Quyết định 1409/QĐ-UBND

Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch viên chức cao nhất và cơ cấu ngạch viên chức của từng vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Quyết định 1409/QĐ-UBND 2019 danh mục vị trí việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1409/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM; BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC; NGẠCH VIÊN CHỨC CAO NHẤT VÀ CƠ CẤU NGẠCH VIÊN CHỨC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH; BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG; BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư s 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Chương trình hành động số 95-CTr/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết s19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 12/03/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động s95-CTr/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s 304/TTr-SNV ngày 15/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phê duyệt danh mục vị trí việc làm; bản mô tả công việc, khung năng lực, ngạch viên chức cao nhất và cơ cấu ngạch viên chức của từng vị trí việc làm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2021.

(Có phụ lục chi tiết của từng đơn vị kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc các Ban: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a) Căn cứ danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc được giao, bản mô tả công việc, khung năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ đào tạo, bồi dưỡng của từng vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp của đơn vị đã được phê duyệt tại quyết định này và các quy định khác của các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý viên chức, hợp đồng theo các quy định hiện hành của nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

b) Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Trung ương và chtrương của Tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về tinh giản biên chế;

c) Hàng năm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc triển khai thực hiện Đán vị trí việc làm, tinh giản biên chế và những khó khăn, vướng mắc, phát sinh khi có văn bản quy định mới của cấp trên (qua Sở Nội vụ) để xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Giám đốc các Ban: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thủ trưng các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TT. T
nh ủy;
- Lãnh đạo HĐND t
nh;
- Ch
tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Ph
áp chế HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
-
Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NCPC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

PHỤ LỤC 01

KHUNG DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định s 1409/QĐ- UBND ngày 05/8/2019 của UBND tnh Yên Bái)

TT

Danh mục vị trí việc làm

Hạng chức danh nghề nghiệp (hoặc ngạch tương ứng) tối thiểu

I

NHÓM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIU HÀNH

 

1

Giám đốc

Kỹ sư chính hoặc tương đương

2

Phó Giám đốc

Kỹ sư hoặc tương đương

3

Trưởng phòng

Kỹ sư hoặc tương đương

4

Phó Trưởng phòng

Kỹ sư hoặc tương đương

II

NHÓM HOẠT ĐỘNG NGHNGHIỆP

 

1

Công tác kế hoạch; đánh giá đầu tư

Kỹ sư

2

Công tác chuẩn bị đầu tư

K

3

Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu

Kỹ sư

4

Công tác quản lý, giám sát dự án

Kỹ sư

5

Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường

Kỹ sư

III

NHÓM HTRỢ, PHỤC VỤ

 

1

Kế toán

Kế toán viên

2

Văn thư

Văn thư trung cấp

3

Thủ quỹ

Trung cấp kế toán

 

PHỤ LỤC 02

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tnh Yên Bái)

TT

Danh mục vị trí việc làm

Hạng chức danh nghề nghiệp (hoặc ngạch tương ứng) tối thiểu

Mô tcông việc ca vị trí việc làm

Tiêu chuẩn, điều kiện tối thiểu

Ghi chú

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1

Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, qun lý điều hành mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị và việc hoạt động nghề nghiệp, thi hành nhiệm vụ của cán bộ, viên chức và người lao động thuộc quyền theo phân cp qun lý và theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ cao cp tr lên;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, giao thông, thủy lợi hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ: Qun lý dự án; Giám đốc qun lý dự án; nghiệp vụ Đấu thầu,...;

+ Có chứng chbồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, qun lý, phi hợp triển khai công việc;

+ Có kinh nghiệm quân lý nhà nước về lĩnh vực quản lý dự án.

 

2

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

- Phó Giám đốc Ban giúp Giám đốc Ban phụ trách, chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước pháp luật vnhiệm vụ được phân công, quản lý. Phó Giám đốc Ban có nhiệm vụ chđạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ theo công việc được phân công và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác khi đưc Giám đốc phân công.

- Tiêu chun về trình độ đào to, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ Trung cấp trở lên;

+ Có bng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành xây dựng, giao thông, thủy li hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ; Quản lý dự án; Giám đốc quản lý dự án; nghiệp vụ Đấu thầu,...;

+ Có chng chNgoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành;

+ Các văn bằng chứng chỉ khác theo quy định của Trung ương và của tnh.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;

+ Có kinh nghiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực được phân công, phụ trách.

 

II

Nhóm hoạt động nghề nghiệp

 

 

1

Phòng Quản lý dán

 

 

1.1

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Là người đứng đu phòng. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; Tham mưu cho Lãnh đạo Ban về công tác quản lý, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn được giao; Phụ trách chung, quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

+ Tt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Xây dựng, thủy lợi hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực quản lý;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án;

+ Có chứng chỉ Đấu thầu, Định giá;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Có năng lực tổ chức, chđạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

1.2

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác được phân công, quản lý. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được phân công, quản lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ vlĩnh vực được phân công, quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Xây dựng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực quản lý;

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án, nghiệp vụ Đấu thầu, nghiệp vụ Định giá xây dựng;

+ Có chứng chỉ Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông;

+ Có chng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

+ Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phi hp trin khai công việc, có kiến thức vchuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vc được phân công phụ trách.

 

1.3

Công tác qun lý, giám sát

Kỹ sư

- Thực hiện các nội dung quản lý, giám sát quá trình thực hiện dự án từ khi khởi công đến khi kết thúc trên các lĩnh vực: chất lượng công trình, giá thành, tiến độ thi công và an toàn vệ sinh môi trường. Tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Xây dựng hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chun theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nghiên cứu, tng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo, trin khai công việc và đề xuất phương án, giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc nhiệm vụ được phân công;

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;

+ Có có kiến thức vê chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao.

 

1.4

Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường.

Kỹ sư

- Thực hiện các thtục tiếp nhận ranh giới giải phóng mặt bang; Giám sát, nghiệm thu công tác cắm cọc GPMB; Quản lý đất đai và các công việc liên quan đến lĩnh vực giải phóng mặt bàng, tái định cư trong quá trình xây dựng công trình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chun về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận tải hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao.

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo, triển khai công việc và đề xuất phương án, giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc nhiệm vụ được phân công;

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;

+ Có có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao.

 

2

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

 

 

2.1

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp là người đứng đầu phòng Kế hoạch tổng hợp, quản lý điều hành mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách công tác kế hoạch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng; phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cp trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận tải hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực quản lý;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án; nghiệp vụ kế toán trưởng;

+ Có chứng chỉ Đấu thầu, Định giá;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chun theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Có năng lực tchức, chỉ đạo, quản lý, phi hợp triển khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

2.2

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Là người thay mặt trưởng phòng quản lý, điu hành công việc của phòng khi trưởng phòng vắng mặt; Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban và trưởng phòng về những công việc, nhiệm vụ được giao. Tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ, chức năng Ban được giao; Trực tiếp tham gia các công tác: Thm định, thiết kế, dự toán; thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chun về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận ti hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực quản lý;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án, nghiệp vụ Đấu thầu, nghiệp vụ Định giá xây dựng;

+ Có chứng chỉ Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình phù hợp với vị trí việc làm;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chun theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

+ Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phi hợp trin khai công việc, có kiến thức vchuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vc được phân công phụ trách.

 

2.3

Công tác kế hoạch, đánh giá đầu tư

Kỹ sư

- Thực hiện các công tác lập, trình duyệt, báo cáo kế hoạch thực hiện các dự án hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Trong đó xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quthực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận ti hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chun theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nghiên cứu, tng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo, trin khai công việc và đề xuất phương án, giải quyết các vấn đề phát sinh, xlý các tình huống thuộc nhiệm vụ được phân công;

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; sử dụng thành thạo các phn mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;

+ Có có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao.

 

2.4

Công tác chuẩn bị đầu tư

Kỹ sư

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận tải hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chun theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo, triển khai công việc và đề xuất phương án, giải quyết các vấn để phát sinh, xlý các tình huống thuộc nhiệm vụ được phân công;

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;

+ Có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao.

 

2.5

Công tác tổ chức, lựa chọn nhà thầu

Kỹ sư

- Thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng, ký kết hợp đng; điều chnh tương ứng giá trúng thầu; điều chnh hợp đồng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn vtrình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận tải hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo, triển khai công việc và đề xuất phương án, giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc nhiệm vụ được phân công;

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;

+ Có có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao.

 

3

Phòng Hành chính - Kế toán

 

 

3.1

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Trưởng phòng là người đứng đầu phòng, quản lý điều hành mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng; phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về tnh độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Kế toán, kinh tế hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực quản lý;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chun theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phối hợp trin khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vc đưc phân công ph trách.

 

3.2

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Phó Trưởng phòng là người giúp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác được phân công, quản lý. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng v tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được phân công, quản lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cp trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: kế toán, kinh tế hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực quản lý;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

+ Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

III

Nhóm hỗ trợ, phc vụ

 

 

 

Phòng Hành chính - Kế toán

 

 

1

Kế toán

Kế toán viên Đại học

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qu, công việc được giao; Tham mưu cho Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo phòng về công tác kế toán chi tiêu sự nghiệp của Ban;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn v trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính kế toán trở lên;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên trung cấp trở lên;

+ Có chứng chỉ Ngoại ng, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hi quan, dự trữ.

Vận dụng ngạch công chức

2

Văn thư

Văn thư trung cấp

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả, công việc được giao; Trực tiếp tham gia công tác văn thư. Thực hiện nghiêm chnh quy chế bo mật của công tác văn thư trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Tiêu chun về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư s 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chun nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Vận dụng ngạch công chức

3

Thủ quỹ

Nhân viên

- Quản lý tin mặt; Lập sổ theo dõi thu, chi tin mặt.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bi dưỡng: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV .

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Vận dụng ngạch công chức

 

PHỤ LỤC 3

HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VÀ CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Yên Bái)

TT

Hạng chức danh nghề nghiệp

Tỷ lệ

Ghi chú

1

Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng I

0%

 

2

Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng II

18%

 

3

Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng III

77%

 

4

Viên chức tương ứng với chức danh nghề nghiệp hạng IV

5%

 

 

PHỤ LỤC 01

KHUNG DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Yên Bái)

TT

Danh mc v trí vic làm

Hạng chức danh nghề nghiệp (hoặc ngạch tương ứng) tối thiu

I

NHÓM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH I

1

Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

2

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

3

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

4

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

II

NHÓM HOẠT ĐỘNG NGHNGHIỆP

1

Công tác kế hoạch, đánh giá đầu tư

K

2

Công tác chuẩn bị đầu tư

Kỹ sư

3

Công tác tổ chức, lựa chọn nhà thầu

K

4

Công tác quản lý, giám sát

Kỹ sư

5

Công tác giải phóng mặt bng, tái định cư, môi trường

Kỹ sư

III

NHÓM HTRỢ, PHỤC VỤ

 

1

Hành chính - Tổng hợp

Chuyên viên hoặc tương đương

2

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

3

Văn thư

Văn thư trung cấp

4

Lái xe

Nhân viên

 

PHỤ LỤC 02

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

TT

Danh mục vị trí việc làm

Hng chức danh nghề nghiệp (hoặc ngạch tương ứng) tối thiểu

Mô tả công việc của vị trí việc làm

Tiêu chuẩn, điều kiện tối thiểu

Ghi chú

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

1

Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

Giám đốc là người đứng đầu đơn vị, quản lý điều hành mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị và việc hoạt động nghề nghiệp, thi hành nhiệm vụ của cán bộ, viên chức và người lao động thuộc quyền theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tnh, SNông nghiệp và PTNT giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ cao cấp trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo kỹ sư thủy lợi;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ: Quản lý dự án; nghiệp vụ Đấu thầu...

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính.

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

+ Các văn bằng chứng chỉ khác theo quy định của Trung ương và của tnh.

- Tiêu chun về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc.

+ Có kinh nghiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 

2

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

- Phó Giám đốc Ban giúp Giám đốc Ban phụ trách, ch đạo một số nhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước pháp luật vnhiệm vụ được phân công, quản lý. Phó Giám đc Ban có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ theo công việc được phân công và giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc phân công.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành thủy lợi;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ: Quản lý dự án; nghiệp vụ Đấu thầu; Kỹ sư định giá ...

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

+ Các văn bằng chứng chỉ khác theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghip vụ:

+ Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phối hp triển khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

+ Có kinh nghiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 

II

Nhóm hoạt động nghề nghiệp

 

 

 

 

1

Phòng Quản lý dự án

 

 

 

 

1.1

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Là người đứng đầu phòng. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban về những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; Tham mưu cho Lãnh đạo Ban về công tác quản lý, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dng và các nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn được giao; Phụ trách chung, quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân giao

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình đđào tạo, bi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

 Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Thủy lợi và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án;

+ Có chứng chỉ Đấu thầu, Định giá và các văn bằng chứng chỉ khác theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách

 

1.2

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một smặt công tác được phân công, quản lý. Chịu trách nhiệm trước Trưng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được phân công, quản lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Thủy lợi và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án, nghiệp vụ Đấu thầu, nghiệp vụ Định giá xây dựng;

+ Có chứng chỉ Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình phù hợp.

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

+ Có năng lực tchức, chỉ đạo, quản lý, phi hợp trin khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách

 

1.3

Công tác quản lý, giám sát

Kỹ sư

- Thực hiện các nội dung quản lý, giám sát quá trình thực hiện dự án từ khi khởi công đến khi kết thúc trên các lĩnh vực: chất lượng công trình, giá thành, tiến độ thi công và an toàn vệ sinh môi trường. Tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sdụng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Thy lợi và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao.

+ Có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao.

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo, triển khai công việc và đề xuất phương án, giải quyết các vn đề phát sinh, x lý các tình huống thuộc nhiệm vụ được phân công;

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; sdụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;

+ Có có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao.

 

1.4

Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường.

Kỹ sư

- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận ranh giới gii phóng mặt bằng; Giám sát, nghiệm thu công tác cm cọc GPMB; Quản lý đất đai và các công việc liên quan đến lĩnh vực giải phóng mặt bng, tái định cư trong quá trình xây dựng công trình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào to, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Thủy lợi và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao.

+ Có chng chchuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao.

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chun theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lc chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nghiên cứu, tng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo, trin khai công việc và đề xuất phương án, giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc nhiệm vụ được phân công;

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;

+ Có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao.

 

2

Phòng Kế hoạch - Tng hợp

 

 

 

 

2.1

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Trưởng phòng là người đứng đầu phòng quản lý điều hành mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách công tác kế hoạch và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng; phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực qun lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Thủy lợi và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án.

+ Có chứng chỉ Đấu thầu, Định giá.

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Có năng lực tổ chức, chđạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách

 

2.2

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng ph trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác được phân công, quản lý. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, cht lượng, hiệu qucông việc được phân công, quản lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được phân công, quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cp trên giao.

- Tiên chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Thủy lợi và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án, nghiệp vụ Đấu thầu, nghiệp vụ Định giá xây dựng;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghip vụ

+ Có năng lực tchức, chđạo, quản lý, phi hợp trin khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách

 

2.3

Công tác kế hoạch, đánh giá đần tư

Kỹ sư

- Thực hiện các công tác lập, trình duyệt, báo cáo kế hoạch thực hiện các dự án hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Trong đó xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quthực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Thủy li và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao.

+ Có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao.

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nghiên cứu, tng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo, triển khai công việc và đề xuất phương án, giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc nhiệm vụ được phân công;

+ Khnăng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;

+ Có có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao.

 

2.4

Công tác chuẩn bị đầu tư

Kỹ sư

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; Thuê tư vn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng và trình thẩm định, phê duyệt

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn vtrình độ đào tạo, bi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Thủy lợi và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao.

+ Có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao.

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nghiên cu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo, triển khai công việc và đề xuất phương án, giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc nhiệm vụ được phân công;

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;

+ Có có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao.

 

2.5

Công tác tổ chức, lựa chọn nhà thầu

Kỹ sư

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả, công việc được giao; Tham mưu cho Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo phòng về công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu; Trực tiếp tham gia công tác: Lập, thẩm định kế hoạch đấu thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư; Lập và trình duyệt kế hoạch đấu thầu các dự án; Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ yêu cầu. Đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thầu; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Dự tho hợp đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

- Tiêu chuẩn về trình đđào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Thủy lợi và các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm.

+ Có chng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao.

+ Có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao.

+ Có chng chNgoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nghiên cu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo, trin khai công việc và đề xut phương án, giải quyết các vn đphát sinh, xử lý các tình hung thuộc nhiệm vụ được phân công;

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;

+ Có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công vic được giao.

 

3

Phòng Hành chính - Kế toán

 

 

 

 

3.1

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Trưởng phòng là người đứng đu phòng, quản lý điều hành mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của phòng; phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trôn giao.

- Tiên chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị ttrung cấp trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: kế toán, kinh tế hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực quản lý.

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phối hợp trin khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vc được phân công phụ trách

 

3.2

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Phó Trưởng phòng là người giúp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác được phân công, quản lý. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được phân công, quản lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực. được phân công, quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình đđào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Kế toán, kinh tế hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp vi lĩnh vực quản lý.

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiên chuẩn về năng lực chuyên môn, nghip vụ

+ Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách

 

III

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

 

 

Phòng Hành chính- Kế toán

 

 

 

 

1

Hành chính - tổng hợp

Chuyên viên hoặc tương đương

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả, công việc được giao; Tham mưu cho Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo phòng về công tác hành chính, tổng hợp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có trình độ Đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện công tác thuộc lĩnh vực được giao.

+ Năng lực nghiên cu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, thuyết phục, tchức triển khai công việc và giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc lĩnh vực được giao.

+ Năng lực, khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm.

 

2

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qu, công việc được giao; Tham mưu cho Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo phòng về công tác kế toán chi tiêu sự nghiệp của Ban;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành tài chính, kế toán trở lên; Có chứng chỉ bi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên trung cấp trở lên; Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 09/2010/TT- BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Vận dụng ngạch công chức

3

Văn thư

Văn thư trung cấp

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qu, công việc được giao; Trực tiếp tham gia công tác văn thư. Thực hiện nghiêm chnh quy chế bảo mật của công lác văn thư trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Tiêu chuẩn vtrình độ đào tạo, bồi dưỡng: Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư s 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Theo quy định tại Khoản 3 Điu 7 Thông tư số 14/2014/TT- BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã sngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Vận dụng ngạch công chức

4

Lái xe

Nhân viên

- Thực hiện nhiệm vụ lái xe đm bo hoạt động và lịch trình công tác của lãnh đạo đơn vị.

- Lên kế hoạch và tham mưu đề xuất kế hoạch sửa chữa định kỳ và sa chữa thường xuyên phương tiện được giao, thực hiện nghiêm chnh luật giao thông, chế độ bo trì, bo hiểm phương tiện theo đúng quy định.

- Bo qun, giữ gìn xe sạch sẽ và an toàn.

Tiêu chun về trình độ đào to, bồi dưỡng: có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được giao; có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm lái loại xe được giao; có lý lịch rõ ràng, có trách nhiệm và sức khỏe phù hợp với điều kiện công tác.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Nắm vững quy định của pháp luật về giao thông đường bộ hiện hành; có kiến thức bảo trì và bảo qun xe; đm bảo tuân th các quy tc lái xe an toàn; cn thận, bình tĩnh trong xử lý tình huống.

 

 

PHỤ LỤC 03

NGẠCH VIÊN CHỨC CAO NHẤT VÀ CƠ CẤU NGẠCH VIÊN CHỨC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Yên Bái)

TT

Ngạch viên chức cao nhất trong nhóm công việc

Cơ cấu ngch viên chức

Ghi chú

1

Chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

0%

 

2

Chuyên viên chính hoặc tương đương

12%

 

3

Chuyên viên hoặc tương đương

84%

 

4

Chức danh khác

4%

 

 

PHỤ LỤC 01

KHUNG DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Yên Bái)

TT

Danh mục vị trí việc làm

Hạng chức danh nghề nghiệp (hoặc ngạch tương ứng) tối thiu

I

NHÓM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIU HÀNH

 

1

Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

2

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

3

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

4

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

II

NHÓM HOẠT ĐỘNG NGHNGHIỆP

 

1

Công tác kế hoạch, đánh giá đầu tư

Kỹ sư

2

Công tác chuẩn bị đầu tư

Kỹ sư

3

Công tác tchức, lựa chọn nhà thu

Kỹ sư

4

Công tác quản lý, giám sát

K

5

Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường

Kỹ sư

III

NHÓM HTRỢ, PHỤC VỤ

 

1

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

2

Văn thư

Văn thư trung cấp

3

Thủ quỹ

Nhân viên

4

Lái xe

Nhân viên

 

PHỤ LỤC 02

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH YÊN BÁI
(Kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Yên Bái)

TT

Danh mục vị trí việc làm

Hạng chức danh nghnghiệp (hoặc ngạch tương ứng) tối thiu

Mô tcông việc của vị trí việc làm

Tiêu chuẩn, điều kiện tối thiu

Ghi chú

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1

Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

Giám đốc là người đứng đầu đơn vị. qun lý điều hành mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ca đơn vị; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị và việc hoại động nghề nghiệp, thi hành nhiệm vụ ca cán bộ, viên chức và người lao động thuộc quyền theo phân cấp qun lý và theo quy định ca pháp luật. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND tnh. S GTVT giao.

- Tiêu chuẩn về trình đđào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị tcao cấp trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận ti hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực của ngành Giao thông vận tải;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ: Qun lý dự án; Giám đốc qun lý dự án; nghiệp vụ Đu thu;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành;

+ Các văn bng chứng chỉ khác theo quy định của Trung ương và của tnh.

- Tiêu chuẩn vnăng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Có năng lực tổ chức, chđạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc;

+ Có kinh nghiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực Giao thông vận tải.

 

2

Phó Giám đốc

Chuyên viên hoặc tương đương

- Phó Giám đốc Ban giúp Giám đốc Ban phụ trách, chỉ đạo một snhiệm vụ công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công, quản lý. Phó Giám đốc Ban có nhiệm vụ chỉ đạo. điều hành, thực hiện các nhiệm vụ theo công việc được phân công và gii quyết những vn đề phát sinh thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Thực hiện các công việc khác khi được Giám đốc phân công.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào to, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Giao thông vận ti;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ: Quản lý dự án; Giám đốc quản lý dự án. nghiệp vụ Đu thu; Kỹ sư định giá ...;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ. Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành;

+ Các văn bằng chứng chỉ khác theo quy định của Trung ương và của tnh.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách;

+ Có kinh nghiệm qun lý nhà nước về lĩnh vực Giao thông vận ti;

 

II

Nhóm hoạt động nghề nghiệp

 

 

1

Phòng Quản dự án

 

 

1.1

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Là người đứng đầu phòng. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban vnhững công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; Tham mưu cho Lãnh đạo Ban về công tác qun lý, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn được giao; Phụ trách chung, qun lý. chỉ đạo, điều hành toàn bộ công tác, nhiệm vụ, hoạt động của phòng thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân giao

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận ti hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực qun lý;

+ Có chng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án;

+ Có chng ch Đu thầu, Định giá;

+ Có chng chNgoại ngữ, Tin học vi trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn v năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Có năng lực tchức, chỉ đạo, quản lý, phi hợp triển khai công việc, có kiến thức vchuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách

 

1.2

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác được phân công, quản lý. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc được phân công, qun lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ vlĩnh vực được phân công, qun lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình đđào to, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận tải hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực quản lý;

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

+ Có chứng nhận bồi dưng nghiệp vụ Quản lý dự án, nghiệp vụ Đu thầu, nghiệp vụ Định giá xây dựng;

+ Có chứng chỉ Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học vi trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

+ Có năng lực tchức, chỉ đạo, qun lý. phối hp triển khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

1.3

Công tác qun lý, giám sát

Kỹ sư

- Thực hiện các nội dung qun lý, giám sát quá trình thực hiện dự án t khi khi công đến khi kết thúc trên các lĩnh vực: chất lượng công trình, giá thành, tiến độ thi công và an toàn vệ sinh môi trường. Tchức nghiệm thu hoàn thành công trình, bàn giao đưa vào sử dụng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào to, bồi dưỡng:

+ Tt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận tải hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác;

+ Có chng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ. Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo, triển khai công việc và đề xuất phương án, giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc nhiệm vụ được phân công;

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; sdụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;

+ Có kiến thức vchuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao.

.

1.4

Công tác gii phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường.

Kỹ sư

- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận ranh gii giải phóng mặt bng; Giám sát, nghiệm thu công tác cm cọc GPMB; Qun lý đất đai và các công việc liên quan đến lĩnh vực giải phóng mặt bng, tái định cư trong quá trình xây dựng công trình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận tải hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác;

+ Có chng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chng chchuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ. Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chun về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nghiên cu. tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo, trin khai công việc và đề xuất phương án, giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các nh huống thuộc nhiệm vụ được phân công;

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;

+ Có kiến thức vchuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao.

 

2

Phòng Kế hoch - Tng hp

 

 

2.1

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Trưởng phòng là người đứng đầu phòng quản lý điều hành mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách công tác kế hoạch và trước pháp luật v toàn bộ hoạt động ca phòng; phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cp trên giao.

- Tiên chuẩn vtrình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận ti hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực quản lý;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án; nghiệp vụ kế toán trưng;

+ Có chứng chỉ Đấu thầu, Định giá;

+ Có chng chNgoại ng, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiên chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

2.2

Phó Trưng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng phụ trách, theo dõi, chđạo một số mặt công tác được phân công, qun lý. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được phân công, qun lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được phân công, qun lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chun về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cp tr lên;

+ Tốt nghiệp đại học trlên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận tải hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực qun lý;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý dự án, nghiệp vụ Đấu thầu, nghiệp vụ Định giá xây dng;

+ Có chứng chỉ Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình phù hợp với vị trí việc làm;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lc chuyên môn, nghiệp vụ

+ Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách

 

2.3

Công lác kế hoạch, đánh giá đầu tư

Kỹ sư

- Thực hiện các công tác lập, trình duyệt, báo cáo kế hoạch thực hiện các dự án hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Trong đó xác định rõ các nguồn lực sdụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quthực hiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình đđào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận ti hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác;

+ Có chng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp vi công việc được giao;

+ Có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chng chNgoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo, triển khai công việc và đề xuất phương án, gii quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các tình huống thuộc nhiệm vụ được phân công;

+ Khnăng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; sử dụng thành thạo các phần mềm ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;

+ Có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao.

 

2.4

Công tác chun bị đầu tư

Kỹ sư

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đt đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bo vệ cnh quan, môi trường, phòng chống cháy nổ liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; Thuê tư vn thực hiện kho sát, thiết kế xây dng và trình thm định, phê duyệt

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn vtrình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học tr lên một trong các ngành, chuyên ngành; Giao thông vận ti hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác;

+ Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chứng chỉ Ngoại ng, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn vnăng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nghiên cứu, tng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo, triển khai công việc và đề xuất phương án, giải quyết các vn đề phát sinh, x lý các nh huống thuộc nhiệm vụ được phân công;

+ Kh năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;

+ Có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao.

 

2.5

Công tác tổ chức, lựa chọn nhà thầu

Kỹ sư

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả, công việc được giao; Tham mưu cho Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo phòng v công tác tổ chức la chọn nhà thầu; Trực tiếp tham gia công tác: Lập, thm định kế hoạch đấu thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư; Lập và trình duyệt kế hoạch đu thầu các dự án; Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ yêu cầu. Đánh giá hồ sơ đề xuất, hồ sơ dự thu; Thẩm định kết qulựa chọn nhà thầu; Dự tho hợp đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Giao thông vận tải hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công tác;

+ Có chng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao;

+ Có chng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chuẩn theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo, triển khai công việc và đề xuất phương án, giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý các nh hung thuộc nhiệm vụ được phân công;

+ Khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; sử dụng thành thạo các phn mềm ng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn;

+ Có có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công việc được giao.

 

3

Phòng Hành chính - Kế toán

 

 

3.1

Trưởng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Trưởng phòng là người đứng đầu phóng, quản lý điều hành mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động ca phòng; phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực qun lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiêu chuẩn về trình đđào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cp trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành; Kế toán hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực quản lý;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ. Tin học với trình độ đạt chun theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Có năng lực tổ chức, chỉ đạo, quản lý. phối hợp triển khai công việc, có kiến thức vchuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

3.2

Phó Trưng phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

- Phó Trưởng phòng là người giúp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác được phân công, quản lý. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về liến độ, chất lượng, hiệu qucông việc được phân công, quản lý. Trực tiếp thực hiện và tham mưu các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được phân công, qun lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

- Tiên chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên;

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành; Giao thông vận tải hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực quản lý;

+ Có chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học với trình độ đạt chun theo quy định hiện hành.

- Tiên chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

+ Có năng lực tổ chức, chđạo, quản lý, phối hợp triển khai công việc, có kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

 

III

Nhóm hỗ tr, phục vụ

 

 

 

Phòng Hành chính - Kế toán

 

 

1

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

- Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo phòng về tiến độ, chất lượng, hiệu quả, công việc được giao; Tham mưu cho Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo phòng về công tác kế toán chi tiêu sự nghiệp của Ban;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

Có bng tt nghiệp trung cp chuyên ngành tài chính kế toán trở lên; Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên trung cấp trở lên; Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 ca Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán. thuế, hải quan, dự trữ.

Vận dụng ngạch công chức

2

Văn thư

Văn t trung cp

Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban và Lãnh đạo phòng về tiến độ. chất lượng, hiệu quả, công việc được giao; Trực tiếp tham gia công tác văn thư. Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế bo mật của công tác văn thư trong cơ quan, tchức, đơn vị. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Tiêu chuẩn vtrình độ đào tạo, bồi dưỡng:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã sngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Vận dụng ngạch công chức

3

Thủ quỹ

Nhân viên

- Qun lý tiền mặt; Lập stheo dõi thu, chi tiền mặt.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Thông tư s11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính, Khon 5 Điều 1 Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bsung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV .

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Theo quy định lại Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Vận dụng ngạch công chức

4

Lái xe

Nhân viên

- Thực hiện nhiệm vụ lái xe đảm bo hoạt động và lịch trình công tác của lãnh đạo đơn vị.

- Lên kế hoạch và tham mưu đề xuất kế hoạch sa chữa định kỳ và sửa chữa thường xuyên pơng tiện được giao, thực hiện nghiêm chnh luật giao thông, chế độ bo trì, bo him phương tiện theo đúng quy định.

- Bo qun, giữ gìn xe sạch sẽ và an toàn.

Tiêu chuẩn vè trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

Có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được giao; có tối thiu 03 năm kinh nghiệm lái loại xe được giao; có lý lịch rõ ràng, có trách nhiệm và sức khỏe phù hợp với điều kiện công tác.

Tiêu chun về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: Nm vững quy định của pháp luật v giao thông đường bộ hiện hành; có kiến thức bo trì và bo qun xe; đảm bảo tuân thcác quy tắc lái xe an toàn; cn thận, bình tĩnh trong xử lý tình huống.

 

 

PHỤ LỤC 3

NGẠCH VIÊN CHỨC CAO NHẤT VÀ CƠ CẤU CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
(Kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Yên Bái)

TT

Ngạch viên chức cao nhất trong nhóm công việc

Cơ cu ngạch viên chức

Ghi chú

1

Chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

0%

 

2

Chuyên viên chính hoặc tương đương

12%

 

3

Chuyên viên hoặc tương đương

84%

 

4

Chức danh khác

4%

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1409/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1409/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/08/2019
Ngày hiệu lực 05/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1409/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1409/QĐ-UBND 2019 danh mục vị trí việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1409/QĐ-UBND 2019 danh mục vị trí việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Yên Bái
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1409/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Yên Bái
Người ký Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành 05/08/2019
Ngày hiệu lực 05/08/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 1409/QĐ-UBND 2019 danh mục vị trí việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Yên Bái

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1409/QĐ-UBND 2019 danh mục vị trí việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Yên Bái

  • 05/08/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/08/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực