Quyết định 14/QĐ-UBND

Quyết định 14/QĐ-UBND năm 2017 về quy định mức chi phí đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế

Quyết định 14/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu Huế 2017 đã được thay thế bởi Quyết định 31/2018/QĐ-UBND sửa đổi chế độ học bổng cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của Huế và được áp dụng kể từ ngày 05/06/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 14/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu Huế 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CỦA LƯU HỌC SINH LÀO THEO CHỈ TIÊU CỦA TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 4 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 02/4/2013 về chế độ học bng cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 3697/STC- HCSN ngày 27 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi phí đào tạo một năm tiếng Việt cho lưu học sinh tại cơ sở đào tạo:

Đơn vị: nghìn đồng/sinh viên/năm học

Nội dung

Năm học 2015­-2016

Năm học 2016­-2017

Năm học 2017-2018

Năm học 2018-2019

Năm học 2019­-2020

Năm học 2020-2021

Học Tiếng Việt để thi tuyn vào các bậc học

9.500

10.200

10.900

11.700

12.500

13.400

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tnh, Hiệu trưởng Trường Cao đng Sư phạm và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND tnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh; VP: LĐ và các CV: TC,TH;
- Lưu VT, ĐN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 14/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu14/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2017
Ngày hiệu lực05/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 14/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 14/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu Huế 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 14/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu Huế 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu14/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành05/01/2017
        Ngày hiệu lực05/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/06/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 14/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu Huế 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 14/QĐ-UBND mức chi phí đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu Huế 2017