Quyết định 1401/QĐ-UBND

Quyết định 1401/QĐ-UBND năm 2014 công nhận 29 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1401/QĐ-UBND 2014 công nhận tiêu chí quốc gia y tế xã 2011 2020 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1401/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN 29 XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 73/TTr-SYT ngày 24/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 29 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 vào năm 2013 (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Bộ Y tế (Vụ KH-TC);
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2 và CV: NN;
- Lưu: VT, PVPVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

DANH SÁCH

29 XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1401/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên xã, phường, thị trấn

Huyện, thành phố

1

Phường 5

Thành phố Đà Lạt

2

Phường 10

Thành phố Đà Lạt

3

Xã Xuân Trường

Thành phố Đà Lạt

4

Xã Tà Nung

Thành phố Đà Lạt

5

Xã Lạc Lâm

Huyện Đơn Dương

6

Xã Quảng Lập

Huyện Đơn Dương

7

Xã Tu Tra

Huyện Đơn Dương

8

Xã Ninh Loan

Huyện Đức Trọng

9

Xã Liên Hiệp

Huyện Đức Trọng

10

Thị trấn Liên Nghĩa

Huyện Đức Trọng

11

Xã Đạ Sar

Huyện Lạc Dương

12

Xã Tân Văn

Huyện Lâm Hà

13

Xã Gia Lâm

Huyện Lâm Hà

14

Xã Đạ Đờn

Huyện Lâm Hà

15

Xã Đông Thanh

Huyện Lâm Hà

16

Xã Ro Men

Huyện Đam Rông

17

Thị trấn Di Linh

Huyện Di Linh

18

Xã Tân Lâm

Huyện Di Linh

19

Xã Lộc Quảng

Huyện Bảo Lâm

20

Xã Lộc Đức

Huyện Bảo Lâm

21

Phường 2

Thành phố Bảo Lộc

22

Xã Madaguôi

Huyện Đạ Huoai

23

Xã Đạ Ploa

Huyện Đạ Huoai

24

Xã Hà Lâm

Huyện Đạ Huoai

25

Xã Đạ Oai

Huyện Đạ Huoai

26

Xã Đạ Kho

Huyện Đạ Tẻh

27

Xã An Nhơn

Huyện Đạ Tẻh

28

Xã Tiên Hoàng

Huyện Cát Tiên

29

Xã Đức Phổ

Huyện Cát Tiên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1401/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1401/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2014
Ngày hiệu lực27/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1401/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1401/QĐ-UBND 2014 công nhận tiêu chí quốc gia y tế xã 2011 2020 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1401/QĐ-UBND 2014 công nhận tiêu chí quốc gia y tế xã 2011 2020 Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1401/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành27/06/2014
        Ngày hiệu lực27/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1401/QĐ-UBND 2014 công nhận tiêu chí quốc gia y tế xã 2011 2020 Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1401/QĐ-UBND 2014 công nhận tiêu chí quốc gia y tế xã 2011 2020 Lâm Đồng

            • 27/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực