Quyết định 140/2007/QĐ-UBND

Quyết định số 140/2007/QĐ-UBND thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ đối với người tái hòa nhập cộng đồng, cán bộ, nhân viên quản lý người sau cai nghiện, người tái hòa nhập cộng đồng làm việc tại Cụm công nghiệp và Khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân do UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 140/2007/QĐ-UBND chế độ chính sách hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng, cán bộ, nhân viên quản lý sau cai nghiện đô thị mới Nhị Xuân


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 140/2007/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN QUẢN LÝ NGƯỜI SAU CAI NGHIỆN, NGƯỜI TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG LÀM VIỆC TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP VÀ KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ MỚI NHỊ XUÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
 Căn cứ Quyết định số 246/2003/QĐ-UB ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm đối với người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy;
Căn cứ Quyết định số 205/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện” tại thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong tại Tờ trình số 18/TTr-TNXP ngày 05 tháng 10 năm 2007 và của Giám đốc Sở Nội vụ và Sở Tài chính tại Tờ trình Liên Sở số 847/TTrLS-NV-TC ngày 10 tháng 12 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ (ngoài tiền lương và các chế độ phụ cấp theo quy định) đối với người tái hòa nhập cộng đồng, cán bộ, nhân viên quản lý người sau cai nghiện, người tái hòa nhập cộng đồng làm việc tại Cụm công nghiệp và khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân, cụ thể như sau:

1. Đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Cụm công nghiệp Nhị Xuân:

a) Phụ cấp đặc thù nghề nghiệp: Với mức 400.000 đồng/người/tháng.

b) Trợ cấp độc hại lây nhiễm cao:

- Mức 220.000 đồng/người/tháng: Đối với cán bộ, viên chức, người lao động, bác sĩ, y sĩ, y tá, hộ lý làm việc trong môi trường độc hại, lây nhiễm cao.

- Mức 15.000 đồng/người/ngày: Đối với bác sĩ, y sĩ, y tá, hộ lý, người trực tiếp điều trị, chăm sóc người bị nhiễm HIV/AIDS.

c) Phụ cấp đặc thù đặc biệt: Áp dụng đối với cán bộ, nhân viên chuyên môn y tế với mức 40% lương ngạch, bậc hiện hưởng.

d) Trợ cấp thu hút cán bộ, viên chức:

- Ban Giám đốc, bác sĩ: 870.000 đồng/người/tháng

- Người có trình độ đại học, cao đẳng: 725.000 đồng/người/tháng

- Người có trình độ trung cấp: 580.000 đồng/người/tháng

e) Khám sức khỏe định kỳ: 1 lần/1 người/năm.

2. Đối với người tái hòa nhập cộng đồng về làm việc tại Cụm công nghiệp Nhị Xuân:

a) Hỗ trợ tiền ăn với mức 150.000 đồng/người/tháng (trước ngày 01 tháng 8 năm 2007) và 180.000 đồng/người/tháng (sau ngày 01 tháng 8 năm 2007), theo thời gian thực tế, nhưng tối đa không quá 03 tháng.

b) Trang cấp ban đầu với mức 200.000 đồng/người (một lần duy nhất).

c) Hỗ trợ tiền thuốc thông thường mức 10.000 đồng/người/tháng và chi phí điều trị bệnh, không quá 03 tháng đầu.

Điều 2. Thời gian thực hiện các chế độ chính sách nêu tại Điều 1 được áp dụng kể từ ngày đơn vị được thành lập và đi vào hoạt động.

Giao Sở Tài chính, Lực lượng Thanh niên Xung phong kiểm tra, hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Y tế, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên Xung phong và Giám đốc Ban Quản lý Cụm công nghiệp và khu dân cư đô thị mới Nhị Xuân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; 
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT/TU, TT.HĐND/TP, TT/UB;
- Ủy ban MTTQ VN TP;
- Các Đoàn thể thành phố;
- Các Ban của HĐND TP;
- Kho bạc Nhà nước TP; Sở Nội vụ (2b);               
- VPHĐ-UB: Các PVP; Các Phòng CV;
- TTCB ; Lưu : VT, (VX-LC)  D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/2007/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 140/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/12/2007
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Ngày công báo 15/01/2008
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 140/2007/QĐ-UBND chế độ chính sách hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng, cán bộ, nhân viên quản lý sau cai nghiện đô thị mới Nhị Xuân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 140/2007/QĐ-UBND chế độ chính sách hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng, cán bộ, nhân viên quản lý sau cai nghiện đô thị mới Nhị Xuân
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 140/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành 18/12/2007
Ngày hiệu lực 28/12/2007
Ngày công báo 15/01/2008
Số công báo Số 4
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 140/2007/QĐ-UBND chế độ chính sách hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng, cán bộ, nhân viên quản lý sau cai nghiện đô thị mới Nhị Xuân

Lịch sử hiệu lực Quyết định 140/2007/QĐ-UBND chế độ chính sách hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng, cán bộ, nhân viên quản lý sau cai nghiện đô thị mới Nhị Xuân

 • 18/12/2007

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/01/2008

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 28/12/2007

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực