Quyết định 1400/QĐ-UBND

Quyết định 1400/QĐ-UBND năm 2015 công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Quyết định 1400/QĐ-UBND 2015 công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại phù hợp Tiêu chuẩn Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 632/QĐ-UBND 2017 Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia Lâm Đồng và được áp dụng kể từ ngày 31/03/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1400/QĐ-UBND 2015 công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại phù hợp Tiêu chuẩn Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH L
ÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1400/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND tỉnh Lâm Đồng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, khối chuyên viên và các phòng, ban, trung tâm trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Sở KH&CN (để biết);
- Website VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCTC, TTTH.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9001:2008
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1400/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên thủ tục

I. Lĩnh vực Đất đai

1.

Chấp thuận phạm vi ranh giới, diện tích.

2.

Chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức

3.

Giao đất, cho thuê đất

II. Lĩnh vực khoáng sản

4.

Cấp giấy phép khai thác khoáng sản

5.

Cấp phép thăm dò khoáng sản

6.

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

III. Lĩnh vực môi trường

7.

Phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường

8.

Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

IV. Lĩnh vực tài nguyên nước

9.

Cấp giấy phép khai thác nước mặt (dưới 2m3/s đối với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản và dưới 2.000kw cho hệ thống phát điện và dưới 50.000m3/ngày đêm với mục đích khác)

10.

Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất (với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm)

11.

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất (với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm)

V. Lĩnh vực xây dựng

12.

Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát - quy hoạch xây dựng (quy hoạch vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị) đối với hồ sơ thuộc vốn ngân sách.

13.

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng (quy hoạch chi tiết đô thị) đối với hồ sơ không thuộc vốn ngân sách

14.

Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng

15.

Phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị

16.

Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị

17.

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án (thỏa thuận tổng mặt bằng dự án) đối với các dự án không sử dụng đất rừng và không liên quan đến công nghiệp hoặc dân cư đô thị

18.

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án (thỏa thuận tổng mặt bằng dự án) đối với các dự án có sử dụng đất rừng - ngoại trừ các dự án liên quan đến công nghiệp hoặc dân cư đô thị

19.

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án (thỏa thuận tổng mặt bằng dự án) khu, cụm công nghiệp; khu đô thị mới; khu dân cư đô thị; khu tái định cư không sử dụng đất rừng

20.

Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng dự án (thỏa thuận tổng mặt bằng dự án) khu, cụm công nghiệp; khu đô thị mới; khu dân cư đô thị; khu tái định cư có sử dụng đất rừng

21.

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với lĩnh vực xây dựng (cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách)

VI. Lĩnh vực Vận tải

22.

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đối với lĩnh vực vận tải (cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách)

VII. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

23.

Phê duyệt thành lập tổ chức hội quần chúng

24.

Phê duyệt Điều lệ hội quần chúng

VIII. Lĩnh vực tư pháp

25.

Phê duyệt hồ sơ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

IX. Lĩnh vực Lâm nghiệp

26.

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước (vốn đầu tư trong và ngoài nước)

27.

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư (quy mô trên 300 tỷ đồng)

X. Lĩnh vực Thương mại

28.

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước (vốn đầu tư trong và ngoài nước)

29.

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư (quy mô trên 300 tỷ đồng)

XI. Lĩnh vực Công nghiệp

30.

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước (vốn đầu tư trong và ngoài nước)

31.

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư (quy mô trên 300 tỷ đồng)

XII. Lĩnh vực Giáo dục

32.

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước (vốn đầu tư trong và ngoài nước)

33.

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư

XIII. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh

34.

Cấp giấy phép hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng

XIV. Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư

35.

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

36.

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư (FDI)

37.

Phê duyệt dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư

38.

Phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư

39.

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (cho các dự án đầu tư ngoài ngân sách)

XV. Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

40.

Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không thuộc ngân sách nhà nước (vốn đầu tư trong và ngoài nước)

41.

Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư

42.

Thỏa thuận địa điểm đầu tư

XVI. Thủ tục nội bộ

43.

Ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh

44.

Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo do UBND tỉnh tiếp nhận

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CÔNG B
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND tỉnh Lâm Đồng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh
(Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND Ngày 29 tháng 06 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành

 

 

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 06 năm 2015
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

DANH MỤC TÀI LIỆU HTQLCL 9001:2008

 

STT

Tên tài liệu

Mã số

Lần ban hành

Ghi chú

1

2

3

4

 

THỦ TỤC THEO YÊU CẦU TIÊU CHUẨN

 

 

 

 

 

1.

Chính sách chất lượng

CSCL

X

 

 

 

 

2.

Mục tiêu chất lượng

MTCL

X

 

 

 

 

3.

Sổ tay chất lượng

STCL

X

 

 

 

 

4.

Quy trình kiểm soát tài liệu

QT-01

X

 

 

 

 

5.

Quy trình kiểm soát hồ sơ

QT-02

X

 

 

 

 

6.

Quy trình đánh giá nội bộ

QT-03

X

 

 

 

 

7.

Quy trình kiểm soát sự không phù hợp

QT-04

X

 

 

 

 

8.

Quy trình thực hiện hành động khắc phục

QT-05

X

 

 

 

 

9.

Quy trình thực hiện hành động phòng ngừa

QT-06

X

 

 

 

 

10.

Tiếp nhận hồ sơ, bàn giao thực hiện và trả kết quả tại UBND tỉnh Lâm Đồng

QT-07

X

 

 

 

 

11.

Ban hành chương trình công tác của UBND tỉnh

QT-08

X

 

 

 

 

12.

Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo do UBND tỉnh tiếp nhận

QT-09

X

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM Đ
NG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với phương châm:

“CÔNG KHAI-MINH BẠCH-ĐÚNG PHÁP LUẬT”

Tập thể cán bộ, công chức UBND tỉnh cam kết:

1. Thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nhà nước dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh, thỏa mãn yêu cầu của tổ chức/công dân trên địa bàn.

2. Bộ máy, tổ chức UBND tỉnh tinh gọn, trong sạch có đủ phẩm chất và năng lực để phục vụ tốt các tổ chức, công dân; thực hiện đổi mới công tác quản lý trong toàn UBND.

3. Cán bộ công chức được làm việc trong môi trường thuận lợi để phát huy trí tuệ, năng lực, đạt năng suất và chất lượng cao trong thực thi công vụ.

4. Phối hợp, tăng cường chặt chẽ các mối liên hệ giữa các phòng, ban có liên quan trong công tác quản lý nhà nước, đảm bảo kịp thời, chính xác và hợp pháp để thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân.

5. Quy trình xử lý, giải quyết công việc hợp lý, rõ ràng, thống nhất, công khai và đúng pháp luật, có hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

6. Phát huy mạnh mẽ tư duy sáng tạo, dân chủ trong mọi lĩnh vực hoạt động

 

 

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 06 năm 2015
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2015 - 2016

UBND tỉnh Lâm Đồng phấn đấu thực hiện các mục tiêu chất lượng sau:

1. Giảm số lần sai sót trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính công xuống 0,1%.

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân; phấn đấu 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ít nhất 20% xếp loại xuất sắc khi đánh giá cán bộ công chức cuối năm; phấn đấu có ít nhất 60% cán bộ, công chức được bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước, tăng cường phối hợp trong xử lý công việc; đảm bảo 100% tài liệu và hồ sơ được kiểm soát; thực hiện đúng các quy chế, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu; áp dụng cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết công việc./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 


KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

1. Mục tiêu 1: Giảm số lần sai sót trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính công xuống 0,1%.

 

STT

Nội dung công việc

Chủ trì thực hiện

Phối hợp thực hiện

Thời gian hoàn thành

1.

Bố trí nhân sự, sắp xếp công việc hợp lý

Các đơn vị có liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính công

Sau mỗi thủ tục hành chính công được giải quyết

Thống kê sự vụ

2.

Xây dựng các hướng dẫn công việc (nếu cần) cho từng cá nhân có liên quan

Trưởng các phòng chuyên môn

Khi cần thiết

 

3.

Tuân thủ các quy trình ISO 9001:2008 đã xây dựng

Tất cả các phòng chuyên môn

Từ khi chính thức áp dụng

 

4.

Khi phát hiện sai sót, tiến hành trao đổi thông tin hợp lý để hiệu chỉnh, khắc phục trước khi chuyển giao cho tổ chức/công dân

Tất cả cán bộ, công chức thuộc UBND Tỉnh

Từ khi chính thức áp dụng Hệ thống QLCL

 

Mục tiêu 2: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân; phấn đấu 100% hoàn thành nhiệm vụ, trong đó ít nhất 20% xếp loại xuất sắc khi đánh giá cán bộ công chức cuối năm; phấn đấu có ít nhất 60% cán bộ, công chức được bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ.

STT

Nội dung công việc

Chủ trì thực hiện

Phối hp thực hiện

Thời gian hoàn thành

1.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, phổ biến nâng cao trình độ, nhận thức tập thể cán bộ, công chức

Văn phòng

Các bộ phận chuyên môn

Quý II/2015

2.

Lập kế hoạch phân bổ định mức biên chế, bổ sung nhân sự cho các phòng, ban

Văn phòng

Các bộ phận chuyên môn

Quý II/2015

3.

Duyệt kế hoạch phân bổ định mức biên chế, bổ sung nhân sự cho các phòng, ban

Lãnh đạo UBND, Văn phòng

Văn phòng

Quý II/2015

4.

Thông báo định mức biên chế, nhu cầu bổ sung nhân sự các phòng, ban

Lãnh đạo UBND, Văn phòng

Các bộ phận chuyên môn

Quý II/2015

5.

Tìm nhân sự, đề xuất bổ sung

Lãnh đạo UBND, Văn phòng

Các bộ phận chuyên môn

Theo kế hoạch

6.

Lập hồ sơ đề xuất Lãnh đạo Tỉnh cho tiếp nhận bổ sung nhân sự những phòng, ban còn thiếu

Văn phòng

Các bộ phận chuyên môn

Khi có nhân sự

7.

Ban hành Quyết định tiếp nhận nhân sự

Lãnh đạo UBND

Văn phòng

Khi có nhân sự

3. Mục tiêu 3: Tuân thủ đúng quy định của Nhà nước, tăng cường phối hợp trong xử lý công việc; đảm bảo 100% tài liệu và hồ sơ được kiểm soát; thực hiện đúng các quy chế, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu; áp dụng cơ chế “Một cửa liên thông” trong giải quyết công việc

STT

Nội dung công việc

Chủ trì thực hiện

Phối hp thực hiện

Thi gian hoàn thành

1

Người tiếp nhận hồ sơ phải hiểu và nắm rõ các danh mục hồ sơ, quy trình giải quyết liên quan đến cung cấp dịch vụ hành chính công

Người tiếp nhận hồ sơ

Các bộ phận chuyên môn

Thường xuyên

2

Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ thông qua việc tham gia trực tiếp vào quy trình giải quyết công việc tại các phòng chuyên môn.

Lãnh đạo Văn phòng Người tiếp nhận hồ sơ

Định kỳ 6 tháng

3

Bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm và quy tắc ứng xử tại công sở cho những người nhận và trả kết quả tại Bộ phận nhận và trả kết quả

Lãnh đạo Văn phòng Người tiếp nhận hồ sơ

Định kỳ hàng quý

4

Tuân thủ quy trình giải quyết công việc hành chính

Người tiếp nhận hồ sơ

Hàng ngày

5

Thực hiện các hành động phòng ngừa khi có nguy cơ không đạt được mục tiêu chất lượng

Toàn VP

Khi có nguy cơ

6

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các phòng và khắc phục sai sót kịp thời

Văn phòng

Thường xuyên

BIỆN PHÁP THEO DÕI THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

1. Định kỳ tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND Tỉnh theo chức năng và nhiệm vụ các phòng, thông qua Văn phòng.

2. Lấy ý kiến của các phòng và chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo UBND Tỉnh tại các cuộc họp giao ban.

3. Sử dụng các hành động khắc phục và phòng ngừa khi mục tiêu chất lượng không được đảm bảo.

4. Báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của các phòng theo tháng, quý.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1400/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1400/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2015
Ngày hiệu lực29/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2017
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1400/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1400/QĐ-UBND 2015 công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại phù hợp Tiêu chuẩn Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1400/QĐ-UBND 2015 công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại phù hợp Tiêu chuẩn Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1400/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành29/06/2015
        Ngày hiệu lực29/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/03/2017
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1400/QĐ-UBND 2015 công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại phù hợp Tiêu chuẩn Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1400/QĐ-UBND 2015 công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại phù hợp Tiêu chuẩn Lâm Đồng