Quyết định 14/QĐ-UBND

Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viễn thông An Giang (VNPT) trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 14/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/QĐ-UBND

An Giang, ngày 04 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG CỦA VIỄN THÔNG AN GIANG (VNPT) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đề cương và dự toán Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh An Giang đến 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2013 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 99/TTr-STTTT ngày 19 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viễn thông An Giang (VNPT) trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020, với các nội dung chủ yếu như sau:

I. Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông của Viễn thông tỉnh An Giang

1. Quy hoạch hệ thống trạm thu, phát sóng thông tin di động

Căn cứ kế hoạch phát triển mạng vô tuyến di động Vinaphone giai đoạn 2016-2020, áp dụng cho việc quy hoạch phát triển và điều chỉnh tối ưu mạng vô tuyến di động của Vinaphone. Hạ tầng mạng di động Vinaphone của Viễn thông An Giang đến năm 2020 phát triển mới 441 cột anten như sau:

STT

Đơn vị

Số lượng cột anten xây dựng mới

Ghi chú

2017

2018

2019

2020

1

An Phú

25

7

7

6

 

2

Châu Đốc

11

8

7

11

 

3

Châu Phú

26

6

7

8

 

4

Châu Thành

18

4

4

3

 

5

Chợ Mới

44

5

6

6

 

6

Long Xuyên

24

7

8

9

 

7

Phú Tân

24

5

8

6

 

8

Tân Châu

15

8

7

10

 

9

Thoại Sơn

20

8

4

5

 

10

Tịnh Biên

9

7

4

8

 

11

Tri Tôn

8

4

7

7

 

 

Tổng:

224

69

69

79

 

2. Quy hoạch hạ tầng mạng ngoại vi

Hiện xu hướng chuyển từ cáp đồng sang cáp quang, theo định hướng của Tập đoàn sẽ từng bước tiến tới quang hóa toàn mạng. Cùng với đó là sự phát triển mạng truy nhập quang điểm - đa điểm thụ động (Passive Optical Network PON) sử dụng các thiết bị chia ghép thụ động (splitter) tại các điểm chia ghép tín hiệu quang gần với thuê bao, mạng PON cho phép giảm dung lượng sợi quang triển khai trên mạng. Đây là xu hướng phát triển mạng trên thế giới, phù hợp cho triển khai FTTx trên quy mô lớn, các địa bàn có mật độ thuê bao FTTx tập trung cao sẽ được đáp ứng đa dạng và linh hoạt yêu cầu của khách hàng.

Do đó, trong tương lai việc quy hoạch mạng ngoại vi, đầu tư hạ tầng mạng tập trung vào hệ thống cột treo cáp và dùng chung cơ sở hạ tầng; triển khai ngầm hóa mạng ngoại vi tại những khu vực tập trung dân cư, khu vực đô thị, khu dân cư đô thị mới, khu công nghiệp để tạo vẽ mỹ quan.

Đến năm 2020, Viễn thông An Giang phát triển mới 100 km cáp quang theo từng giai đoạn như sau:

STT

Đơn vị

Tuyến cột xây dựng mới (km)

Ghi chú

2017

2018

2019

2020

1

An Phú

0

0

0

10

 

2

Châu Đốc

5

0

0

0

 

3

Châu Phú

0

10

0

0

 

4

Châu Thành

0

0

0

0

 

5

Chợ Mới

15

0

0

0

 

6

Long Xuyên

0

5

0

0

 

7

Phú Tân

0

0

15

0

 

8

Tân Châu

15

0

0

0

 

9

Thoại Sơn

0

0

5

0

 

10

Tịnh Biên

10

0

0

0

 

11

Tri Tôn

0

0

0

10

 

 

Tổng:

45

15

20

20

 

II. Giải pháp thực hiện

1. Các giải pháp thực hiện chủ yếu

a) Giải pháp tuyên truyền

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các quy định, chính sách phát triển về viễn thông nói chung và phát triển hạ tầng viễn thông thụ động nói riêng đến mọi người dân nhằm thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về viễn thông thụ động. đối với các tuyến đường cần giải phóng mặt bằng, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới hạ tầng viễn thông sẽ phối hợp để tuyên truyền đến mọi người dân đầy đủ thông tin, giải đáp thắc mắc, tránh khiếu kiện gây khó khăn và kéo dài thời gian thi công.

- Xây dựng các chương trình phối hợp với các ban ngành các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân về an toàn bức xạ vô tuyến từ hệ thống trạm thu phát sóng di động đối với môi trường và cộng đồng, để người dân an tâm, đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng các cột anten thu phát sóng.

b) Giải pháp đầu tư, phát triển hạ tầng

- Phối hợp cùng các doanh nghiệp viễn thông, xây dựng hạ tầng hệ thống cống bể, cột treo cáp; sau đó phân chia theo tỷ lệ nguồn chi phí đóng góp hoặc theo thỏa thuận trước lúc xây dựng.

- Chấp nhận mức giá cho thuê hạ tầng viễn thông theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trong trường hợp cải tạo, nâng cấp, sửa chữa sẽ thực hiện phù hợp với từng vị trí, từng tuyến đường, từng khu vực đảm bảo việc phát triển hạ tầng phù hợp và có tính đến yếu tố duy tu, sửa chữa và nâng cấp một cách dễ dàng, thời gian thi công nhanh, ít ảnh hưởng đến cộng đồng.

- Tại một số khu vực trung tâm trọng điểm như khu dân cư, khu công nghiệp sẻ thực hiện huy động nguồn vốn xã hội hóa để ngầm hóa mạng ngoại vi.

- Áp dụng giải pháp Maxcel để tăng cường dung lượng cáp của hệ thống cống, bể hiện hữu hoặc triển khai cải tạo nâng cấp dung lượng, hệ thống cống, bể.

- Thường xuyên theo dõi, bám sát quy hoạch của tỉnh và của các địa phương, để kịp thời cải tạo cột ăng ten công kềnh; hạ ngầm cáp viễn thông nhằm đảm bảo kiến trúc cảnh quan đô thị.

- Đối với các khu vực trung tâm thành phố, thị xã, di tích, du lịch, khuyến khích doanh nghiệp viễn thông có giải pháp dùng chung nhằm chia sẻ hạ tầng đảm bảo vẻ mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường.

c) Giải pháp thực hiện đồng bộ quy hoạch

- Theo dõi cập nhật thông tin từ các ban ngành, địa phương về tiến độ xây dựng hạ tầng tỉnh, để triển khai thực hiện đồng bộ với quá trình xây dựng các công trình liên quan (giao thông, đô thị, công trình ngầm, cột treo cáp, …).

- Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, đảm bảo phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông được đồng bộ trên địa bàn.

d) Giải pháp về khoa học công nghệ

- Phát triển công nghệ viễn thông đi đôi với sử dụng hiệu quả hạ tầng; công nghệ vô tuyến băng rộng, công nghệ truyền dẫn cáp quang (thay thế cáp đồng), … Ứng dụng công nghệ xanh, thân thiện môi trường, trạm ngụy trang, trạm dùng chung cơ sở hạ tầng, đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ trong triển khai ngầm hóa hạ tầng mạng ngoại vi: kỹ thuật khoan ngầm, khoan định hướng, …

- Sử dụng các trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, các công nghệ mới (như RFID…) để tăng cường đo kiểm, giám sát, quản lý từ xa đối với hệ thống thiết bị và hạ tầng mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát triển hạ tầng mạng viễn thông: quản lý dựa trên bản đồ số, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử, phần mềm quản lý hạ tầng mạng viễn thông.

2. Khái toán nguồn vốn

a) Xây dựng hạ tầng nhà trạm cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động

- Nguồn đầu tư: Vốn đầu tư Tập đoàn và xã hội hóa

- Thời gian thực hiện: 2017 đến 2020

- Hạng mục đầu tư: Xây dựng trụ ăng ten dây co (loại cột A2b)

- Mức đầu tư: 200.000.000 đồng/vị trí cột

- Quy mô: dự kiến 441 vị trí cột ăng ten

- Tổng nguồn vốn: 88,2 tỷ đồng

b) Hạ tầng lắp đặt cáp

- Nguồn đầu tư: Vốn đầu tư Tập đoàn và xã hội hóa

- Thời gian thực hiện: 2017 đến 2020

- Hạng mục đầu tư: Xây dựng các tuyến cột treo cáp (loại cột 7 mét – 8 mét bê tông dự ứng lực)

- Mức đầu tư: 20.000.000 đồng/km

- Quy mô: 100 km

- Tổng nguồn vốn đầu tư: 05 tỷ đồng

c) Nguồn lực thực hiện quy hoạch

- Đơn vị chủ trì: Viễn thông An Giang

- Thời gian thực hiện: năm 2017 đến 2020

- Nguồn đầu tư: Vốn đầu tư Tập đoàn và xã hội hóa

- Tổng nguồn vốn: 4,8 tỷ đồng

- Hạng mục đầu tư: Đào tạo, bồi dưỡng, tham quan học tập nâng cao trình độ phục vụ công tác triển khai, vận hành khai thác và ứng cứu thông tin; Khảo sát, triển khai, giám sát, nghiệm thu các dự án; Trang thiết bị, công cụ dụng cụ, máy đo phục vụ công tác triển khai quy hoạch, ứng cứu thông tin./.

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, báo cáo việc xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Viễn thông An Giang và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
-
TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đài PTTH An Giang, Báo An Giang;
-
Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Các Phòng: TH, KGVX, KT, NC;
- TT CB-TH (đăng công báo);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/01/2018
Ngày hiệu lực04/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành04/01/2018
        Ngày hiệu lực04/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 14/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động An Giang

            • 04/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực