Quyết định 14/QĐ-UBND

Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh Điểm c, Điểm d, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 3 Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 1391/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 14/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh Quyết định 1391/QĐ-UBND Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MT SỐ ĐIỂM THUC KHOẢN 1 VÀ KHOẢN 2, ĐIỀU 3 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH LÂM ĐỒNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1391/QĐ-UBND NGÀY 29/6/2016 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh Điểm c, Điểm d, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 3 Quy chế tổ chức, hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng, cụ thể:

1. Điều chỉnh Điểm c, Điểm d, Khoản 1, Điều 3 như sau:

“c) Kế toán Quỹ do Kế toán của Chi cục Thủy lợi kiêm nhiệm, được Giám đốc Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và có nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Kế toán.

d) Bộ phận giúp việc: Chi cục Thủy lợi”.

2. Điều chỉnh Khoản 2, Điều 3 như sau:

“2. Kinh phí: Kinh phí chi cho các hoạt động của cơ quan quản lý Quỹ sử dụng từ nguồn kinh phí phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng năm của ngân sách tỉnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Cơ quan quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Như điều 3;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC, NN, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2018
Ngày hiệu lực04/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh Quyết định 1391/QĐ-UBND Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 14/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh Quyết định 1391/QĐ-UBND Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu14/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýĐoàn Văn Việt
       Ngày ban hành04/01/2018
       Ngày hiệu lực04/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 14/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh Quyết định 1391/QĐ-UBND Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh Quyết định 1391/QĐ-UBND Lâm Đồng

          • 04/01/2018

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/01/2018

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực