Quyết định 1409/QĐ-UBND

Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1409/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1409/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Ngh quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam s 94/2015/QH13;

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Hình sự;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 409/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh, Hội luật gia tỉnh;
- Lưu: VT, VP5, VP6, VP7.
PH/

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Chung Phụng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 1409/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 (sau đây gọi chung là Bộ luật Hình sự năm 2015), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 41/2017/QH14), bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

b) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

c) Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo của các cấp, các ngành trong năm 2017 và năm 2018 phù hợp với yêu cầu của thực tiễn địa phương.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án:

a) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong Công an nhân, trại tạm giam dân tiến hành rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý, đang quản lý bị can để xem xét việc khởi tố, điều tra đối với bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để đình chỉ điều tra đối với bị can đó;

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân phối hợp với Tòa án có thẩm quyền rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 mà cơ quan, đơn vị mình đang quản lý để lập hồ sơ trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân; tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 mà cơ quan, đơn vị mình đang quản lý và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt cho họ, đồng thời, gửi danh sách các đối tượng được đề nghị miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho Bộ phận lý lịch tư pháp thuộc phòng Hành chính tư pháp - Sở Tư pháp để cập nhật thông tin đương nhiên được xóa án tích vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án đó.

- Sở Tư pháp hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự, Bộ phận lý lịch tư pháp thuộc phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp tiến hành:

+ Rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại điểm d và đ khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ;

+ Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào Lý lịch tư pháp của người đó và cấp Phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các phòng nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện:

+ Rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý kiểm sát điều tra, truy tố mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để đình chỉ vụ án đối với bị can đó;

+ Phối hợp với cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc rà soát các vụ án đang trong quá trình khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các điểm d, đ và e khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để không khởi tố hoặc đình chỉ điều tra đối với họ.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Tòa hình sự, Tòa án nhân dân cấp huyện tiến hành:

+ Rà soát các vụ án hình sự Tòa án đơn vị mình đang thụ lý, giải quyết; nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 thì tiếp tục thực hiện việc chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành phần hình phạt còn lại hoặc miễn chấp hành toàn bộ hình phạt, đình chỉ vụ án theo khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14;

+ Phối hợp với Viện Kiểm sát, các cơ sở giam giữ, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn hình phạt theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 để làm thủ tục chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc miễn chấp hành hình phạt cho họ.

b) Thời gian thực hiện: Đến hết quý IV năm 2017.

2. Tổ chức quán triệt, tập huấn báo cáo viên, phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14:

a) Tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

Tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh do Bộ Tư pháp tổ chức cho Lãnh đạo Sở Tư pháp và các Sở, ban, ngành liên quan, đại diện của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp (dự kiến trong tháng 10/2017).

b) Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

- Cơ quan thực hiện: Phòng Tư pháp các huyện, thành phố tham mưu cho UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2017.

c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 tại các Sở, ban, ngành, UBND các cấp với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Bộ luật, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành.

+ Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp.

+ Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, các cơ quan, tổ chức khác tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết s41/2017/QH14 trong cơ quan, tổ chức, ngành mình.

+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015, nhất là những nội dung mới và Nghị quyết số 41/2017/QH14, đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015.

+ Các Sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và tiếp tục trong năm 2018.

3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14:

a) Cơ quan thực hiện:

- Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác đu tranh phòng, chng tội phạm, trong đó chú trọng cán bộ làm công tác điều tra, thi hành án hình sự trong Công an nhân dân.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập hun chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm sát, điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, cán bộ làm công tác xét xử, phục vụ xét xử.

- Các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức khác tùy tình hình và yêu cầu nhiệm vụ có thể tổ chức tập huấn chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

b) Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và tiếp tục trong năm 2018.

4. Thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật có nội dung liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi) để phục vụ cho việc giảng dạy môn pháp luật trong các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và môn giáo dục công dân trong các cơ sở giáo dục trung học phổ thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội”

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và những năm tiếp theo.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân các huyện, thành phố, các cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị mình ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; gửi báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 về Sở Tư pháp Ninh Bình trước ngày 15/4/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định.

3. Sở Tư pháp Ninh Bình có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1409/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1409/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2017
Ngày hiệu lực26/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1409/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1409/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1409/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Ninh Bình
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1409/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
       Người kýĐinh Chung Phụng
       Ngày ban hành26/10/2017
       Ngày hiệu lực26/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1409/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1409/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự Ninh Bình

           • 26/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực