Quyết định 1403/QĐ-UBND

Quyết định 1403/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 1403/QĐ-UBND 2017 Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức Sở Kế hoạch Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1403/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; Thông tư số 36/2013/NĐ-CP cơ cấu ngạch công chức">05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của liên bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Phú Yên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 418/TTr-SNV ngày 14/7/2017 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 98/TTr-SKHĐT-VP ngày 13/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư trình tại Tờ trình số 98/TTr-SKHĐT-VP ngày 13/7/2017 với những nội dung chính như sau:

1. Số lượng vị trí việc làm thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tổng số vị trí việc làm thuộc nhóm công việc lãnh đạo, quản lý: 08 vị trí.

- Tổng số vị trí việc làm thuộc nhóm công việc chuyên môn, nghiệp vụ: 08 vị trí.

- Tổng số vị trí hỗ trợ, phục vụ: 13 vị trí, trong đó: 10 vị trí công chức và 03 vị trí hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP .

2. Cơ cấu ngạch công chức tối thiểu

Tổng số cán bộ, công chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có ngạch công chức tối thiểu theo vị trí việc làm là 56 người, trong đó, ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương: 04 người; ngạch chuyên viên hoặc tương đương: 50 người; ngạch cán sự hoặc tương đương: 01 người; ngạch nhân viên hoặc tương đương: 01 người.

3. Về biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

- Tổng số biên chế công chức theo Đề án: 56 biên chế;

- Tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 04 người.

Căn cứ Đề án vị trí việc làm được phê duyệt tại Quyết định này, số biên chế công chức được cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm và các quy định của Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí, sử dụng hợp lý biên chế theo vị trí việc làm được duyệt; đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế công chức của đơn vị cho những năm tiếp theo, nhằm đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế công chức đến năm 2021 tối thiểu đạt 10% trên tổng biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2015.

Đối với số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP , tùy theo tình hình thực tế và căn cứ vào Đề án vị trí việc làm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, thỏa thuận để điều chỉnh số hợp đồng lao động cho phù hợp.

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm triển khai, thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của đơn vị đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Chủ động xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp bố trí công chức cho phù hợp với trình độ chuyên môn và ngành nghề đã đào tạo để từng bước chuẩn hóa đội ngũ công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, khung năng lực của từng vị trí việc làm theo Đề án.

Trong quá trình thực hiện Đề án, nếu có vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, sửa đổi Đề án, Sở Kế hoạch và Đầu tư kịp thời đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- C
hủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Chánh VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT,
NC.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1403/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1403/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/07/2017
Ngày hiệu lực 18/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1403/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1403/QĐ-UBND 2017 Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức Sở Kế hoạch Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1403/QĐ-UBND 2017 Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức Sở Kế hoạch Phú Yên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1403/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Phú Yên
Người ký Hoàng Văn Trà
Ngày ban hành 18/07/2017
Ngày hiệu lực 18/07/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 1403/QĐ-UBND 2017 Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức Sở Kế hoạch Phú Yên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1403/QĐ-UBND 2017 Đề án vị trí việc làm cơ cấu ngạch công chức Sở Kế hoạch Phú Yên

  • 18/07/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/07/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực