Quyết định 1406/QĐ-UBND

Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2015 hủy bỏ Quyết định 2267/QĐ-UBND ban hành định mức chi thù lao cho cán bộ cấp xã làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT và Quyết định 692/QĐ-UBND về chi thù lao cho cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo

Nội dung toàn văn Quyết định 1406/QĐ-UBND 2015 hủy bỏ Quyết định 2267/QĐ-UBND 692/QĐ-UBND Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1406/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 6 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2267/QĐ-UBND NGÀY 12/10/2011 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR-VT VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI THÙ LAO CHO CÁN BỘ CẤP XÃ LÀM CÔNG TÁC CHI TRẢ TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 692/QĐ-UBND NGÀY 25/3/2013 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR-VT VỀ VIỆC CHI THÙ LAO CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC CHI TRẢ TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÔN ĐẢO

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 188/TTr-SLĐTBXH ngày 01 tháng 4 năm 2015 về việc đề nghị hủy bỏ Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Tờ trình số 197/TTr-SLĐTBXH ngày 08 tháng 4 năm 2015 về việc đề nghị hủy bỏ Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công văn số 1557/STC-HCVX ngày 16 tháng 6 năm 2015 của sở Tài chính về việc chi thù lao cho cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành định mức chi thù lao cho cán bộ cấp xã làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc chi thù lao cho cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Lý do: Theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 7 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC đã chuyển giao thẩm quyền quyết định cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Tài chính để quyết định, triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch - Đầu tư, Nội vụ, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1406/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1406/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2015
Ngày hiệu lực29/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1406/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1406/QĐ-UBND 2015 hủy bỏ Quyết định 2267/QĐ-UBND 692/QĐ-UBND Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1406/QĐ-UBND 2015 hủy bỏ Quyết định 2267/QĐ-UBND 692/QĐ-UBND Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1406/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýLê Thanh Dũng
        Ngày ban hành29/06/2015
        Ngày hiệu lực29/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1406/QĐ-UBND 2015 hủy bỏ Quyết định 2267/QĐ-UBND 692/QĐ-UBND Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1406/QĐ-UBND 2015 hủy bỏ Quyết định 2267/QĐ-UBND 692/QĐ-UBND Vũng Tàu

            • 29/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực