Quyết định 1406/QĐ-KTNN

Quyết định 1406/QĐ-KTNN năm 2015 về thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1406-QĐ-KTNN thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1406/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG THUỘC VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số ..... /QĐ-KTNN ngày ...../....../2015 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ kiểm toán môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ chính của Phòng Kiểm toán môi trường:

1. Chức năng

Phòng Kiểm toán môi trường có chức năng tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế tham mưu Tổng Kiểm toán nhà nước về việc tham gia hội nhập quốc tế của Kiểm toán nhà nước về kiểm toán môi trường; xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển, quy trình về kiểm toán môi trường; tổ chức triển khai và áp dụng kiểm toán môi trường trong hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

2. Nhiệm vụ

a) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế nghiên cứu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành các văn bản quy định cơ sở pháp lý, cơ chế chính sách, cẩm nang hướng dẫn, quy trình về kiểm toán môi trường;

b) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị trong ngành đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước về mục tiêu, chiến lược, kế hoạch kiểm toán môi trường dài hạn, trung hạn và hàng năm;

c) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế trong việc chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong ngành tham gia các Nhóm công tác, các Đề án nghiên cứu quốc tế, các cuộc kiểm toán song song, kiểm toán chung trong lĩnh vực kiểm toán môi trường với các cơ quan kiểm toán tối cao của ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI.

d) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chương trình đào tạo về kiểm toán môi trường trình Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kiểm toán môi trường cho các đơn vị trong ngành;

đ) Tham mưu giúp Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai kiểm toán môi trường;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giao hoặc ủy quyền.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ chi tiết của Phòng Kiểm toán môi trường sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Điều 3. Biên chế và nhân sự

1. Biên chế: Tùy từng thời điểm cụ thể, Tổng Kiểm toán nhà nước sẽ quyết định biên chế và cơ cấu công chức của Phòng Kiểm toán môi trường cho phù hợp.

2. Phòng Kiểm toán môi trường có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý công chức của Kiểm toán nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (05).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1406/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1406/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2015
Ngày hiệu lực02/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1406/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1406-QĐ-KTNN thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1406-QĐ-KTNN thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1406/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành02/10/2015
        Ngày hiệu lực02/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1406-QĐ-KTNN thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1406-QĐ-KTNN thành lập Phòng Kiểm toán môi trường thuộc Vụ Hợp tác quốc tế

            • 02/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực