Quyết định 1408/QĐ-UBND

Quyết định 1408/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung toàn văn Quyết định 1408/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản tổ chức biên chế đơn vị thuộc Sở Tài nguyên Ninh Bình 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1408/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Văn bản Quy phạm pháp luật sau:

- Quyết định số 947/2008/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý Biển, đảo tỉnh Ninh Bình trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Lý do: Theo quy định tại Khoản 21, Điều 2, Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bãi bỏ Quyết định 947/2008/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 và Quyết định 29/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra Văn bản, Bộ t
ư pháp;
- Công báo
tỉnh;
- Lưu: VT, VP3, VP7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1408/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1408/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2015
Ngày hiệu lực01/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1408/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1408/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản tổ chức biên chế đơn vị thuộc Sở Tài nguyên Ninh Bình 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1408/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản tổ chức biên chế đơn vị thuộc Sở Tài nguyên Ninh Bình 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1408/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýLê Văn Dung
       Ngày ban hành21/12/2015
       Ngày hiệu lực01/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1408/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản tổ chức biên chế đơn vị thuộc Sở Tài nguyên Ninh Bình 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1408/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản tổ chức biên chế đơn vị thuộc Sở Tài nguyên Ninh Bình 2015

           • 21/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực