý

Báo cáo

9

Công tác biên, phiên dịch

PVT. PT Hà Việt Quân

CV. Nguyễn Quang Khải

Các chuyên viên

Thường xuyên

Bản dịch

10

Triển khai Đề án theo dõi, tổng hp, phối hp, trao đi thông tin giữa các cơ quan trong công tác đối ngoại nhân dân

PVT. Hoàng Văn Bình

CV. Hoàng Tùng Lâm

Các chuyên viên

Thường xuyên

Báo cáo

11

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Lãnh đạo UB giao.

PVT. PT Hà Việt Quân

Các LĐ và CV Vụ

Các Vụ, đơn vị liên quan

Thường xuyên

Báo cáo

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2020
Ngày hiệu lực10/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(16/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 14/QĐ-UBDT 2020 Kế hoạch công tác của Vụ Hợp tác Quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/QĐ-UBDT 2020 Kế hoạch công tác của Vụ Hợp tác Quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/QĐ-UBDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýY Thông
        Ngày ban hành10/01/2020
        Ngày hiệu lực10/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (16/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/QĐ-UBDT 2020 Kế hoạch công tác của Vụ Hợp tác Quốc tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/QĐ-UBDT 2020 Kế hoạch công tác của Vụ Hợp tác Quốc tế

           • 10/01/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực