Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT về các mẫu văn bản về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường do Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT mẫu văn bản thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý Nhà nước khoa học công nghệ môi trường đã được thay thế bởi Quyết định 04/2005/QĐ-BKHCN mẫu biên bản quyết định sử dụng trong thanh tra xử phạt vi phạm hành chính quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ và được áp dụng kể từ ngày 07/06/2005.

Nội dung toàn văn Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT mẫu văn bản thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý Nhà nước khoa học công nghệ môi trường


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 1410/2000/QĐ-BKHCNMT NGÀY 07 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU VĂN BẢN VỀ THANH TRA, XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Khiếu nại, Tố cáo ngày 11/12/1998;
Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22/5/1992 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ;
Để thống nhất việc sử dụng các mẫu văn bản về thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ và môi trường;
Theo đề nghị của các ông Chánh Thanh tra Bộ và Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 30 mẫu văn bản về thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường.

Điều 2. Các tổ chức Thanh tra Nhà nước các cấp có chức năng thanh tra về khoa học, công nghệ và môi trường có trách nhiệm áp dụng thống nhất các mẫu văn bản này trong hoạt động thanh tra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau:

- Quyết định số 1118/QĐ ngày 28/5/1996 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành các mẫu văn bản thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 118/1998/QĐ-BKHCNMT ngay 10/02/1998 bổ sung Quyết định số 1118/QĐ ngày 28/5/1996 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành các mẫu văn bản thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 226/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 09/3/1998 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành các mẫu văn bản về thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về đo lường và chất lượng hàng hóa.

Điều 4. Các ông Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ và các cơ quan, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Chu Tuấn Nhạ

(Đã ký)

 

DANH MỤC

CÁC MẪU VĂN BẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2000/QĐ-BKHCNMT ngày tháng năm 2000)

1- Quyết định thanh tra.

2- Quyết định trưng cầu giám định.

3- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

4- Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

5- Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính sang cơ quan điều tra.

6- Quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

7- Quyết định giải quyết khiếu nại xử phạt vi phạm hành chính (lần 1).

8- Quyết định giải quyết khiếu nại xử phạt vi phạm hành chính (lần 2).

9- Quyết định phúc tra kết quả thanh tra.

10- Quyết định gia hạn thanh tra.

11- Quyết định tạm đình chỉ việc làm gây tác hại.

12- Quyết định đình chỉ việc làm gây tác hại.

13- Quyết định hủy bỏ hiệu lực Quyết định.

14- Quyết định yêu cầu tạm giữ tiền/đồ vật/giấy phép được cấp hoặc sử dụng trái pháp luật.

15- Quyết định niêm phong tài liệu, kê biên tài sản.

16- Quyết định tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính.

17- Biên bản thanh tra Nhà nước.

18- Biên bản vi phạm hành chính.

19 - Biên bản lấy mẫu.

20- Biên bản giao nhận kết quả giám định.

21- Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

22- Biên bản tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính.

23- Biên bản trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

24- Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sang cơ quan điều tra.

25- Biên bản bàn giao hồ sơ vi phạm hành chính sang cơ quan điều tra.

26- Biên bản công bố kết luận thanh tra.

27- Biên bản xác minh.

28- Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính.

29- Hợp đồng giám định.

30- Bản thống kê tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

 

MẪU SỐ 1

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
Số / QĐ - TTra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngày... tháng... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA... (1)

VỀ VIỆC THANH TRA VỀ... (2)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;
Căn cứ ... (3);
Căn cứ... (4);
Xét đề nghị của Ông (bà)... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn thanh tra về... (2) gồm các thành viên sau đây:

1. Họ tên và chức vụ: Trưởng đoàn

2. Họ tên và chức vụ: Thành viên

3. ....

Điều 2. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra Nhà nước về... (2) với:

- Nội dung thanh tra:

- Đối tượng thanh tra:

- Chế độ thanh tra:

- Thời gian thanh tra:

Từ ngày... tháng... năm.... đến ngày... tháng... năm...

(hoặc thời hạn thanh tra là... ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra).

Điều 3. Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra được sử dụng các quyền hạn quy định tại Điều 31 Pháp lệnh Thanh tra, (Điều... Luật...(3)/ Điều... Pháp lệnh...(3)).Đối tượng thanh tra có các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại Điều 35 Pháp lệnh Thanh tra, (Điều... Luật... (3)/ Điều... Pháp lệnh...(3)).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đoàn Thanh tra, đối tượng thanh tra (tổ chức, cá nhân) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận
- Như Điều 4,
.- Lưu...

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Chức danh của người ra Quyết định thanh tra (là Thủ trưởng cơ quan ra Quyết định thanh tra).

(2) Lĩnh vực được thanh tra: khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(3) Nêu các văn bản làm căn cứ cho việc ra Quyết định: Luật Bảo vệ Môi trường, Pháp lệnh Đo lường, Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa, Pháp lệnh An toàn và kiểm soát bức xạ...

(4) Văn bản quy phạm pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra.

 

MẪU SỐ 2

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
Số / QĐ - TTra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngày... tháng... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHÁNH THANH TRA (BỘ, TỔNG CỤC, CỤC, SỞ) VỀ VIỆC TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH VỀ (1)

CHÁNH THANH TRA (BỘ, TỔNG CỤC, CỤC, SỞ)

Căn cứ Điều 9 Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;
Thi hành Quyết định số... /QĐ-TTra ngày... tháng... năm... của... (chức vụ của người ra Quyết định thanh tra) về việc thanh tra Nhà nước về ... (1) đối với... (2);

- Để làm cơ sở cho kết luận thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trưng cầu giám định về... (1) của/đối với ...(2).

Điều 2. Đề nghị... (3) giám định về:

- Nội dung:...

- Thời gian:...

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ... (2) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2,3
- Lưu Hồ sơ, TTra.

CHÁNH THANH TRA
(Bộ, Tổng cục, Cục, Sở)

(1) Lĩnh vực được trưng cầu giám định: khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Tên tổ chức, cá nhân có đối tượng trưng cầu giám định.

(3) Tên cơ quan giám định.

Ghi chú: Trưởng Đoàn Thanh tra hoặc Thanh tra viên cũng có quyền trưng cầu giám định. Có thể ra Quyết định trưng cầu khi cần thiết.

 

MẪU SỐ 3

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
Số / QĐ - TTra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngày... tháng... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ...(1)

Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;
Căn cứ ... (2);
Xét nội dung, tính chất và mức độ vi phạm hành chính tại biên bản thanh tra và biên bản vi phạm hành chính lập hồi... giờ, ngày... tháng... năm... tại...,

Tôi... (Họ, tên, chức vụ)

Đơn vị:...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính với các hình thức:

- Hình thức phạt chính: Mức phạt:

- Hình thức phạt bổ sung (nếu có).

- Các biện pháp khác (nếu có).

Đối với:... (3).

Quyết định thành lập số... (hoặc Giấy chứng minh nhân dân số ...).

Lý do:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính:...

Quy định tại Điểm... Khoản... Điều... của... (2).

Mức phạt:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính:...

Quy định tại Điểm... Khoản... Điều... của... (2).

Mức phạt:

...

Điều 2. Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số:... của Kho bạc Nhà nước (tỉnh, thành phố...) trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này.

Nếu quá thời hạn nói trên mà... (3) cố tình không chấp hành quyết địmh xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này,... (3) có quyền khiếu nại với người ra Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký (có thể trong Quyết định qui định ngày có hiệu lực khác). ... (3) có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành),
- Kho bạc NN Tỉnh... (để p/h),
- Viện KSND cùng cấp (để biết),
- ...
- Lưu HS, TTra.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Lĩnh vực vi phạm: khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vi phạm.

(3) Tên, địa chỉ tổ chức hoặc tên, nghề nghiệp, địa chỉ cá nhân vi phạm.

Ghi chú: - Nội dung quyết định nếu được thể hiện trên nhiều trang giấy yêu cầu đóng dấu giáp lai.

- Nếu mức phạt từ 2 triệu đồng trở lên hoặc giá trị tang vật, phương tiện bị tịch thu từ 5 triệu đồng trở lên phải gửi 01 bản QĐ cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.

 

MẪU SỐ 4

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
Số / QĐ - TTra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngày... tháng... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHÁNH THANH TRA (BỘ, TỔNG CỤC,CỤC, SỞ) VỀ VIỆC TRẢ LẠI TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ... (1)

CHÁNH THANH TRA (BỘ, TỔNG CỤC, CỤC, SỞ)

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;
Căn cứ... (2)
Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành về... (1) số... ngày... tháng... năm... của...;
Căn cứ Quyết định giải quyết khiếu nại số... ngày... tháng... năm... của...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trả lại tang vật, phương tiện của cá nhân (hoặc tổ chức) đã bị tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về... (1) số... ngày... tháng... năm... của...

- Họ và tên người (hoặc đại diện tổ chức) được trả lại:

- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc địa chỉ nơi có trụ sở chính của tổ chức):

- Dân tộc (quốc tịch):

- Giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu) số: ... Ngày cấp: ... Nơi cấp: ...

Điều 2. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được trả lại gồm có:

- Tên, số lượng, trọng lượng, chủng loại của từng loại tang vật, phương tiện.

- Tình trạng tang vật, phương tiện vi phạm (có Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ...(cá nhân hoặc đại diện tổ chức là chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện bị cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính chiếm đoạt) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3.
- Viện KSND cùng cấp (để biết).
- ...
- Lưu Hồ sơ, TTra.

CHÁNH THANH TRA
(Bộ, Tổng cục, Sở)

(1) Lĩnh vực vi phạm hành chính: khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vi phạm.

Ghi chú:

- Nếu tang vật, phương tiên có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên phải gửi cho Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp.

 

MẪU SỐ 5

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
Số / QĐ - TTra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngày... tháng... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHÁNH THANH TRA (BỘ, TỔNG CỤC, CỤC, SỞ) VỀ VIỆC CHUYỂN HỒ SƠ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ... (1) SANG CƠ QUAN ĐIỀU TRA.

CHÁNH THANH TRA (BỘ, TỔNG CỤC, CỤC, SỞ)

Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;
Căn cứ Điều 53 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;
Căn cứ Điều... Nghị định số... ngày... của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về...(1);

- Xét nội dung, tính chất và mức độ vi phạm tại Biên bản thanh tra số... lập hồi ... giờ, ngày ... tháng ... năm ... tại ... và Biên bản vi phạm hành chính lập hồi ... giờ, ngày ... tháng ... năm ... tại ... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển hồ sơ vi phạm hành chính về... (1) của... (2) sang... (tên cơ quan điều tra hình sự cùng cấp) xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

1. Hồ sơ tài liệu gồm ... bản (có biên bản bàn giao hồ sơ kèm theo).

2. Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về... (1) gồm:...

(có biên bản bàn giao kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký... (3) có trách nhiệm bàn giao hồ sơ vi phạm nói tại Điều 1 cho... (tên cơ quan điều tra hình sự) trước ngày... tháng... năm...

 

Nơi nhận:
- Tên cơ quan Điều tra nhận hồ sơ,
- Viện Kiểm sát Nhân dân (cùng cấp),
- ... (2),
- Lưu TTra.

CHÁNH THANH TRA
(Bộ, tổng cục, cục, sở)

(1) Lĩnh vực vi phạm: khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Tên tổ chức, cá nhân vi phạm.

(3) Trưởng Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... hoặc Thanh tra viên.

 

MẪU SỐ 6

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
Số / QĐ - TTra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngày... tháng... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH

ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ... (1)

Căn cứ Điều 55 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;
Căn cứ Điều... Nghị định số... ngày... của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ...(1);

- Để đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về... (1) số... ngày... tháng... năm... của... ,

Tôi: Chức vụ:

Đơn vị:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số... ngày... tháng... năm... của... về... (1).

Đối với:

* Cá nhân:

- Họ và tên:

- Dân tộc (quốc tịch):

- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú:

- Giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu) số:... Ngày cấp:... Nơi cấp:...

* Tổ chức:

- Địa chỉ nơi đóng trụ sở chính của tổ chức:

- Đại diện (cơ quan, đơn vị):

* Biện pháp cưỡng chế:

Điều 2. Ủy quyền cho ông/bà... (2) có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,... (3) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 1,2,
- Cơ quan cảnh sát, ngân hàng (phối hợp),
- ...
- Lưu...

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Lĩnh vực bị xử phạt: khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Cơ quan, cá nhân được ủy quyền cưỡng chế: Cảnh sát, ngân hàng...

(3) Cá nhân, tổ chức vi phạm.

 

MẪU SỐ 7

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
Số / QĐ - TTra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngày... tháng... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA... (1) VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ... (2)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 11/12/1998;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;
Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về... (2);

- Xét nội dung đơn khiếu nại đề ngày... tháng... năm... của... (3) địa chỉ:...

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và Quyết định số... ngày... tháng... năm... của...(1) xử phạt vi phạm hành chính về... (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận (hoặc không công nhận) một phần (hoặc toàn bộ) nội dung khiếu nại của... (3) về nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số... ngày... tháng... năm của... (1).

Điều 2. Giữ nguyên (hoặc thay đổi hình thức, mức độ, biện pháp xử phạt hoặc hủy) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số... ngày... tháng... năm... của...(1) đối với... (3) như sau:... (ghi toàn bộ nội dung bảo lưu hoặc thay đổi).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,... (3) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Kho bạc Nhà nước tỉnh... thoái trả số tiền chênh lệch cho:... (3).

... (3) có quyền khiếu nại với... (thủ trưởng trực tiếp của người đã ra Quyết định xử phạt) hoặc Thủ trưởng cấp trên (nếu người ra quyết định xử phạt là Chánh Thanh tra) hoặc khởi kiện tại Tòa Hành chính Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) trong thời hạn 30 ngày (đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn khiếu nại là 45 ngày) kể từ ngày nhận được Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Đương sự,
- Kho bạc Nhà nước tỉnh,
- Viện Kiểm sát Nhân dân,
- ...
- Lưu...

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Chức danh của người ra Quyết định.

(2) Lĩnh vực bị xử phạt: khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(3) Tổ chức, cá nhân khiếu nại QĐ xử phạt.

Ghi chú:

- Nội dung quyết định nếu được thể hiện trên nhiều trang giấy yêu cầu đóng dấu giáp lai.

- Nếu mức phạt từ 2 triệu đồng trở lên hoặc giá trị tang vật, phương tiện, công cụ bị tịch thu từ 5 triệu đồng trở lên phải gửi 01 bản cho Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp.

 

MẪU SỐ 8

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
Số / QĐ - TTra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngày... tháng... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA...(1) VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ... (2)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 11/12/1998;
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;
Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về...(2) ;

- Xét nội dung đơn khiếu nại đề ngày... tháng... năm... của...(3) địa chỉ..., sau khi nghiên cứu hồ sơ và Quyết định số... ngày... tháng... năm... của... (4) về giải quyết khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính lần thứ nhất,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận (hoặc không công nhận) một phần (hoặc toàn bộ) nội dung khiếu nại lần thứ 2 của... (3) về nội dung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số... ngày... tháng... năm của... (4).

Điều 2. Giữ nguyên (hoặc thay đổi hình thức, mức độ, biện pháp xử phạt hoặc hủy) Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số... ngày... tháng... năm... đối với ... (3) như sau:... (ghi toàn bộ nội dung bảo lưu hoặc thay đổi).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là Quyết định cuối cùng để giải quyết khiếu nại của... (3); ... (3) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Kho bạc Nhà nước tỉnh... thoái trả số tiền chênh lệch cho:... (3) (nếu có).

 

Nơi nhận:
- Đương sự,
- Kho bạc Nhà nước tỉnh (để p/h),
- Viện KSND (để b/c),
- Lưu...

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Chức danh của người ra Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2.

(2) Lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính: khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(3) Cá nhân, tổ chức bị xử phạt.

(4) Chức danh của người ra Quyết định giải quyết khiếu nại lần 1.

Ghi chú:

- Biên bản có nhiều tờ thì người lập biên bản, người làm chứng và người vi phạm cùng ký vào từng tờ.

- Nếu mức phạt từ 2 triệu đồng trở lên hoặc giá trị tang vật, phương tiện, công cụ bị tịch thu từ 5 triệu đồng trở lên phải gửi 01 bản cho Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp.

 

MẪU SỐ 9

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
Số / QĐ - TTra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngày... tháng... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA... (1) VỀ VIỆC PHÚC TRA KẾT QUẢ THANH TRA VỀ... (2)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;
Xét kết quả thanh tra của đoàn thanh tra theo Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về...(2);
Theo đề nghị của... (3),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiến hành phúc tra kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra (Thanh tra viên) theo Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về...(2).

Điều 2. Thành lập Đoàn phúc tra gồm các thành viên sau đây:

1. Họ tên và chức vụ: Trưởng đoàn

2. Họ tên và chức vụ: Thành viên

3. .... Đoàn phúc tra có nhiệm vụ... (4)- Thời hạn phúc tra: Từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...(hoặc thời hạn phúc tra là... ngày, kể từ ngày công bố Quyết định phúc tra).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đoàn phúc tra, đối tượng phúc tra (tổ chức, cá nhân) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- ...
- Lưu...

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Người ra Quyết định phúc tra.

(2) Lĩnh vực phúc tra: khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(3) Cá nhân, đơn vị có thẩm quyền đề nghị phúc tra.

(4) Nội dung nhiệm vụ phúc tra.

 

MẪU SỐ 10

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
Số / QĐ - TTra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngày... tháng... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA... (1) VỀ VIỆC GIA HẠN THANH TRA VỀ... (2)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;
Căn cứ... (3);
Căn cứ Nghị định số... (4) ngày... tháng... năm... của Chính phủ về...;
Căn cứ Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... (1) về... (2);
Xét đề nghị của Trưởng Đoàn Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thanh tra cho Đoàn Thanh tra theo Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... (1) về... (2).

Điều 2. Thời hạn gia hạn là... ngày, kể từ ngày... (5).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra (tổ chức, cá nhân) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- ...
- Lưu...

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Người ra Quyết định

(2) Lĩnh vực thanh tra: khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(3) Văn bản quy phạm pháp luật cao nhất điều chỉnh lĩnh vực được thanh tra.

(4) Trường hợp gia hạn cuộc thanh tra với doanh nghiệp thì căn cứ Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998, các trường hợp khác thì căn cứ vào Nghị định số 244/HĐBT ngày 30/6/1990.

(5) Ngày kế tiếp của ngày hết hạn suy từ quyết định thanh tra.

 

MẪU SỐ 11

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
Số / QĐ - TTra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngày... tháng... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA (THANH TRA VIÊN) VỀ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ VIỆC LÀM
GÂY TÁC HẠI

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;
Căn cứ...(1)
Để ngăn chặn hành vi vi phạm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ... (2) của... (3) kể từ ngày... tháng... năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,... (3) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- ...
- Lưu.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý: Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa không quy định Đoàn Thanh tra và Thanh tra viên có quyền này.

(1) Nêu tên văn bản làm căn cứ cho việc ra Quyết định: Luật Bảo vệ Môi trường, Pháp lệnh Đo lường, Pháp lệnh An toàn và Kiểm soát bức xạ...

(2) Tên việc làm bị tạm đình chỉ. Ví dụ: Tạm đình chỉ việc sản xuất, kiểm định phương tiện đo trái với quy định của pháp luật về đo lường; Tạm đình chỉ các hoạt động có nguy cơ gây sự cố nghiêm trọng về môi trường; Tạm đình chỉ trong trường hợp khẩn cấp các hoạt động có nguy cơ gây ra sự cố bức xạ.

(3) Tên đối tượng có việc làm bị tạm đình chỉ.

 

MẪU SỐ 12

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
Số / QĐ - TTra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngày... tháng... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHÁNH THANH TRA... VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ VIỆC LÀM GÂY TÁC HẠI

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;
Căn cứ Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về...
Xét biên bản về... (1)
Theo đề nghị của Trưởng Đoàn Thanh tra/Thanh tra viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ... (2) của... (3) kể từ ngày... tháng... năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,... (3) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- ...
- Lưu.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Tên việc làm của đối tượng nào gây tác hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân.

(2) Tên việc làm bị đình chỉ.

(3) Tên đối tượng có việc làm bị đình chỉ.

 

MẪU SỐ 13

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
Số / QĐ - TTra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngày... tháng... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHÁNH THANH TRA... VỀ VIỆC HỦY BỎ... (1)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;
Căn cứ Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về...;
Xét đề nghị của Trưởng Đoàn Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ hiệu lực Quyết định số... ngày... tháng... năm... của... (2) về... (3) kể từ ngày... tháng... năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,... (4) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

.

Nơi nhận:
- Như Điều 2, (
- ...
- Lưu...

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Hủy bỏ hiệu lực các Quyết định: Niêm phong tài liệu; kê biên tài sản; đình chỉ việc làm xét thấy đang hoặc sẽ gây tác hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân.

(2) Người ra Quyết định.

(3) Nội dung của Quyết định bị hủy bỏ.

(4) Người có liên quan đến Quyết định đó.

 

MẪU SỐ 14

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
Số / QĐ - TTra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngày... tháng... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHÁNH THANH TRA... VỀ VIỆC YÊU CẦU... (1) TẠM GIỮ TIỀN/ĐỒ VẬT/ GIẤY PHÉP ĐƯỢC CẤP HOẶC SỬ DỤNG TRÁI PHÁP LUẬT

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;
Căn cứ Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về...
Xét đề nghị của Trưởng Đoàn Thanh tra (hoặc xét tính chất, mức độ của vụ việc),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Yêu cầu... (1) tạm giữ tiền/đồ vật/giấy phép về... số... ngày cấp..., nơi cấp... được cấp (hoặc sử dụng) trái pháp luật của:

- Tên tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.

- Địa chỉ thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính):

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,... (1) và... (2) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- ...
- Lưu...

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Cơ quan có thẩm quyền tạm giữ.

(2) Tên tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra có tiền, đồ vật hoặc giấy phép bị yêu cầu tạm giữ.

Chú ý: Trưởng Đoàn Thanh tra hoặc Thanh tra viên có thẩm quyền ra Quyết định này trong quá trình Thanh tra nếu xét thấy cần thiết.

 

MẪU SỐ 15

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
Số / QĐ - TTra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngày... tháng... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH

 CỦA CHÁNH THANH TRA... VỀ VIỆC NIÊM PHONG TÀI LIỆU, KÊ BIÊN TÀI SẢN CỦA ...(1)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;
Căn cứ Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... về...;
Căn cứ biên bản thanh tra ngày... tháng... năm;
Xét đề nghị của Trưởng Đoàn Thanh tra (hoặc xét tính chất, mức độ của vụ việc),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Niêm phong tài liệu (hoặc kê biên tài sản) của:

- ... (Tên tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật).

- Địa chỉ thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính):

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Trưởng Đoàn Thanh tra và... (1) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2,
- ...
- Lưu...

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Tên tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra có tài liệu bị niêm phong hoặc tài sản bị kê biên.

Chú ý: Trưởng Đoàn Thanh tra hoặc Thanh tra viên có thẩm quyền ra Quyết định này trong quá trình Thanh tra nếu xét thấy cần thiết.

 

MẪU SỐ 16

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định
Số / QĐ - TTra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

,ngày... tháng... năm 200...

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA... (1) VỀ VIỆC TIÊU HỦY TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ... (2)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;
Căn cứ Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính số... ngày... tháng... năm... của... về...(2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính về... (2) của... (3) bao gồm:

- Tên tang vật:

- Số lượng:

- Chủng loại:

- Trọng lượng:

...

(có biên bản tiêu hủy kèm theo)

Điều 2. Thành lập Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính gồm:

1. Họ tên: Chức vụ: Đơn vị: Chủ tịch.

2. Họ tên: Chức vụ: Đơn vị: Thành viên.

....

Hội đồng có nhiệm vụ tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính về... (2) của... (3) và lập biên bản tiêu hủy.

- Thời gian tiến hành tiêu hủy: Ngày ... tháng... năm...

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội đồng và... (3) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
...
- Lưu...

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)-

(1) Người ra Quyết định xử lý vi phạm hành chính.

(2) Lĩnh vực vi phạm: khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(3) Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính.

Chú ý:

- Thanh tra viên có thẩm quyền ra Quyết định này.

- Nếu giá trị tang vật, phương tiện bị tịch thu từ 5 triệu đồng trở lên phải gửi 01 bản QĐ cho Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp.

 

MẪU SỐ 17

Tên cơ quan ra quyết định TTra
Tên Đoàn thanh tra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THANH TRA NHÀ NƯỚC VỀ... (1)

Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;
Căn cứ ... (2),

Đoàn Thanh tra về... (1) được thành lập theo Quyết định số.../ QĐ-TTra ngày... tháng... năm... của...(3) hoặc Thanh tra viên... đã tiến hành thanh tra từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm... tại...

Thành phần đoàn thanh tra gồm:

1. ................. Chức vụ: Trưởng đoàn:

2. ................. ... Đoàn viên

Đại diện cơ sở được thanh tra gồm:

1. ................. Chức vụ:

2. ................. ...

Với sự tham gia của:

1. ................. Chức vụ:

2. ................. ...

I. Nội dung thanh tra:

II. Nhận xét, kết luận:

III.Các hình thức xử lý hoặc đề nghị xử lý:

IV. Các yêu cầu kiến nghị:

V. Ý kiến của cơ sở được thanh tra:

Biên bản được lập vào hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại... sau khi đã đọc kỹ cho những người tham dự cùng nghe./.

Đại diện cơ sở
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng đoàn thanh tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Lĩnh vực được thanh tra: khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất điều chỉnh lĩnh vực được thanh tra.

(3) Chức danh của người ra Quyết định thanh tra.

Ghi chú:

- Biên bản có nhiều tờ thì người lập biên bản, người làm chứng và người vi phạm cùng ký vào từng tờ.

 

MẪU SỐ 18

Tên cơ quan ra quyết định TTra
Đoàn thanh tra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ ...(1)

Hôm nay, hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm 200...

Tại:

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Họ, tên, cơ quan, chức vụ:

2. ........................................

Có sự chứng kiến của ông/ bà:

1. Họ tên:

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc địa chỉ đơn vị công tác):

Dân tộc (quốc tịch):

Giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu) số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

2. ...............................

Tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính về ...(1) đối với:

Họ và tên người (hoặc tổ chức vi phạm hành chính):

Tuổi:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm):

Dân tộc (quốc tịch):

Giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu) số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nội dung vi phạm:

Ý kiến trình bày của người vi phạm hành chính (hoặc đại diện tổ chức vi phạm hành chính):

Ý kiến trình bày của người làm chứng, người hoặc tổ chức bị thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra (nếu có):

Căn cứ Điều 47 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, chúng tôi đã lập biên bản và áp dụng:

Biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính:

Chuyển tang vật, phương tiện vi phạm về: ........... để cấp có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài những tang vật, phương tiện, vi phạm hành chính kể trên, chúng tôi không thu giữ gì khác.

Biên bản được lập thành 04 bản, đọc lại cho mọi người có tên cùng nghe công nhận là đúng và cùng ký tên, biên bản được giao cho đương sự 01bản./.

Người vi phạm (hoặc đại diện tổ chức vi phạm)
ký, ghi rõ họ tên

Người làm chứng:
ký, ghi rõ họ tên

 

Người bị thiệt hại (hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại)
ký, ghi rõ họ tên

Người lập biên bản.
ký, ghi rõ họ tên

(1) Lĩnh vực vi phạm hành chính.

 

MẪU SỐ 19

Tên cơ quan ra quyết định TTra
Đoàn thanh tra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN LẤY MẪU

- Căn cứ Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... (1);

- Để có cơ sở xử lý,... (2) tiến hành lấy mẫu về ...(3) của... (4).

1. Tên mẫu:

2. Tên cơ sở được lấy mẫu:

3. Người lấy mẫu: (họ tên, chức vụ, đơn vị)

4. Đại diện cơ sở được lấy mẫu: (họ tên, chức vụ, đơn vị)

5. Đặc trưng mẫu: Mẫu được lấy đưa đi giám định là mẫu đại diện cho lô.

MẪU SỐ

ĐƠN VỊ TÍNH

THUỘC LÔ

CỠ LÔ

NGÀY SẢN XUẤT

LƯỢNG MẪU

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tình trạng mẫu:

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

, ngày ... tháng ... năm 200.......

Đại diện cơ sở được lấy mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lấy mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của lãnh đạo cơ sở được lấy mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Người ra Quyết định thanh tra.

(2) Đoàn Thanh tra hoặc Thanh tra viên.

(3) Nêu lĩnh vực lấy mẫu.

(4) Tên cơ sở được lấy mẫu.

 

MẪU SỐ 20

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NHẬN KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH
THEO HỢP ĐỒNG SỐ: .......................................

Hôm nay, hồi ... giờ... ngày... tháng... năm...

Tại:...

Căn cứ Hợp đồng giám định về ... số... ngày... tháng... năm...

Chúng tôi gồm:

Đại diện cơ quan giám định:

1. Họ và tên:

Chức vụ:

Đơn vị:

2. Họ và tên:

Chức vụ:

Đơn vị:

Đại diện cơ quan trưng cầu giám định:

1. Họ và tên:

Chức vụ:

Đơn vị:

2. Họ và tên:

Chức vụ:

Đơn vị:

Tiến hành bàn giao kết quả giám định về: ......................................của:

...................................................................................................................

..................................................................................................................

Kết quả giám định:....................................................................................

.......................................................................................................................

.................. ....................................................................................................

Việc giao nhận kết thúc hồi... giờ... ngày... tháng... năm...

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Đại diện cơ quan giám định
ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đại diện cơ quan trưng cầu giám định
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

MẪU SỐ 21

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định tịch thu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN TỊCH THU TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
VỀ ...(1)

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại...

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về... số... ngày... tháng... năm... của... .

CHÚNG TÔI GỒM:

1. Họ tên, cơ quan, chức vụ;

2. ........................................

Có sự chứng kiến của ông/ bà:

1. Họ tên:

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc địa chỉ đơn vị công tác):

Dân tộc (quốc tịch):

Chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu) số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

2. .........................................

Tiến hành lập Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về...(1) đối với...(2)

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú (hoặc nơi đóng trụ sở chính của tổ chức vi phạm).

Dân tộc (quốc tịch).

Chứng minh thư nhân dân (hộ chiếu) số:

Ngày cấp Nơi cấp:

Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về... (1) bao gồm: (nếu có nhiều tang vật, phương tiện bị tịch thu phải có bản thống kê kèm theo):

- Số lượng, chủng loại, số đăng ký (nếu có) của vật bị tịch thu:

- Tình trạng, chất lượng của vật bị tịch thu:

Ngoài ra, chúng tôi không thu giữ thêm thứ gì khác.

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

Người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm
(ký và ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản.
(ký và ghi rõ họ tên)

Người làm chứng:
(ký và ghi rõ họ tên)

(1) Lĩnh vực vi phạm hành chính: khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Họ tên người vi phạm hoặc tên tổ chức vi phạm.

 

MẪU SỐ 22

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định xử phạt

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN TIÊU HỦY TANG VẬT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
VỀ...(1)

Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ...

Tại:

- Căn cứ Điều 19 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995;

- Căn cứ Quyết định tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính về... số... ngày... tháng... năm... của...,

Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính về... (1) gồm:

1. Họ và tên: Chức vụ: Cơ quan:

2. ..................................

Tham gia chứng kiến việc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính:

1. Họ và tên:

Chức vụ: là đại diện chính quyền (hoặc cơ quan chuyên môn).

2. Họ và tên:

Chức vụ: là người (hoặc đại diện tổ chức) vi phạm hành chính.

Tiến hành tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính về...(1) bao gồm:

1. Tên tang vật:

2. Số lượng:

3. Chủng loại:

4. Trọng lượng... (nếu cần).

...

(Nếu có nhiều chủng loại tang vật vi phạm hành chính khác nhau bị tiêu hủy thì phải có bản thống kê kèm theo biên bản này).

Việc tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính kết thúc vào hồi... giờ... ngày... tháng... năm...

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm
(ký và ghi rõ họ tên)

Các Thành viên Hội đồng
(ký và ghi rõ họ tên)

Người chứng kiến
(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Lĩnh vực vi phạm hành chính: khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức xạ.

 

MẪU SỐ 23

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN TRẢ LẠI TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
VỀ...(1)

Hôm nay, hồi ... giờ ... ngày ... tháng ... năm ...

Tại:

- Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về... số ... ngày... tháng ... năm... của...;

- Căn cứ Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về... số... ngày... tháng... năm... của... ;

- Căn cứ Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về... ngày... tháng... năm... tại... của... ;

Tôi: Chức vụ: Đơn vị:

Đã tiến hành trả lại tang vật, phương tiện cho:

+ ... (2) là chủ sở hữu (hoặc người sử dụng hợp pháp) tang vật, phương tiện.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc địa chỉ nơi có trụ sở chính của cơ quan, tổ chức):

Giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu) số: Ngày cấp: Nơi cấp:

+ Đại diện cho cơ quan, tổ chức là ông/bà:

Giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu) số: Ngày cấp: Nơi cấp:

- Tang vật, phương tiện trả lại bao gồm:

- Số lượng, chủng loại, số đăng ký (nếu có) của vật được trả lại:

- Tình trạng, chất lượng của vật được trả lại:

Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Người giao
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người nhận
(Ký và ghi rõ họ tên)

(1) Lĩnh vực vi phạm hành chính.

(2) Cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

 

MẪU SỐ 24

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định chuyển hồ sơ VPHC sang cơ quan điều tra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN BÀN GIAOTANG VẬT,PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
VỀ ...(1) SANG CƠ QUAN ĐIỀU TRA

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm...

Tại:...

Căn cứ Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính về... (1) sang cơ quan điều tra số... ngày... tháng... năm... của... (2),

CHÚNG TÔI GỒM:

Đại diện bên giao:

1. Họ và tên: Đơn vị: Chức vụ:

2. Họ và tên: Đơn vị: Chức vụ:

Đại diện bên nhận:

1. Họ và tên: Đơn vị: Chức vụ:

2. Họ và tên: Đơn vị: Chức vụ:

Tiến hành bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về... (1) bao gồm:

1.... Số lượng... Trọng lượng (nếu cần)...

2.... Số lượng... Trọng lượng (nếu cần)...

(Nếu có nhiều tang vật, phương tiện vi phạm thì làm bản thống kê kèm theo).

Tình trạng tang vật, phương tiện:

Đại diện bên nhận đã xem xét tang vật, phương tiện và công nhận nguyên trạng.

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Đại diện bên giao
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đại diện bên nhận
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Lĩnh vực vi phạm: khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Chức danh của người ra Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan điều tra.

 

MẪU SỐ 25

Tên cơ quan chủ quản
Tên cơ quan ra quyết định chuyển hồ sơ VPHC sang cơ quan điều tra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
VỀ...(1) SANG CƠ QUAN ĐIỀU TRA

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm...

Tại:...

Căn cứ Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính về... (1) sang cơ quan điều tra số... ngày... tháng... năm... của...(2),

CHÚNG TÔI GỒM:

Đại diện bên giao:

1. Họ và tên: Đơn vị: Chức vụ:

2. Họ và tên: Đơn vị: Chức vụ:

Đại diện bên nhận:

1. Họ và tên: Đơn vị: Chức vụ:

2. Họ và tên: Đơn vị: Chức vụ:

Tiến hành bàn giao hồ sơ vi phạm hành chính về... (1):

Hồ sơ gồm:

1.Tên tài liệu:................................................................

2. Tài liệu có... trang, từ trang ... đến trang.

Đại diện bên nhận đã xem xét hồ sơ và công nhận đã nhận đầy đủ hồ sơ như đã bàn giao.

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

Đại diện bên giao
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đại diện bên nhận
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Lĩnh vực vi phạm: khoa học và công nghệ; bảo vệ môi trường; đo lường-chất lượng hàng hóa; sở hữu công nghiệp, an toàn và kiểm soát bức xạ.

(2) Chức danh của người ra Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm sang cơ quan điều tra.

 

MẪU SỐ 26

Tên cơ quan ra quyết định TTra
Tên Đoàn thanh tra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại...

- Căn cứ Quyết định Thanh tra số... ngày... tháng... năm... của...

Chúng tôi gồm:

Đoàn thanh tra:

1. ................. Chức vụ: Trưởng đoàn:

2. ................. ... Đoàn viên

Đại diện cơ sở được thanh tra:

1. ................. Chức vụ:

2. ................. ...

Với sự tham gia của:

1. ................. Chức vụ:

2. ................. ...

Tiến hành công bố kết luận thanh tra như sau:

Việc công bố kết luận thanh tra kết thúc hồi... giờ... ngày... tháng... năm...

Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

Đại diện cơ sở được thanh tra
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)

Trưởng đoàn thanh tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chú ý: Nếu biên bản được thể hiện trên nhiều trang giấy thì Trưởng đoàn Thanh tra và đại diện cơ sở được thanh tra, người tham gia ký tắt vào góc dưới mỗi trang của biên bản.

 

MẪU SỐ 27

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày ... tháng ... năm 200...

BIÊN BẢN XÁC MINH

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại...

- Căn cứ Quyết định Thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... (nếu có),

Chúng tôi gồm:

Đoàn thanh tra (Tổ thanh tra hoặc Thanh tra viên):

1. ................. Chức vụ: Trưởng đoàn:

2. ................. ... Đoàn viên

Đại diện cơ quan có sự việc cần xác minh:

1. ................. Chức vụ:

2. ................. ...

Với sự tham gia của:

1. ................. Chức vụ:

2. ................. ...

Tiến hành xác minh những nội dung sau đây:...............................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Việc xác minh kết thúc hồi... giờ... ngày... tháng... năm...

Biên bản được lập thành 01 bản do Đoàn Thanh tra (Tổ Thanh tra hoặc Thanh tra viên) giữ./.

Đại diện cơ sở có sự việc cần xác minh
(Ký, ghi rõ họ tên)

của từng người tham gia xác minh

Đoàn thanh tra (Tổ thanh tra hoặc TTV)
(Ký, ghi rõ họ tên)

của từng người tham gia xác minh)

Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)

Chú ý: Nếu biên bản được thể hiện trên nhiều trang giấy thì Trưởng Đoàn Thanh tra (hoặc Tổ Thanh tra) và đại diện cơ sở được thanh tra, người tham gia ký tắt vào góc dưới mỗi trang của biên bản.

 

MẪU SỐ 28

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày ... tháng ... năm 200...

BIÊN BẢN KHÁM PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI, ĐỒ VẬT THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Hôm nay, hồi... giờ... ngày... tháng... năm... tại...

- Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 06/7/1995;

- Căn cứ Quyết định Thanh tra số... ngày... tháng... năm... của...;

- Để bảo đảm việc xử lý vi phạm hành chính,

Chúng tôi gồm các Thanh tra viên:

1. ................. Chức vụ:

2. ................. Chức vụ:

Chủ phương tiện vận tải, đồ vật (hoặc người điều khiển phương tiện vận tải):

1. ... Nghề nghiệp:...

Địa chỉ thường trú:...

Giấy chứng minh nhân dân số:... Ngày cấp: Nơi cấp:

2. ...

Với sự chứng kiến của:

1. ... Nghề nghiệp:...

Địa chỉ thường trú:...

Giấy chứng minh nhân dân số:... Ngày cấp: Nơi cấp:

2. ................. ...

Tiến hành khám phương tiện vận tải (đồ vật) theo thủ tục hành chính vì có căn cứ cho rằng có cất giấu tang vật vi phạm hành chính.

Phạm vi khám:...

Những tang vật vi phạm hành chính bị phát hiện gồm:... (nếu có nhiều tang vật thì phải có bản thống kê kèm theo).

Ngoài ra, chúng tôi không thu giữ thêm thứ gì khác.

Việc khám phương tiện vận tải (đồ vật) theo thủ tục hành chính kết thúc hồi... giờ... ngày... tháng... năm.

Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

Chủ phương tiện, đồ vật hoặc người điểu khiển phương tiện
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thanh tra viên
(Ký, ghi rõ họ tên từng người tham gia khám)

Người chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên có)

Chú ý: Nếu không có chủ phương tiện, đồ vật hoặc người điều khiển phương tiện thì phải có hai người chứng kiến.

 

MẪU SỐ 29

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GIÁM ĐỊNH
VỀ ..........................................................

(Hợp đồng số .../ HĐ ngày ... tháng ... năm ...)
, ngày ... tháng ... năm ...

Căn cứ Pháp lệnh Thanh tra ngày 01/4/1990;
Căn cứ Quyết định thanh tra số... ngày... tháng... năm... của... đối với...
Căn cứ Quyết định trưng cầu giám định về... số... ngày... tháng... năm... của...

Trên cơ sở trao đổi và bàn bạc giữa hai bên,

- Bên cơ quan trưng cầu giám định (bên A): .........................................

Địa chỉ: ........................... Điện thoại: .........................................................

Số tài khoản ........................... Ngân hàng....................................................

Do ông/bà: ................................... Chức vụ:............................... là đại diện (hoặc được ủy quyền bằng giấy ủy quyền số ................. ngày... tháng... năm...).

- Bên cơ quan tiến hành giám định (bên B): .............................................

Địa chỉ: ........................................ Điện thoại:................................................

Số tài khoản ................................. Ngân hàng.................................................

Do ông/bà: ................................... Chức vụ:................................ là đại diện (hoặc được ủy quyền bằng giấy ủy quyền số .............. ngày... tháng...năm...).

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng giám định với những điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung công việc:

1. Bên A giao cho bên B tiến hành giám định đối với ........................(đối tượng giám định) của .......................................................(tên tổ chức, cá nhân có đối tượng giám định).

2. Yêu cầu giám định: Bên B tiến hành giám định về:

3. Địa điểm bàn giao kết quả giám định: .....................................................

4. Kết quả của hợp đồng bàn giao cho bên A: Bản kết luận giám định.

Việc bàn giao kết quả giám định phải được ghi nhận bằng biên bản.

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Hợp đồng thực hiện trong... ngày, từ ngày... tháng... năm... đến ngày... tháng... năm...

- Thời gian bàn giao kết quả giám định: Ngày... tháng... năm...

Điều 3: Trị giá hợp đồng và thể thức thanh toán:

- Bên A thanh toán cho bên B bằng...(tiền mặt, chuyển khoản) theo mức... đồng.

- Bên A tạm ứng cho bên B là:... đồng sau khi hai bên ký hợp đồng. Số tiền còn lại bên A sẽ thanh toán sau khi bên B bàn giao kết quả giám định đảm bảo yêu cầu tại Điều 1 của Hợp đồng này. (Việc thanh toán có thể chia thành nhiều lần hoặc một lần khi bàn giao kết quả giám định, tuỳ theo hai bên thoả thuận).

Điều 4: Trách nhiệm của các bên:

1. Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B chi phí giám định đúng thời gian quy định tại Hợp đồng này.

2. Bên B có trách nhiệm tiến hành giám định và bàn giao kết quả giám định đúng thời hạn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả giám định của mình. Bên B có trách nhiệm bảo vệ bí mật về tài liệu và kết quả giám định và chỉ được cung cấp tài liệu và kết quả giám định theo quy định của pháp luật.

Nếu vì lý do nào đó bên B không thể thực hiện được việc giám định thì phải thông báo cho bên A trước ngày bàn giao kết quả giám định... ngày và phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại gây ra cho bên A do việc không thực hiện Hợp đồng (trừ trường hợp bất khả kháng).

Nếu bên B giám định sai thì phải trả tiền phạt theo mức... lần phí giám định.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

- Hai bên cam kết thực hiện đúng các quy định của Hợp đồng. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành về Hợp đồng kinh tế.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản./.

Đại diện cơ quan trưng cầu giám định
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đại diện cơ quan giám định
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

MẪU SỐ 30

Tên cơ quan ra quyết định TTra
Tên Đoàn thanh tra

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày ... tháng ... năm 200...

 

BẢN THỐNG KÊ TANG VẬT,PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Biên bản vi phạm hành chính số... ngày... tháng... năm... )

SỐ TT

TÊN TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN

SỐ LƯỢNG

ĐẶC ĐIỂM

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ sở hữu (sử dụng) tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Người lập biên bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1410/2000/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2000
Ngày hiệu lực22/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/06/2005
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1410/2000/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT mẫu văn bản thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý Nhà nước khoa học công nghệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT mẫu văn bản thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý Nhà nước khoa học công nghệ môi trường
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1410/2000/QĐ-BKHCNMT
       Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
       Người ký***, Chu Tuấn Nhạ
       Ngày ban hành07/08/2000
       Ngày hiệu lực22/08/2000
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/06/2005
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT mẫu văn bản thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý Nhà nước khoa học công nghệ môi trường

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1410/2000/QĐ-BKHCNMT mẫu văn bản thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý Nhà nước khoa học công nghệ môi trường