Quyết định 140/QĐ-UBND

Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2014 sáp nhập Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Nam Định

Nội dung toàn văn Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2014 sáp nhập Ban Chỉ đạo bảo vệ an ninh phòng chống tội phạm Nam Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 140/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 20 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V.V SÁP NHẬP CÁC BAN CHỈ ĐẠO CÓ LIÊN QUAN ĐỂ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định số 1217/QĐ-TTg ngày 06/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Công văn số 3075/BCĐ-V28 ngày 12/8/2013 của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW;

Thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, tại Thông báo số 435-TB/TU ngày 08/01/2014, về việc sáp nhập các Ban chỉ đạo có liên quan để thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh, tại Tờ trình số 42/CAT-PV11 ngày 14/01/2014, về việc sáp nhập, kiện toàn và thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an tinh Tổ quốc và các Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, thành Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau:

* Trưởng ban: Ông Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

* Các Phó trưởng Ban:

1. Ông Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực.

2. Mời ông Lương Hùng Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

* Ủy viên Thường trực:

1. Ông Vũ Quang Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách lĩnh vực phòng, chống tội phạm.

2. Ông Đinh Hoàng Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, phụ trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

* Các ủy viên:

1. Bà Bùi Thị Minh Thu, Giám đốc Sở Y tế.

2. Ông Nguyễn Hồng Hải, Tổng Biên tập Báo Nam Định.

3. Ông Trần Kha, Phó Văn phòng UBND tỉnh.

4. Ông Vũ Trọng Quế, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

5. Ông Khúc Mạnh Kiên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Ông Trịnh Xuân Lộc, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

7. Ông Đỗ Anh Xô, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

8. Ông Phạm Quang Ái, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

9. Ông Phạm Đức Chính, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

10. Ông Trần Chí Hiền, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

11. Ông Đỗ Ngọc Hoà, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

12. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

13. Ông Lê Xuân Thu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

14. Ông Trần Văn Đình, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

* Mời đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn thể tham gia thành viên Ban Chỉ đạo, gồm:

1. Ông Lê Hữu Hảo, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

2. Bà Đặng Thị Thoa, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

3. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh.

4. Ông Vũ Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

5. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh.

6. Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

7. Ông Bùi Ngọc Lại, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Điều 2. Trưởng ban Chỉ đạo quyết định Quy chế làm việc và Tổ chuyên viên liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo. Công an tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người theo các quyết định đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động công tác trong từng thời kỳ. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống tội phạm mua bán người;

- Tiến hành sơ kết, tổng kết định kỳ theo chuyên đề; xây dựng báo cáo thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu báo cáo Chính phủ, Bộ Công an và UBND tỉnh;

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trưởng Ban, các Phó trưởng Ban và Ủy viên Thường trực được sử dụng con dấu cơ quan nơi công tác.

Điều 4. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy và các Ban Đảng;
- Viện KSND, TAND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của tỉnh;
- Như Điều 4;
- Website tỉnh, website VP UBND tỉnh
- Lưu: VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 140/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu140/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2014
Ngày hiệu lực20/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 140/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2014 sáp nhập Ban Chỉ đạo bảo vệ an ninh phòng chống tội phạm Nam Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2014 sáp nhập Ban Chỉ đạo bảo vệ an ninh phòng chống tội phạm Nam Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu140/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nam Định
        Người kýNguyễn Văn Tuấn
        Ngày ban hành20/01/2014
        Ngày hiệu lực20/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2014 sáp nhập Ban Chỉ đạo bảo vệ an ninh phòng chống tội phạm Nam Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 140/QĐ-UBND năm 2014 sáp nhập Ban Chỉ đạo bảo vệ an ninh phòng chống tội phạm Nam Định

           • 20/01/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/01/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực