Quyết định 1408/QĐ-UBND

Quyết định 1408/QĐ-UBND phân bổ chi tiết kinh phí chi sự nghiệp kinh tế để thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1408/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ dự án quy hoạch 2014 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1408/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN BỔ CHI TIẾT KINH PHÍ CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ QUY HOẠCH NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch;

Căn cứ Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 527/STC-NS ngày 14 tháng 3 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ chi tiết kinh phí chi sự nghiệp kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch năm 2014; cụ thể như sau:

1. Phân bổ chi tiết 3.438.000.000 đồng (ba tỷ, bốn trăm ba mươi tám triệu đồng) cho các nhiệm vụ, dự án quy hoạch sau:

TT

Tên nhiệm vụ, dự án quy hoạch

Chủ đầu tư

Kinh phí (1.000 đ)

1

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn, bán lẻ sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Sở Công thương

253.000

2

Quy hoạch phát triển sản xuất rau, hoa và cây đặc sản ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

545.000

3

Rà soát để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí dân cư tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

300.000

4

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bảo Lộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bảo Lộc

600.000

5

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Trung tâm huyện lỵ Cát Tiên (thị trấn Cát Tiên) - huyện Cát Tiên đến năm 2025

Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng Cát Tiên

500.000

6

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng thị trấn Bằng Lăng, huyện Đam Rông đến năm 2025, tỷ lệ 1/2.000

Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng Đam Rông

740.000

7

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư thuộc Tổ 14, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc

Trung tâm Tư vấn Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Bảo Lộc

500.000

 

CỘNG

 

3.438.000

2. Nguồn kinh phí: Dự phòng chi thực hiện nhiệm vụ, dự án quy hoạch năm 2014 theo Quyết định số 638/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Tài chính thông báo chi tiết và hướng dẫn các đơn vị được phân bổ kinh phí quy hoạch nêu tại Điều 1 Quyết định này, để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị được phân bổ vốn nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các PVPUBND tỉnh;
- Lưu VT, TC, NN, KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1408/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1408/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực30/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1408/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1408/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ dự án quy hoạch 2014 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1408/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ dự án quy hoạch 2014 Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1408/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành30/06/2014
        Ngày hiệu lực30/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1408/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ dự án quy hoạch 2014 Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1408/QĐ-UBND phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ dự án quy hoạch 2014 Lâm Đồng

           • 30/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực