Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH

Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH năm 2016 về giao nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo an sinh xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH thực hiện 24/CT-TTg dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo an sinh xã hội 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1407/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIN CHỈ THỊ SỐ 24/CT-TTG NGÀY 02/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ XÃ HỘI ĐÔ THỊ ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo an sinh xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo an sinh xã hội cho các đơn vị liên quan tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:

- Cục Bảo trợ xã hội, Cục Người có công, Văn phòng quốc gia về Giảm nghèo có trách nhiệm:

+ Chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá các chính sách trợ giúp xã hội, chính sách giảm nghèo, ưu đãi người có công hiện hành; nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các chính sách hiện hành nhằm hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, người có công tiếp cận các dịch vụ xã hội tại các đô thị, báo cáo Bộ đbáo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

+ Hằng năm, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 20/01 để tổng hợp chung.

- Vụ Pháp chế phối hợp với các đơn vị rà soát đánh giá các chính sách trợ giúp xã hội, chính sách giảm nghèo, ưu đãi người có công hiện hành.

- Viện khoa học Lao động và Xã hội nghiên cứu, đánh giá về mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội của các đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, người có công tại các đô thị.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính: Tổng hợp kết quả thực hiện chung các lĩnh vực của Bộ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 31/01 hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Cục trưởng Cục Người có công, Vụ trưởng - Chánh văn phòng quốc gia về Giảm nghèo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Viện trưởng Viện khoa học Lao động và Xã hội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 24/CT-TTg NGÀY 02/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG DỊCH VỤ XÃ HỘI ĐÔ THỊ ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI
(Ban
hành kèm theo Quyết định số 1407/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phi hp

Thời gian trình

Ghi chú

1

Rà soát đánh giá các chính sách trợ giúp xã hội, chính sách giảm nghèo, ưu đãi người có công hiện hành

Cục Bảo trợ xã hội, Cục Người có công, Văn phòng quốc gia về giảm nghèo

Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan trong Bộ

Tháng 12/2016

 

2

Nghiên cứu, đánh giá về mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội của các đi tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có công tại các đô thị

Viện khoa học Lao động và Xã hội

Cục Bảo trợ xã hội, Cục Người có công, Văn phòng quốc gia về giảm nghèo và các đơn vị liên quan trong Bộ

Tháng 12/2016

 

3

Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội tiếp cận các dch vxã hi ti các đô th

Cục Bảo trợ xã hội

Vụ Pháp chế, Viện khoa học Lao động và Xã hội và các đơn vị liên quan

Tháng 12/2016

 

4

Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ đối tượng Người có công tiếp cận các dch v xã hi ti các đô th

Cục Người có công

Vụ Pháp chế, Viện khoa học Lao động và Xã hội và các đơn vị liên quan

Tháng 12/2016

 

5

Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo tiếp cận các dch v xã hi ti các đô th

Văn phòng quốc gia về giảm nghèo

Cục Bảo trợ xã hội, Vụ Pháp chế, Viện khoa học Lao động và Xã hội và các đơn vị liên quan

Tháng 12/2016

 

6

Báo cáo tng hợp kết quả trin khai thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Cục Bảo trợ xã hội, Cục Người có công, Văn phòng quốc gia về Giảm nghèo

Trước 31/01 hàng năm

 

Ghi chú: Trong trường hợp không đề xuất xây dựng các chính sách hỗ trợ riêng, các đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo Bộ giải pháp lồng ghép thực hiện các chính sách hiện hành nhằm hỗ trợ các đối tượng nêu trên tiếp cận các dịch vụ xã hội tại các đô thị, đảm bảo an sinh xã hội.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1407/QĐ-LĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1407/QĐ-LĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2016
Ngày hiệu lực17/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1407/QĐ-LĐTBXH

Lược đồ Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH thực hiện 24/CT-TTg dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo an sinh xã hội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH thực hiện 24/CT-TTg dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo an sinh xã hội 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1407/QĐ-LĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành17/10/2016
        Ngày hiệu lực17/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH thực hiện 24/CT-TTg dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo an sinh xã hội 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1407/QĐ-LĐTBXH thực hiện 24/CT-TTg dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo an sinh xã hội 2016

            • 17/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực