Quyết định 1409/QĐ-UBND

Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 432/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch thực hiện Quyết định 432/QĐ-TTg


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1409/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 432/QĐ-TTG NGÀY 12/4/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam);

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Ban hành Kế hoạch của y ban nhân dân thành phố trin khai thực hiện Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT
TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- CPVP;
- Các Phòng CVUB;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 432/QĐ-TTG NGÀY 12/4/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 của UBND thành phố)

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính ph, y ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững (PTBV) Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình hành động) như sau:

I. CÁC ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

1. Phát triển kinh tế bền vững.

1.1. Duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, từng bước thực hiện tăng trưởng xanh, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.

Điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả, năng lực cạnh tranh nhằm phát triển nhanh và bền vững kinh tế thành phố. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, phấn đấu đến năm 2025, công nghiệp - dịch vụ chiếm 94% GDP.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong các ngành kinh tế: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ theo hướng ưu tiên ngành công nghệ cao thuộc các lĩnh vực, sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường, tạo ra giá trị gia tăng lớn từ mỗi đơn vị tài nguyên được khai thác.

Chú trọng nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ của sản phẩm hàng hóa dịch vụ, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế nói chung và hiệu quả vốn đầu tư. Chuyển nền kinh tế từ khai thác sử dụng tài nguyên dạng thô sang chế biến tinh.

Nâng dần số lượng các doanh nghiệp có những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh thị trường trong nước và quốc tế. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng phục vụ nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Quan tâm đầu tư cho các lĩnh vực xã hội, giảm dần đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước đối với các lỉnh vực, dự án có thể huy động từ các nguồn khác.

Nâng dần tỷ lệ đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có trình độ kỹ thuật cao, hiện đại, sử dụng ít nhiên liệu, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng cao.

1.2. Thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Khuyến khích áp dụng công nghệ sản xuất sạch và thân thiện với môi trường, phát triển công nghệ tái chế và tái sử dụng chất thải, phế liệu. Phát trin sản xuất các sản phẩm tiêu dùng “xanh, sạch”, đáp ứng các tiêu chuẩn sinh thái, an toàn đối với người sử dụng, không gây ô nhiễm môi trường.

Ưu tiên đầu tư phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường, có dây chuyền công nghệ tiết kiệm tối đa năng lượng, sử dụng hiệu quả các nguyên nhiên liệu và thải ra ít chất thải.

Xây dựng văn hóa tiêu dùng văn minh, hài hòa và thân thiện với thiên nhiên. Kim tra chất lượng sản phẩm nhằm tạo cho người tiêu dùng niềm tin vào mức độ vệ sinh, an toàn của các sản phẩm tiêu dùng.

1.3. PTBV các vùng và địa phương.

Vùng ven biển: Thực hiện chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ trong quản lý tổng hợp bin và hải đảo với mục tiêu đạt tới sự phát triển kinh tế hài hòa, hợp lý tại vùng bờ, biển đảo, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn sinh thái, môi trường. Phát huy lợi thế của vùng ven biển Hải Phòng, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp tập trung ven biển (KCN Đình Vũ, Đồ Sơn, Tràng Cát, VSIP...), Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải thành một trong những trung tâm kinh tế giao thương quốc tế hiện đại của vùng Bắc Bộ và cả nước. Phát triển hệ thống cảng bin, dịch vụ hàng hải, vận tải biển, công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển, kết hợp hài hòa với phát triển thủy sản, du lịch để khai thác hp lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, trong đó ưu tiên phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học các vùng ngập nước, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, bảo vệ môi trường cảnh quan, xây dựng khu du lịch Cát Bà - Đồ Sơn cùng với vịnh Hạ Long thành khu du lịch trọng điểm quốc gia, tăng cường năng lực quản lý môi trường biển và ven biển, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường biển.

Vùng đồng bằng: Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng phát triển dịch vụ - công nghiệp, các cơ sở, đơn vị sản xuất công nghiệp trong nội đô cơ bản sẽ phải di dời, nội thành chủ yếu phát triển dịch vụ, ngoại thành phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, giảm nhanh lao động thuần nông, tăng tỷ trọng lao động ngành nghề dịch vụ trong nông thôn, phát trin nông nghiệp hàng hóa, hình thành các khu vực nông nghiệp kỹ thuật cao; phát trin mô hình nông nghiệp đô thị - nông nghiệp sinh thái và thực hiện tt Chương trình mục tiêu quc gia xây dựng nông thôn mới. Quản lý chặt chẽ quỹ đất dành cho sản xuất nông nghiệp đảm bảo vấn đề an ninh lương thực.

1.4. Định hướng ưu tiên PTBV công nghiệp.

Phát triển bền vững công nghiệp với cơ cấu ngành nghề, công nghệ, thiết bị bảo đảm nguyên tắc thân thiện với môi trường; tích cực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm công nghiệp, từng bước xây dựng nền "công nghiệp xanh", ưu tiên phát triển các ngành, các công nghệ, sản phm thân thiện với môi trường, đy mạnh phát trin công nghệ cao. Từng bước phát trin ngành công nghiệp môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng chú trọng nâng cao trình độ công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo ra được sản phẩm có giá trị gia tăng cao, cạnh tranh trên thị trường. Điều chỉnh cơ cấu ngành công nghiệp một cách đồng bộ về sản phẩm, thị trường và nguồn lực đầu tư theo hướng phát triển mạnh các ngành, sản phẩm có lợi thế, sản phẩm xuất khẩu, có đóng góp lớn cho ngân sách thành phố. Đẩy mạnh phát triển công nghệ cao và công nghiệp chế tạo, phấn đấu đến 2015 tỷ lệ giá trị sản phẩm công nghệ cao đạt 30% và sản phm công nghiệp chế tạo đạt 35% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp.

Giảm dần tỷ trọng nhóm ngành may mặc, giày dép, đóng tàu (mang tính lắp ráp, gia công, cần ít chất xám, công nghệ đơn giản...) sản xuất vật liệu xây dựng, luyện cán thép sang các nhóm ngành cơ khí chính xác, cơ khí chế tạo, điện tử, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, công nghệ sạch, các sản phẩm sạch, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng.

Xây dựng chương trình, kế hoạch sử dụng vật liệu xây dựng tốn ít nhiên nhiệu và ít gây ô nhiễm, sử dụng vật liệu có độ bền cao, có giải pháp nâng cao độ bền vững của các công trình xây dựng, chú trọng đến việc sử dụng vật liệu mới, kết cấu mới và công nghệ mới.

Quan tâm xây dựng hoàn thiện hạ tầng kinh tế, đặc biệt là hệ thống xử lý chất thải ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cụm làng nghề. Di dời doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm hoặc ảnh hưởng đến cảnh quan trong khu dân cư, khu đô thị và các khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp.

Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất gạch, công nghệ không gây ô nhiễm môi trường và tạo ra sản phẩm xanh đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ môi trường.

Thực hiện chế độ đánh giá tác động môi trường một cách nghiêm ngặt trong xem xét cấp phép đầu tư cho doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm Quyết định số 221/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của y ban nhân dân thành phố về việc ban hành danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không chấp thuận đầu tư giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020, kiên quyết không chấp thuận đu tư đi với dự án sản xut công nghiệp nm ngoài các khu cụm công nghiệp, làng nghề đã được quy hoạch.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chương trình sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp.

1.5. Định hướng PTBV nông nghiệp.

Thực hiện chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng diện tích cây trồng, nuôi trồng có giá trị kinh tế cao. Xây dựng các khu nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, đổi mới công nghệ sau thu hoạch, bảo quản chế biến nông lâm thủy sản.

Nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, tạo chuyển đi giống cây trồng, vật nuôi theo hướng có năng suất, chất lượng và sức chống chịu sâu bệnh, dịch bệnh cho hài hòa với môi trường, không thoái hóa, không làm tổn hại đa dạng sinh học. Bảo tồn nguồn gen giống cây trồng, vật nuôi của địa phương, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước, vùng biển, các khu dự trữ sinh quyển, rừng đặc dụng, sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật. Phát triển sản xuất phân bón hữu cơ, phân bón sinh học phân giải chậm phục vụ cho việc phát triển nền nông nghiệp sinh thái.

Xây dựng và thực hiện chương trình nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguồn nước, áp dụng những hệ thống sản xuất phối hợp nông - lâm, nông - lâm - ngư nghiệp phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng nhằm sử dụng tổng hợp và có hiệu quả tài nguyên đất nước.

Xây dựng và củng cố vững chắc nông thôn theo các tiêu chí nông thôn mới, phù hp với đặc điểm từng vùng; giữ gìn và phát huy những nét văn hóa đặc sắc của nông thôn; giảm bớt sự khác biệt giữa các vùng, khu vực nông thôn với thành thị, giữa các cộng đồng dân cư và tạo sự hòa nhập xã hội bền vững.

Hoàn thành việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển hệ thống thủy lợi cho sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản nhằm tăng diện tích tưới tiêu chủ động, xử lý và kiểm soát nước thải. Gắn việc quy hoạch nâng cấp hệ thống đê biển, đê cửa sông và các công trình thủy lợi đa mục tiêu và quy hoạch các vùng trồng rừng ngập mặn trước đê nhằm phòng chống thiên tai, nước biển dâng, bảo vệ môi trường sinh thái, giải quyết các vấn đề cung cấp nước sạch, rác thải cho sinh hoạt và sản xuất nông thôn.

2. Phát triển xã hội bền vững.

2.1. Những định hướng ưu tiên để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Tập trung vào các hoạt động hỗ trợ tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo phát triển kinh tế, đa dạng hóa tạo việc làm thông qua tiếp cận các nguồn lực thị trường (vốn, lao động, đất đai...) nhằm phát triển sản xuất và dịch vụ, tăng thu nhập cho hộ nghèo, người nghèo để giảm nghèo nhanh, bền vững. Đây là giải pháp chủ yếu để giảm nghèo và đảm bảo bền vững, chống tái nghèo, được thực hiện theo các hướng: Hỗ trợ liên kết tổ chức đào tạo nghề miễn phí cho lao động nghèo gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập, thoát nghèo gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả đề án dạy nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện tốt các chính sách cho vay vốn tín dụng ưu đãi gắn với tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, chuyn giao công nghệ sản xuất cho hộ nghèo, hỗ trợ các đơn vị cung cấp dịch vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Lồng ghép các chương trình dự án hoạt động giảm nghèo: chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến nông, khuyến ngư, chính sách tín dụng cho vay ưu đãi hộ nghèo ...

Hoạt động lồng ghép nhiều ngun lực nhm tăng cường cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện sinh sống của người dân ở các xã nghèo gắn với bảo vệ và cải thiện môi trường. Tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là dịch vụ y tế, nước sạch, giảm thiểu rủi ro do thiên tai và tác động tiêu cực của phát triển kinh tế thị trường, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệnh về trình độ phát trin giữa các vùng, các tầng lớp dân cư.

Thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội, phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai thông qua cơ chế xã hội hóa, Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tập trung hoàn thiện mạng lưới an sinh xã hội phù hợp, đáp ứng nhu cầu bức xúc và khẩn cấp của các đối tượng dễ bị tổn thương, những người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm sự tiến bộ, ổn định và phát triển xã hội.

Động viên cộng đồng người nghèo phát huy nội lực, tự vươn lên thoát nghèo, kết hp với sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng khác, thực hiện xóa đói giảm nghèo bền vững.

2.2. Những định hướng ưu tiên để thực hiện mục tiêu phát triển dân số bền vững.

Duy trì xu thế giảm sinh vững chắc, nâng cao chất lượng dân số và thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình. Tập trung vào những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có mức sinh cao và những đối tượng hạn chế về nhận thức.

Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống cung cấp dịch vụ, chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

Nâng cao năng lực thu thập, xử lý và cung cấp thông tin, dữ liệu về dân cư đđáp ứng yêu cầu đánh giá kết quả thực hiện chiến lược và các chương trình dân s, lồng ghép các dữ liu dân cư vào vic hoạch định chính sách, lập kế hoạch nhằm điều chỉnh sự phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ dân cư phù hợp với sự thay đổi của dân số.

Nâng cao trình độ dân trí, tăng cường vai trò gia đình và thực hiện bình đẳng giới nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số.

2.3. Những định hướng ưu tiên phát triển giáo dục và đào tạo bền vững.

Tổ chức thực hiện tốt việc đổi mới chương trình, nội dung phương pháp giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, tăng cường tính thực tiễn, kỹ năng thực hành, năng lực tự học theo hướng thầy dạy học sáng tạo, trò học tập chủ động, coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống, tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, ý thức trách nhiệm xã hội, tuân thủ pháp luật, kiến thức xã hội và nhân văn, bổ sung thành tựu khoa học công nghệ hiện đại phù hp với khả năng tiếp thu của học sinh. Tăng cường đào tạo theo địa chỉ cụ thể, gắn với yêu cầu thực tế của xã hội.

Quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động toàn xã hội, toàn dân đóng góp xây dựng nền giáo dục, đa dạng hóa các loại hình giáo dục và đào tạo.

Đưa nội dung giáo dục về bảo vệ môi trường, PTBV vào các trường phổ thông, tuyên truyền và phổ cập kiến thức về PTBV nhằm nâng cao dân trí và nâng cao nhận thức để trên cơ sở đó huy động toàn dân tham gia PTBV.

2.4. Phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện lao động và vệ sinh môi trường sng.

Tăng cường đào tạo nhân lực cho ngành y tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa hc và áp dụng khoa học kỹ thuật vào ngành y tế.

Tăng cường đầu tư, nâng cấp, hoàn chỉnh hthống bnh vin tuyến thành phố và huyện, nâng cấp hệ thống trạm y tế xã theo hướng đạt chuẩn quốc gia và có đủ điều kiện để tiến hành tốt việc chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và triển khai các hoạt động y tế dự phòng từ cơ sở.

Đa dạng hóa các hoạt động khám chữa bệnh, thực hiện tốt công tác xã hội hóa chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân.

Tăng cường hoạt động giám sát và phòng chống dịch bệnh, nhất là một số bệnh nguy hiểm, mới xuất hiện, bệnh xã hội, bệnh HIV/AIDS, làm tốt công tác tiêm chủng mở rộng, y tế dự phòng, nâng cao sức khỏe.

Kiểm soát nguy cơ từ môi trường liên quan tới các bệnh truyền nhiễm. Quản lý giám sát môi trường lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và các bệnh liên quan đến nghề nghiệp do ảnh hưởng của các yếu tố độc hại, ô nhiễm môi trường lao động.

2.5. Định hướng phát trin đô thị bn vững.

Phát triển đô thị gắn với bảo vệ và giữ gìn các di sản văn hóa, các công trình kiến trúc có giá trị, nghiên cứu chú trọng các khu vực đô thị mới một cách bài bản, làm cơ sở quản lý một cách hiệu quả, có bản sắc riêng của đô thị Hải Phòng. Phát triển đô thị phải gắn với cải thiện môi trường ở các điểm dân cư và bảo đảm chỗ ở hợp lý cho người dân.

Tiếp tục triển khai lập kế hoạch, rà soát bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu chức năng một cách đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại 1, quy hoạch kết cấu hạ tầng đô thị, đặc biệt là quy hoạch hệ thống thoát nước toàn thành phố phòng chống nước biển dâng, tác động trực tiếp đến đô thị biển. Nghiên cứu quy hoạch phát triển đô thị Hải Phòng trở thành thành phố sinh thái- thành phố kinh tế theo bchỉ số đô thtoàn cầu.

Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, trong đó kết cấu hạ tầng giao thông đô thị cần được ưu tiên phát triển đồng bộ với các công trình hạ tầng kỹ thuật khác để đảm bảo các tiêu chí đô thị loại 1, lập danh mục các điểm đen về an toàn giao thông đô thị để các ngành xây dựng giải pháp cải tạo và xây dựng kế hoạch trình duyệt, làm cơ sở chỉnh trang, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và cải thiện mỹ quan đô thị.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong công tác quản lý đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

3. Bảo vệ tài nguyên và môi trường.

3.1. Định hướng ưu tiên sử dụng bền vững tài nguyên đất.

Nâng cao hệ thống sử dụng đất cho nhiệm vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, cho các mục tiêu đô thị hóa, giao thông, thủy lợi, các khu dân cư... đảm bảo mục tiêu PTBV.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đai của thành phố trên cơ sở nghiên cu tổng hợp các quy hoạch, kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội trên địa bàn, đảm bảo sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả.

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp, đầu tư thâm canh để bảo tồn và khôi phục độ phì nhiêu của đất.

3.2. Định hướng khai thác sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Ban hành các quy định, quy trình kỹ thuật về quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, khoáng sản theo hướng bền vững.

Bảo vệ môi trường biển, ven biển gắn với phát triển tài nguyên biển, bảo tồn đa dạng sinh học khu vực Vườn Quốc gia Cát Bà, khu dự trữ sinh quyển qun đảo Cát Bà, bảo tn đa dạng sinh học môi trường bin, khu vực đt đai ven biển, ven đảo, ven đất liền của Hải Phòng.

Xây dựng quy hoạch thống nhất sử dụng các nguồn tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn Hải Phòng.

Tiến hành thống kê, phân loại các dạng tài nguyên nước: nước ngọt, nước lợ, nước dưới đất để có kế hoạch khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, phù hp với đặc điểm sinh thái, ngăn ngừa ô nhiễm, cạn kiệt.

Thực hiện quy hoạch và quản lý các khu vực sông chính như sông Cấm, sông Lạch Tray, sông Văn Úc đặc biệt là các sông cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố như: sông Giá, sông Re, sông Đa Độ.

Lồng ghép chặt chẽ các biện pháp bảo vệ môi trường không khí, nước, chất thải rắn ... bảo vệ đa dạng sinh học vào trong các dự án khai thác, chế biến khoáng sản.

Phục hồi và phát triển rừng (rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, rừng nhân tạo, rừng ngập mặn).

3.3. Thực hiện các giải pháp giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Thực hiện nghiêm túc đánh giá tác động môi trường bắt buộc với các dự án theo các quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động thích ứng và giảm nhẹ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tăng cường khai thác và sử dụng các dạng năng lượng tái tạo như: sức gió, mặt trời, nâng cấp hệ thống đê biển, trồng rừng phòng hộ, rừng chắn sóng. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu trong toàn xã hội, đặc biệt với cộng đồng và người dân thực hiện. Giảm tiêu thụ và tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và sinh hoạt, sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng ít. Sdụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn nước, không làm ô nhiễm nước mặn, chặn đứng nạn chặt phá rừng bừa bãi, quy hoạch trồng và khôi phục lại rừng, chuyển đổi đất canh tác nông nghiệp cho phù hợp với sự thay đổi của thời tiết, khí hậu.

Tăng cường công tác điều tra cơ bản, quan trắc dự báo khí tượng thủy văn, năng lực quản lý rủi ro thiên tai, phòng ngừa và kịp thích ứng với thiên tai, sự cố môi trường.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ.

Trên cơ sở 8 nhóm giải pháp thực hiện Chiến lược PTBV Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12/4/2012, y ban nhân dân thành phố Hải Phòng xác định các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục I và các chỉ tiêu theo dõi, giám sát, đánh giá PTBV tại Phụ lục II kèm theo Chương trình này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Hội đồng PTBV thành phố giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất chỉ đạo thực hiện kế hoạch PTBV của thành phố. Chủ trì chỉ đạo sự phối kết hp chặt chẽ giữa các cơ quan của y ban nhân dân thành phố, các tchức chính trị - xã hội, nghề nghiệp, các đoàn thể, tổ chức quần chúng tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về PTBV.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực của Hội đồng PTBV thành phố: Chủ trì, phối hp các cơ quan hữu quan để tổng hợp, lồng ghép mục tiêu PTBV vào các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của thành phố; chủ trì tham mưu, đề xuất với y ban nhân dân thành phố và Hội đồng PTBV thành phố các nội dung PTBV về kinh tế, tập trung vào các nội dung sau:

- Tham mưu cho Hội đồng xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch PTBV về các lĩnh vực kinh tế liên quan đến các Sở, ngành, địa phương.

- Chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan phân tích, đánh giá tổng quan vị trí, vai trò các yếu tố tác động của các ngành kinh tế đối với việc PTBV.

- Đxuất các cơ chế, phương án tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, dự án tổng thể về lĩnh vực kinh tế nhằm thực hiện Chương trình hành động này. Tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả với Chủ tịch Hội đồng.

- Đxuất những nội dung cần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lp nhân dân về phát triển kinh tế bền vững.

- Đxuất những sáng kiến mới, các cơ chế chính sách, các quy trình điều hành, phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực kinh tế nhằm thúc đẩy thực thi có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu, đề xuất với y ban nhân dân thành phố và Hội đồng PTBV thành phố các nội dung PTBV về xã hội, tập trung vào các nội dung sau:

- Tham mưu cho Hội đồng xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch PTBV trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, các hoạt động xã hội liên quan đến các Sở, ngành, địa phương.

- Đxuất các cơ chế, phương án tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, dự án về lĩnh vực xã hội nhằm thực hiện Chương trình hành động này. Tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả với Chủ tịch Hội đồng.

- Đề xuất những nội dung cần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về phát triển xã hội bền vững.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tham mưu, đề xuất với y ban nhân dân thành phố và Hội đồng PTBV thành phố các nội dung PTBV về tài nguyên và môi trường, tập trung vào các nội dung sau:

- Tham mưu cho Hội đồng xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch PTBV trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Đxuất các cơ chế, phương án tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường. Tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả với Chủ tịch Hội đồng.

- Đxuất những nội dung cần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Đxuất những sáng kiến thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường nhằm thúc đẩy việc thực thi có hiệu quả các mục tiêu khai thác hợp lý, bền vững về tài nguyên và môi trường.

5. Sở Xây dựng chủ trì tham mưu, đề xuất với y ban nhân dân thành phố và Hội đồng PTBV thành phố các nội dung PTBV về xã hội, tập trung vào các nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai lập kế hoạch, rà soát bổ sung, hoàn chỉnh về công tác quy hoạch đô thị để tham mưu cho Hội đồng xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch PTBV trong lĩnh vực Phát triển đô thị gắn với cải thiện môi trường ở các điểm dân cư và bảo đảm chỗ ở hợp lý cho người dân và phát triển đô thị Hải Phòng có bản sắc riêng.

- Đxuất các cơ chế, phương án tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, dự án nhằm thực hiện Kế hoạch này. Tng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả với Chủ tịch Hội đồng.

- Đxuất những nội dung cần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về phát triển bền vững thuộc lĩnh vực ngành xây dựng.

6. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, cơ quan cấp thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm cụ thể hóa các nội dung liên quan của Kế hoạch này vào kế hoạch 5 năm và hàng năm để triển khai thực hiện.

7. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, các cấp, các ngành khẩn trương xác định nhiệm vụ, nội dung hoạt động cụ thể cho ngành, lĩnh vực, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Định kỳ hàng năm, các cấp, các ngành báo cáo kết quả thực hiện về y ban nhân dân thành phố (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư); y ban nhân dân thành phố sẽ tổ chức đánh giá việc thực hiện Kế hoạch, đồng thời bổ sung, điều chỉnh các nội dung của Kế hoạch cho phù hợp với tình hình mới.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Sở, ngành và địa phương kịp thời báo cáo y ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC NHIỆM VỤ KÈM THEO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 432/QĐ-TTG NGÀY 12/4/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND thành phố)

TT

Nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Nhiệm vụ chung

 

 

 

1

Đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn chặt và đồng bộ với tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; từng bước kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy các cấp, các ngành để thực hiện công tác quản lý PTBV

Sở Nội vụ

Các cơ quan liên quan

2012-2020

2

Lồng ghép các quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, chỉ tiêu PTBV vào các chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của thành phố và các cấp, các ngành

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2012-2020

3

Đẩy mạnh công tác giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về PTBV

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan báo chí của thành phố, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan liên quan

2012-2020

4

Tăng cường năng lực quản lý và thực hiện PTBV

 

 

 

 

- Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và thực hiện PTBV cho cán bộ quản lý các cấp, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

CN Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại HP, Liên minh các Hợp tác xã và doanh nghiệp HP, các cơ quan liên quan

2012-2020

 

- Xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý PTBV và hệ thống giám sát, đánh giá thực hiện PBTV

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cục Thống kê thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan

2012-2015

 

- Đề xuất giải pháp tăng cường năng lực cho các cơ quan nghiên cứu về PTBV

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

2012-2015

5

Huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng dân cư vào các chương trình, kế hoạch dự án của UBND thành phố nhằm thực hiện PBTV

Văn phòng UBND thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan

2012-2020

6

Phát triển nhân lực cho thực hiện PTBV

 

 

 

 

- Triển khai thực hiện Quy hoạch Phát triển nhân lực thành phố, giai đoạn 2011-2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2012-2020

 

- Thu hút, đào tạo phát triển nhân lực chất lượng cao

Sở Khoa học và Công nghệ

Ban Tổ chức TU, các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan

2012-2020

7

Đề xuất giải pháp tăng cường vai trò và tác động của khoa học và công nghệ, đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong thực hiện PTBV

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

2012-2020

8

Hoàn thiện khung thể chế về điều hành và quản lý phát triển thành phố

Sở Tư pháp

Các cơ quan liên quan

2012-2020

9

Tăng cường hợp tác quốc tế trong thực hiện PTBV

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ

Các cơ quan liên quan

2012-2020

10

Cân đối ngân sách để thực hiện các chương trình, kế hoạch PTBV

Sở Tài chính

Các cơ quan liên quan

2012-2020

II

PTBV về kinh tế

 

 

 

1

Xây dựng và triển khai thực hiện đề án Điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh nhằm mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của kinh tế thành phố

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

 

2

Triển khai thực hiện các Quy hoạch: Phát triển kinh tế biển thành phố đến năm 2020; Phát triển các ngành dịch vụ của thành phố đến năm 2020 và Đề án Phát triển Hải Phòng trong tổng thể hợp tác phát triển hai hành lang, một vành đai kinh tế Việt Nam - Trung Quốc đến năm 2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các cơ quan liên quan

2012-2020

3

Tập trung xây dựng, tạo sự phát triển đột phá về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị

Các Sở chuyên ngành chủ trì theo chức năng quản lý nhà nước được giao

Các cơ quan liên quan

2012-2020

4

Tiếp tục phát triển kinh tế thành phố theo thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trước mắt, tập trung phát triển thị trường vốn, lao động, khoa học và công nghệ

Các Sở: TC, LĐTBXH, KHCN chủ trì theo chức năng quản lý nhà nước được giao

Các cơ quan liên quan

2012-2020

III

PTBV về xã hội

 

 

 

1

Tập trung giải quyết tốt các vấn đề lao động, việc làm và thu nhập; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Các cơ quan liên quan

2012-2020

2

Đổi mới toàn diện, tạo bước phát triển mới về chất lượng giáo dục và đào tạo. Chú trọng đào tạo nghề cho nông dân, đặc biệt là ở các vùng đô thị hóa

Các Sở: GD&ĐT, LĐTB&XH

Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, các cơ sở giáo dục và đào tạo

2012-2020

3

Triển khai Chiến lược Phát triển khoa học công nghệ thành phố đến năm 2020; Lập và thực hiện Đề án xây dựng nền kinh tế tri thức

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

2012-2020

4

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế

Các cơ quan liên quan

2012-2020

5

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nâng cao chất lượng, bảo đảm thực chất, hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

2012-2020

6

Rà soát bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch: chi tiết xây dựng đô thị, cơ sở hạ tầng đô thị, phân khu chức năng một cách đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại 1, đặc biệt là quy hoạch hệ thống thoát nước toàn thành phố. Nghiên cứu quy hoạch phát triển đô thị Hải Phòng theo định hướng trở thành thành phố sinh thái - thành phố kinh tế.

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

2012-2020

7

Tập trung giải quyết các vấn đề về xử lý chất thải rắn, nước thải trong đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Sở Xây dựng

Các cơ quan liên quan

2012-2020

IV

PTBV về tài nguyên và môi trường

 

 

 

1

Tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2012-2020

2

Xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2012-2020

3

Bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà

 

 

 

 

- Tăng cường bảo tồn tính đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Cát Bà và Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan liên quan

2012-2020

 

- Phát triển và sử dụng hiệu quả Quỹ PTBV Khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các cơ quan liên quan

2012-2020

 

- Đề nghị UNESCO công nhận quần đảo Cát Bà và Vịnh Lan Hạ là Di sản thiên nhiên thế giới

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các cơ quan liên quan

2012-2015

4

Tăng cường quản lý, sử dụng các nguồn tài nguyên (nhất là tài nguyên đất đai), bảo đảm đúng quy hoạch, kế hoạch, tiết kiệm và cân bằng sinh thái. Xây dựng và thực hiện chiến lược bảo tồn các nguồn tài nguyên tái tạo; triển khai quy hoạch tổng thể các khu bảo tồn biển thành phố Hải Phòng đến năm 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các cơ quan liên quan

2012-2020

5

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Công thương, và các đơn vị liên quan

2012-2020

6

Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư công nghệ sản xuất sạch, tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong cơ cấu sử dụng năng lượng.

Sở Công thương

Sở Khoa học và Công nghệ, và các đơn vị liên quan

2012-2020

 

PHỤ LỤC 2

CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của UBND thành phố)

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Chỉ tiêu tổng hợp

 

 

1

GDP xanh (VND hoặc USD)

Cục Thống kê

2015-2020

2

Chỉ số phát triển con người - HDI (0-1)

Cục Thống kê

2015-2020

3

Chỉ số bền vững môi trường (0-1)

Cục Thống kê

2015-2020

II

Chỉ tiêu kinh tế

 

 

4

Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư - ICOR (số đồng vốn đầu tư thực hiện tăng thêm để tăng thêm 1 đồng GDP)

Cục Thống kê

2012-2020

5

Năng suất lao động xã hội (USD/lao động)

Cục Thống kê

2012-2020

6

Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tốc độ tăng trưởng chung (%)

Cục Thống kê

2015-2020

7

Mức giảm tiêu hao năng lượng để sản xuất ra một đơn vị GDP (%)

Cục Thống kê

2015-2020

8

Tỷ lệ năng lượng tái tạo trong cơ cấu sử dụng năng lượng (%)

Sở Công Thương

2012-2020

9

Chỉ số giá tiêu dùng - CPI (% so với tháng 12 năm trước)

Cục Thống kê

2012-2020

10

Cán cân vãng lai (tỷ USD)

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hải Phòng

2012-2020

11

Bội chi Ngân sách thành phố (%/GDP)

Sở Tài chính

2012-2020

12

Nợ của thành phố (%/GDP)

Sở Tài chính

2012-2020

13

Nợ nước ngoài (%/GDP)

- Chủ trì: Sở Tài chính

- Phối hợp: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng

2012-2020

III

Chỉ tiêu xã hội

 

 

14

Tỷ lệ nghèo (%)

- Chủ trì: Cục Thống kê

- Phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2012-2020

15

Tỷ lệ thất nghiệp (%)

- Chủ trì: Cục Thống kê

- Phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2012-2020

16

Tỷ lệ lao động đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo (%)

- Chủ trì: Cục Thống kê

- Phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2012-2020

17

Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập - Hệ số Gini (lần)

Cục Thống kê

2012-2020

18

Tỷ số giới tính khi sinh (trai/100 gái)

Sở Y tế

2012-2020

19

Số sinh viên/10.000 dân (SV)

Sở Giáo dục và Đào tạo

2012-2020

20

Số thuê bao Internet (số thuê bao/100 dân)

Sở Thông tin và Truyền thông

2012-2020

21

Tỷ lệ người dân được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (%)

Bảo hiểm Xã hội thành phố

2012-2020

22

Số người chết do tai nạn giao thông (người/100.000 dân/năm)

Công an thành phố

2012-2020

23

Tỷ lệ số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới (%)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2015-2020

IV

Chỉ tiêu tài nguyên và môi trường

 

 

24

Tỷ lệ che phủ rừng (%)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2012-2020

25

Tỷ lệ đất được bảo vệ, duy trì đa dạng sinh học (%)

Sở Tài nguyên và Môi trường

2012-2020

26

Diện tích đất bị thoái hóa (triệu ha)

Sở Tài nguyên và Môi trường

2015-2020

27

Mức giảm lượng nước ngầm, nước mặt (m3/người/năm)

Sở Tài nguyên và Môi trường

2012-2020

28

Tỷ lệ ngày có nồng độ các chất độc hại trong không khí vượt quá tiêu chuẩn cho phép (%)

Sở Tài nguyên và Môi trường

2015-2020

29

Tỷ lệ các đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp xử lý chất thải rắn, nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (%)

- Chủ trì: Sở Xây dựng

- Phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương; BQL Khu kinh tế.

2012-2020

30

Tỷ lệ chất thải rắn thu gom, đã xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (%)

- Chủ trì: Sở Xây dựng

- Phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường

2012-2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1409/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1409/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2012
Ngày hiệu lực31/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1409/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch thực hiện Quyết định 432/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch thực hiện Quyết định 432/QĐ-TTg
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1409/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýDương Anh Điền
        Ngày ban hành31/08/2012
        Ngày hiệu lực31/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch thực hiện Quyết định 432/QĐ-TTg

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1409/QĐ-UBND năm 2012 Kế hoạch thực hiện Quyết định 432/QĐ-TTg

           • 31/08/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/08/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực