Quyết định 1409/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1409/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Sở Y tế Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1409/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 10 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT; PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ, LIÊN THÔNG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM, TRANG THIẾT BỊ, CÔNG TRÌNH Y TẾ, KHÁM CHỮA BỆNH, DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 196/TTr-SYT ngày 03/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, phê duyệt kèm theo Quyết định này:

1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, cắt giảm thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, trang thiết bị, công trình y tế, khám chữa bệnh, dược phẩm, mỹ phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 21/01/2021; Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 15/11/2022 (kèm theo Danh mục).

2. Phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều này (kèm theo Quy trình). Quy trình này thay thế Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính tại thứ tự 1.1 mục 1 phần V đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 21/5/2019; tại số thứ tự 1.1 tiểu mục 1 mục I Phần A đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 564/QĐ-UBND ngày 03/4/2019.

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh) và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công khai thủ tục hành chính và Quy trình nêu tại Điều 1 Quyết định này tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo đúng quy định. Hoàn thành xong trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP (CDVCỌG);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng KGVX, CCHC (VLi04/22);
- Lưu: VT. Lai(425).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Luân

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM, TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ, KHÁM CHỮA BỆNH, DƯỢC PHẨM - MỸ PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

* CÁCH THỨC THỰC HIỆN

- Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ, thủ tục hành chính đến Sở Y tế tỉnh Cà Mau thông qua Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau (Địa chỉ: Tầng 1, tầng 2, Tòa nhà Viettel, số 298, đường Trần Hưng Đạo, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích, nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo địa chỉ website https://dichvucong.gov.vn, Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Cà Mau theo địa chỉ: website http://dichvucong.camau.gov.vn (nếu đủ điều kiện theo quy định).

- Thời gian tiếp nhận vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

Căn cứ pháp lý cắt giảm thời gian

Ghi chú

1.

1.002425. 000.00.00. H12

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế

Trong thời hạn 13 ngày làm việc (cắt giảm 04/17 ngày làm việc, tỷ lệ 23,5%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Địa điểm Tiếp nhận và Trả kết quả trực tiếp: Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện và thẩm quyền giải quyết: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Phí thẩm định:

1. Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ:

- Kể từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023: 450.000 đồng /lần /cơ sở

- Kể từ ngày 01/01/2024: 500.000 đồng /lần /cơ sở.

2. Đối với cơ sở sản xuất khác:

- Kể từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023: 2.250.000 đồng /lần /cơ sở.

- Kể từ ngày 01/01/2024: 2.500.000 đồng/lần /cơ sở.

3. Thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

- Phục vụ dưới 200 suất ăn:

+ Kể từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023: 630.000 đồng /lần /cơ sở.

+ Kể từ ngày 01/01/2024: 700.000 đồng /lần /cơ sở.

- Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên:

+ Kể từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023: 900.000 đồng /lần /cơ sở.

+ Kể từ ngày 01/01/2024: 1.000.000 đồng /lần /cơ sở.

Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ “1.002425” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

2.

2.000591. 000.00.00. H12

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Trong thời hạn 12 ngày làm việc (cắt giảm 04/16 ngày làm việc,tỷ lộ 25%), kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Địa điểm Tiếp nhận và Trả kết quả trực tiếp: Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện và thẩm quyền giải quyết: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

Phí thẩm định:

1. Thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm:

- Kể từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023: 900.000 đồng /lần /cơ sở.

+ Kể từ ngày 01/01/2024: 1.000.000 đồng /lần /cơ sở.

2. Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ:

- Kể từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023: 450.000 đồng /lần /cơ sở.

- Kể từ ngày 01/01/2024: 500.000 đồng /lần /cơ sở.

3. Đối với cơ sở sản xuất khác:

- Kể từ ngày 01/7/2023 đến ngày 31/12/2023: 2.250.000 đồng /lần /cơ sở.

- Kể từ ngày 01/01/2024: 2.500.000 đồng/lần /cơ sở.

Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Các bộ phận tạo thành cơ bản còn lại của thủ tục được kết nối, tích hợp theo mã hồ sơ “2.000591” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

QUY TRÌNH NỘI BỘ, LIÊN THÔNG VÀ ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

1. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế (Mã hồ sơ: 1.002425.000.00.00.H12)

a) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 13 ngày làm việc (cắt giảm 07/20 ngày làm việc, tỷ lệ 35%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Quy trình giải quyết

- Bước 1: Chuyên viên trực tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Cà Mau (trường hợp chưa có tài khoản thì Chuyên viên hướng dẫn hoặc trực tiếp tạo tài khoản cho tổ chức, cá nhân); nhập các thông tin cơ bản về bộ hồ sơ, kiểm tra các thành phần hồ sơ và xuất phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân, số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ về Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc.

- Bước 2: Chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận hồ sơ (chứng thực hồ sơ nếu có yêu cầu, kiểm tra file scan), kiểm tra, thẩm định hồ sơ, (trường hợp hồ sơ, điều kiện chưa đáp ứng được quy định thì thông báo cho tổ chức, cá nhân sửa đổi bổ sung), tham mưu thành lập Đoàn thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở. Khi hồ sơ đầy đủ Chuyên viên hoàn thiện hồ sơ (nhập thông tin, đính kèm file, kết quả xử lý) trình Lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định: 12,5 ngày làm việc (trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do).

- Bước 3: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thực hiện lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, trả kết quả (đồng thời cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử) cho tổ chức, cá nhân theo quy định: 0,25 ngày làm việc.

2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Mã hồ sơ: 2.000591.000.00.00.H12)

a) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 12 ngày làm việc (cắt giảm 08/20 ngày làm việc, tỷ lệ 40%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b) Quy trình giải quyết:

- Bước 1: Chuyên viên trực tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Cà Mau (trường hợp chưa có tài khoản thì Chuyên viên hướng dẫn hoặc trực tiếp tạo tài khoản cho tổ chức, cá nhân); nhập các thông tin cơ bản về bộ hồ sơ, kiểm tra các thành phần hồ sơ và xuất phiếu hẹn cho tổ chức, cá nhân, số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ về Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) để xử lý hồ sơ: 0,25 ngày làm việc.

- Bước 2: Chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận hồ sơ (chứng thực hồ sơ nếu có yêu cầu, kiểm tra file scan), kiểm tra, thẩm định hồ sơ, (trường hợp hồ sơ, điều kiện chưa đáp ứng được quy định thì thông báo cho tổ chức, cá nhân sửa đổi bổ sung), tham mưu thành lập Đoàn thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở. Khi hồ sơ đầy đủ Chuyên viên hoàn thiện hồ sơ (nhập thông tin, đính kèm file, kết quả xử lý) trình Lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ký phê duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định: 11,5 ngày làm việc (trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do).

- Bước 3: Văn thư ghi số, lưu hồ sơ, scan kết quả giải quyết đính kèm lên hệ thống; chuyển hồ sơ, kết quả giải quyết về Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh thực hiện lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, trả kết quả (đồng thời cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử) cho tổ chức, cá nhân theo quy định: 0,25 ngày làm việc.

Lưu ý: Đối với các Quy trình liên thông như trên đơn vị nào nhận hồ sơ đầu vào xuất phiếu hẹn phải đảm bảo tổng thời gian thực hiện các Quy trình (từ khi nhận hồ sơ đầu vào đến khi kết thúc các quy trình, kết quả cho tổ chức, cá nhân) và để đảm bảo việc trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo phiếu hẹn, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính liên thông/không liên thông chủ động chuyển, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng theo Quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử theo quy định./.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH, TRỰC TUYẾN VÀ TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Số TT

Tên thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Tiếp nhận và Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh

Tiếp nhận, giải quyết TTHC Trực tuyến

Không

Không

1.

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Y tế.

X

X

Thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 30/3/2023

2.

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

X

X

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1409/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1409/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(22/08/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1409/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1409/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Sở Y tế Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1409/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Sở Y tế Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1409/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Minh Luân
        Ngày ban hành10/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (22/08/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1409/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Sở Y tế Cà Mau

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1409/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính an toàn thực phẩm Sở Y tế Cà Mau

              • 10/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực