Quyết định 1400/QĐ-UBND

Quyết định 1400/QĐ-UBND năm 2020 về phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung toàn văn Quyết định 1400/QĐ-UBND 2020 phân công nhiệm vụ công tác Chủ tịch Ủy ban tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1400/-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 06/NQ-HĐND ngày 27/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, số 141/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, số 205/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 về việc xác nhận kết quả bầu cử bsung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tưng Chính phủ phê chun kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tnh; sau khi thống nhất trong tập thể lãnh đạo UBND tnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

1. Chủ tịch UBND tnh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của Luật Tchức chính quyn địa phương; lãnh đo toàn diện và điu hành công tác của UBND tnh, các Ủy viên UBND tnh, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp; trực tiếp chđạo, điều hành các công việc trọng tâm, quan trọng, phức tạp, những vn đcó tính chiến lược, dài hạn trên các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tnh theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong tng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời báo cáo, xin ý kiến ca Chủ tịch UBND tỉnh những công việc quan trọng, cần thiết, vượt thm quyền. Những công việc liên quan đến các Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác thì chủ động cùng phối hợp giải quyết; trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch UBND tỉnh đang phụ trách giải quyết công việc đó báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Trong trường hợp cn thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Chtịch UBND tỉnh trực tiếp xử lý hoặc phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh khác xử lý các công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND tnh.

3. Trong phạm vi các lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh:

- Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành liên quan; chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật đban hành theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của sở, ban, ngành. Chủ trì xử những vấn đề cần phối hợp liên ngành và xem xét, xử lý những kiến nghị, đề xuất của các sở, ban, ngành và các địa phương thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi, chỉ đạo xử lý những vấn đề về công tác nội bộ của các sở và các cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được phân công.

4. Khi Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Phó Chủ tịch Thường trực hoặc một Phó Chủ tịch thay mặt Chtịch UBND tỉnh điều hành công tác ca UBND tỉnh.

5. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của UBND tỉnh.

6. Ngoài ra, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ và tham gia chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Đồng chí Trần Tiến Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh:

- Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, Kế hoạch, Tài chính, Nội vụ, Nội chính, Quốc phòng - An ninh, Cải cách hành chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Xây dựng, Phát triển đô thị, Giao thông Vận tải, Thi đua khen thưởng, Chủ trương đầu tư các dự án.

- Theo dõi, chđạo chung các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo quy định phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo dõi, chỉ đạo Quỹ đầu tư phát triển và các Quỹ ủy thác.

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực kinh tế xã hội.

2. Đồng chí Đặng Quốc Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh:

- Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học - Công nghệ, Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội, Tư pháp, Báo chí, Ngoại vụ, Bưu chính - Viễn thông, Tôn giáo; ký các văn bản về nâng lương, chuyển ngạch, nghỉ hưu cho cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh; ký các văn bản cử cán bộ, công chức đi công tác, đào tạo, bồi dưng nước ngoài khi được Chủ tịch ủy quyền.

- Có ý kiến đối với các nội dung về Kế hoạch, Tài chính, Nội vụ, Thi đua khen thưởng, chủ trương đu tư các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

- Cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án do doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đề xuất theo lĩnh vực phụ trách và các dự án Khu đô thị, phát triển đô thị, hạ tầng dân cư, nhà ở trên địa bàn xác huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, Đức Thọ và thị xã Hồng Lĩnh.

- Theo dõi, chỉ đạo các dự án đã có chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, xử lý các quyết định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

- Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng thuộc lĩnh vực phụ trách; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Làm Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới, Quản lý và Phát triển doanh nghiệp tỉnh.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chđạo các lĩnh vực công tác: Công Thương, Ngân hàng và các tổ chức tín dụng, Hải quan, Phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, An toàn giao thông.

- Có ý kiến đối với các nội dung về Quy hoạch, Phát triển đô thị, Giao thông vận tải, chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

- Đối với các dự án đầu tư do doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đề xuất:

+ Cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư do doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đề xuất theo lĩnh vực phụ trách.

+ Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý toàn diện các nội dung, hồ sơ, công việc tiếp theo của dự án đầu tư do doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đề xuất đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký chấp thuận chủ trương đầu tư (quy hoạch, môi trưng, đất đai...), giải quyết khó khăn vướng mắc và các nội dung khác có liên quan đến các dự án đu tư theo địa bàn và lĩnh vực sau: Các Khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp; lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và các dự án: Khu đô thị, phát triển đô thị, hạ tầng dân cư, nhà tại địa bàn các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (đảm bảo kịp thời, đúng quy định; xây dựng kế hoạch, lộ trình, đưng găng đối với các dự án lớn, trọng điểm, quan trọng để tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về kết quả giải quyết công việc của mình).

- Theo dõi, chỉ đạo các dự án đã có chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, xử lý các quyết định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách và các dự án trọng điểm; Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Ngân hàng Chính sách xã hội.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tnh.

4. Đồng chí Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Xây dựng nông thôn mới, Dân tộc, Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã, Thi hành án dân sự, Công tác phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.

- Có ý kiến đối với các nội dung về Nội chính, Cải cách hành chính, Xây dựng, Thuế, ch trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

- Đối với các dự án đầu tư do doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đề xuất:

+ Cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư do doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đxuất theo lĩnh vực phụ trách nêu trên.

+ Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý toàn diện các nội dung, hồ sơ, công việc tiếp theo của dự án đầu tư do doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đề xuất đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký chấp thuận chủ trương đầu tư (quy hoạch, môi trường, đất đai...); giải quyết khó khăn vưng mắc và các nội dung khác có liên quan đến các dự án đầu tư theo địa bàn và lĩnh vực ngoài các dự án do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phụ trách và các dự án: Khu đô thị, phát triển đô thị, hạ tầng dân cư, nhà ở tại địa bàn các huyện: Hương Khê, Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân và thành phố Hà Tĩnh (đảm bảo kịp thời, đúng quy định; xây dựng kế hoạch, lộ trình, đường găng đối với các dự án lớn, trọng điểm, quan trọng để tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tnh và pháp luật về kết quả giải quyết công việc của mình).

- Theo dõi, chỉ đạo các dự án đã có chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phụ trách chung về công tác khiếu nại, tố cáo và xử lý các quyết định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

- Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp công tác giữa UBND tỉnh vi Tòa án Nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

- Theo dõi, chđạo công tác xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 và các văn bản trước đây của UBND tỉnh về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; các tchức, cá nhân liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (đ báo cáo)
- Văn phòng Quốc hội; (đ báo cáo)
- Văn phòng Chủ tịch nước; (đ báo cáo)
- TTr Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Ban Tỉnh ủy, VP Tỉnh ủy;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đ
ng ủy khối các cơ quan và DN tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy;
- HĐND các huyện, th
ành phố, thị xã;
- Trung tâm TT-CB-TH;
- Lưu: VT, TH,
KT1.

CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

DANH MỤC

PHÂN CÔNG THEO DÕI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ CÓ CHỦ TRƯƠNG CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY, BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY ĐẾN THỜI ĐIỂM 05/5/2020
(Kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tnh)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Văn bản chủ trương của Thường trực TU/Ban thường vụ TU

Số QĐ/văn bn

Tng mức đầu tư (tỷ đồng)

I

CHỦ TỊCH UBND TỈNH TRẦN TIẾN HƯNG

1

Chỉ đạo chung các dự án

II

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH ĐẶNG QUỐC VINH

1

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hà Tĩnh

Công ty Cphần TTH Hà tĩnh

Thông báo số 643-TB/TU ngày 04/6/2018

2020/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

559.00

2

Cải tạo, nâng cấp sân vận động tỉnh

Ban QLDA ĐTXDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh

Thông báo số 735-TB/TU ngày 26/10/2018

17/QĐ-UBND ngày 04/01/2019

51.395

3

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Thiên Đường Suối Tiên, tại xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân

Công ty TNHH Đức Ân

Thông báo số 797-TB/TU ngày 18/02/2019

681/QĐ-UBND ngày 05/3/2019

120.00

4

Khu dân đô thị Bắc Phố Châu 1, TT Phố Châu, huyện Hương Sơn

Chưa xác định

Thông báo số 826-TB/TU ngày 18/3/2019

1797/UBND-XD1 ngày 29/3/2019

791

5

Khu nhà ở, dịch vụ thương mại thị trấn Đức Thọ

Chưa xác định

Thông báo số 787-TB/TU ngày 22/01/2019

1270/UBND-XD ngày 11/3/2019

1.169

6

Dự án Khu dân cư đô thị Bc PhChâu 2, huyện Hương Sơn

Chưa xác định

929-TB/TU ngày 02/8/2019

 

 

7

Khu dân cư t6, tổ 7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh

Chưa xác định

Thông báo số 787-TB/TU ngày 22/01/2019

913/UBND-XD ngày 21/02/2019

317

8

Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Cơ quan Tỉnh ủy

Ban QLDA ĐTXDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh

855-TB/TU ngày 19/4/2019

 

 

III

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH NGUYỄN HỒNG LĨNH

1

Nhà máy chế biến gỗ ván ép MDF, HDF tại CNN Vũ Quang, huyện Vũ Quang

Công ty TNHH Thanh Thành Đạt

Thông báo số 182-TB/TU ngày 26/9/2016

3178/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh

1.441.70

2

Nhà máy điện mặt trời tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên

Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn

Thông báo số 648-TB/TU ngày 24/10/2017

3185/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh

1.458.50

3

Trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ tại xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh

Công ty TNHH 36 Miền Trung

Thông báo số 766-TB/TU ngày 14/12/2018

3896/QĐ-UBND ngày 24/12/2018

42.20

4

Nhà máy điện mt trời Solar Park tại xã Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên

Công ty GA Power PTE.LTD

Thông báo số 718-TB/TU ngày 28/9/2018

2909/QĐ-UBND ngày 29/9/2018

537.9

5

Nhà máy điện mặt trời Solar Park tại xã Sơn Quang, Hương Sơn

Công ty GA Power PTE.LTD

Thông báo số 717-TB/TU ngày 28/9/2018

2908/QĐ-UBND ngày 29/9/2018

537.9

6

Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh tại Cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh

Công ty TNHH Haivina

Thông báo số 711-TB/TU ngày 19/9/2018

2783/QĐ-UBND ngày 20/9/2018

345.0

7

Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh tại huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh

Công ty Cổ phần Phong điện HBRE Hà Tĩnh

Thông báo số 848-TB/TU ngày 5/4/2019

 

4.258.0

8

Dự án tháo dỡ, xây mới đường dây 110kv và 220kv đi chung phục vụ giải phóng, phát triển quỹ đất phía Tây thành phố Hà Tĩnh tại phường Thạch Linh và phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh

Xác định sau khi hoàn thành công tác đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư

882-TB/TU ngày 17/5/2019

Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh

- Dự án BT: 118 tỷ đồng.

- Dự án trên quỹ đất hoàn trả: 289 tỷ đồng

9

Nhà máy sn xuất gỗ OKAL, OSB tại KKT Vũng Áng

Công ty cổ phần OKAL Thanh Thành Đạt

Kết luận số 60-KL/TU ngày 24/02/2018

39/QĐ-KKT ngày 24/02/2018

2.343

10

Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2

Công ty CP Thủy điện Hương Sơn

Kết luận số 59-KL/TU ngày 31/1/2018

Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu số 28321000003 ngày 25/8/2008 và điều chỉnh lần 1 ngày 13/02/2009

254

11

Khu dân cư đô thị Cánh Buồm, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh

Chưa xác định

Thông báo số 799-TB/TU ngày 18/02/2019

1110/UBND-XD ngày 01/3/2019

135.2

12

Khu đô thị ven Sông Hội, huyện Cẩm Xuyên (GĐ2)

Chưa xác định

Kết luận số 798-KL/TU ngày 18/02/2019

1294/UBND-XD1 ngày 12/3/2019

878

13

Khu dân cư tại tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên

Chưa xác định

Thông báo số 864-TB/TU ngày 04/4/2019

2186/UBND-XD1 ngày 12/4/2019

53.3

IV

PCT UBND TỈNH ĐẶNG NGỌC SƠN

1

Bãi xử bùn đất nạo vét từ hệ thống thoát nước và đất, cát, phế thải vô cơ, cành cây phát sinh trong quá trình vệ sinh môi trường (giai đoạn 1), tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh

Thông báo số 818-TB/TU ngày 08/3/2019

974/QĐ-UBND ngày 03/4/2019

12.0

2

Dự án chăn nuôi bò giống và bò thịt tại huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh

Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà

Thông báo số 642-TB/TU ngày 26/3/2015

Số 1300/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 và số 99/QĐ-UBND ngày 12/01/2016

4.582

3

Dự án Nông nghiệp công nghệ cao FLC tại xã Thạch Văn và xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh XNK Nông sản FAM Hà Tĩnh

Kết luận số 57-KL/TU ngày 12/01/2018

305/QĐ-UBND ngày 22/01/2018

300

4

Hạ tầng khu dân cư Tổ dân phố 4, Tổ dân ph7, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh

Ban QLDA ĐTXD thành phố Hà Tĩnh

831-TB/TU ngày 21/3/2019

905, 27/3/2019

44.35

5

Hạ tầng khu dân cư phía Nam đưng Nguyễn Du, phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh

Ban QLDA ĐTXD thành phố Hà Tĩnh

831-TB/TU ngày 21/3/2019

904, 27/3/2019

41.63

6

Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh

Chưa xác định

Kết luận số 58-KL/TU ngày 12/01/2018

869/UBND-XD ngày 13/2/2018

3.687.30

7

Khu đô thị sinh thái, du lịch, vui chơi giải trí Đảo Xuân Giang 2, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân

Công ty CP Tập đoàn T&T đề xuất

Kết luận số 53-KL/TU ngày 23/10/2017

Chưa có quyết định chủ trương đầu tư

32.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1400/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1400/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2020
Ngày hiệu lực06/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(08/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1400/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1400/QĐ-UBND 2020 phân công nhiệm vụ công tác Chủ tịch Ủy ban tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1400/QĐ-UBND 2020 phân công nhiệm vụ công tác Chủ tịch Ủy ban tỉnh Hà Tĩnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1400/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýTrần Tiến Hưng
        Ngày ban hành06/05/2020
        Ngày hiệu lực06/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (08/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1400/QĐ-UBND 2020 phân công nhiệm vụ công tác Chủ tịch Ủy ban tỉnh Hà Tĩnh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1400/QĐ-UBND 2020 phân công nhiệm vụ công tác Chủ tịch Ủy ban tỉnh Hà Tĩnh

              • 06/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực