Quyết định 141/QĐ-UBND

Quyết định 141/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 141/QĐ-UBND 2015 Quy chế tổ chức Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 141/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 16 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 417/QĐTC-CTUBND ngày 14/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc kiện toàn Hội đồng Xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 600/QĐTC-CTUBND ngày 27/12/2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Hội đồng Xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổng thông tin điện tử (STTTT);
- Lưu: TH, HC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 141/QĐ-UBND, ngày 16/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng cho việc xét và công nhận các giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, giải pháp hữu ích, ứng dụng công nghệ mới hoặc mưu trí sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ (gọi tắt là đề tài sáng kiến) của cá nhân thuộc tỉnh Sóc Trăng, làm cơ sở cho Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc hàng năm theo Luật Thi đua, Khen thưởng.

Đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Hội đồng Xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng công nhận theo quy chế này chỉ để làm cơ sở xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua và các hình thức khen thưởng khác.

Điều 2. Nguyên tắc xét duyệt, công nhận đề tài sáng kiến

Việc xét, công nhận đề tài sáng kiến được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo tính khoa học, công khai, công bằng và khách quan. Các cá nhân khi đề nghị xét công nhận đề tài sáng kiến phải hội đủ 2 điều kiện sau:

1. Cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 3 năm liên tục (nếu đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh), hoặc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2 lần liên tục (nếu đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc).

2. Đề tài sáng kiến phải có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng trong thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, chính trị, xã hội. Đề tài được viết theo mẫu thống nhất và phải được Hội đồng sáng kiến cơ sở thẩm định, xác nhận.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT

Điều 3. Chức năng của Hội đồng Xét duyệt

Hội đồng Xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng (gọi tắt là Hội đồng Xét duyệt) là tổ chức tư vấn cho Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh xem xét, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc hàng năm theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013, Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013.

Điều 4. Nhiệm vụ của Hội đồng Xét duyệt

1. Tiếp nhận, thẩm định, xét chọn những đề tài sáng kiến trên các lĩnh vực kinh tế chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao trong các ngành, địa phương, đơn vị và có mức độ ảnh hưởng trong phạm vi toàn tỉnh (được các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nghiên cứu, học tập và áp dụng có hiệu quả...).

2. Đề nghị các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức nhân rộng những đề tài sáng kiến có giá trị thực tiễn để cán bộ, công chức, viên chức nghiên cứu, học tập và làm theo.

Chương III

CƠ CẤU CHỨC DANH VÀ NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT

Điều 5. Cơ cấu chức danh

Hội đồng Xét duyệt gồm có Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và các thành viên

- Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt do Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh đảm nhiệm.

- Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Xét duyệt do 01 Phó trưởng Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) đảm nhiệm và 01 Phó Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt do lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đảm nhiệm.

- Các thành viên Hội đồng Xét duyệt gồm đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 6. Nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên

1. Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt

- Điều hành hoạt động của Hội đồng Xét duyệt đúng theo các quy định của Quy chế này.

- Chỉ đạo chuẩn bị, tổng hợp các tài liệu cần thiết về các đề tài sáng kiến để đưa ra thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng Xét duyệt.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng Xét duyệt.

- Triệu tập và chủ trì các kỳ họp của Hội đồng Xét duyệt.

 Giải quyết những đề xuất có liên quan đến hoạt động của Hội đồng Xét duyệt. Trường hợp phát sinh những vấn đề vượt quá quyền hạn giải quyết của Hội đồng Xét duyệt, kịp thời báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh xem xét, quyết định.

2. Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Xét duyệt

- Chịu trách nhiệm chủ trì, kết luận các phiên họp của Hội đồng Xét duyệt khi Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt ủy quyền, thay mặt Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt ký các văn bản của Hội đồng xét duyệt.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc báo cáo đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các ngành, địa phương và cá nhân.

- Chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp của Hội đồng Xét duyệt. Các nội dung trình kỳ họp phải gửi đến các thành viên trước ngày họp 5 ngày làm việc.

- Tổng hợp ý kiến kết luận trong các cuộc họp của Hội đồng Xét duyệt.

- Giải quyết công việc thường xuyên giữa các phiên họp của Hội đồng Xét duyệt; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt phân công.

3. Phó Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt (đại diện lãnh đạo Liên đào Lao động)

Phụ trách phong trào thi đua lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức và lao động thuộc các thành phần kinh tế và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt phân công.

4. Các thành viên Hội đồng Xét duyệt

- Theo dõi việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và nhân rộng các đề tài sáng kiến thuộc phạm vi ngành, đoàn thể phụ trách.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng xét duyệt theo quy định. Trường hợp không tham dự được phải báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt.

- Tham gia xét duyệt các đề tài sáng kiến của các cá nhân.

Chương IV

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT

Điều 7. Hội đồng Xét duyệt hoạt động mang tính chuyên môn. Trong trường hợp cần thiết, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thay đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và thành viên cho phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 8. Chế độ làm việc

Hội đồng có trách nhiệm thẩm định, chấm điểm các đề tài sáng kiến theo thang điểm hướng dẫn của UBND tỉnh mỗi năm 03 lần như sau:

- Lần thứ I: Xét duyệt các đề tài sáng kiến đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân thuộc các sở, ban ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, các huyện, thành phố.

- Lần thứ II: Xét duyệt các đề tài sáng kiến đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các cá nhân thuộc các sở, ban ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, các huyện, thành phố.

- Lần thứ III: Xét duyệt các đề tài sáng kiến đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho ngành Giáo dục và Đào tạo và các trường hợp tồn đọng của lần thứ I.

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng Xét duyệt có thể tổ chức các cuộc họp không định kỳ để xem xét, đánh giá các đề tài sáng kiến, giải quyết các vấn đề liên quan; hoặc tổ chức cuộc họp mở rộng với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan ngoài thành viên Hội đồng Xét duyệt.

Điều 9. Nguyên tắc hoạt động

Hội đồng Xét duyệt thẩm định, chấm điểm theo nguyên tắc độc lập, tự chủ; số điểm chấm của thành viên Hội đồng được tổng hợp và chia bình quân. Chỉ có thành viên trong Hội đồng mới có quyền tham gia chấm điểm các đề tài, sáng kiến.

Điều 10. Điều kiện, hiệu lực biểu quyết

Đề tài sáng kiến được công nhận phải có tỷ lệ biểu quyết tán thành trên 75% tổng số thành viên Hội đồng Xét duyệt.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Hội đồng Xét duyệt do Hội đồng Xét duyệt lập dự toán theo quy định hiện hành, thông qua Sở Tài chính xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh theo quy định tại Điều 68 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Các thành viên Hội đồng Xét duyệt căn cứ nội dung Quy chế này để tổ chức triển khai thực hiện.

2. Các sở, ban ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp và cá nhân có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng Xét duyệt thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ

Điều 13. Trong quá trình thực hiện có vấn đề khó khăn, vướng mắc, Hội đồng Xét duyệt tổng hợp, phản ánh về Sở Nội vụ để nghiên cứu, đề xuất trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 141/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu141/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2015
Ngày hiệu lực16/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 141/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 141/QĐ-UBND 2015 Quy chế tổ chức Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 141/QĐ-UBND 2015 Quy chế tổ chức Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu141/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Trung Hiếu
        Ngày ban hành16/01/2015
        Ngày hiệu lực16/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 141/QĐ-UBND 2015 Quy chế tổ chức Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 141/QĐ-UBND 2015 Quy chế tổ chức Hội đồng Xét duyệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật Sóc Trăng

            • 16/01/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/01/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực