Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN

Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN về Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ban giúp việc Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính ngân hàng thương mại do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động Ban giúp việc Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính ngân hàng thương mại đã được thay thế bởi Thông tư 25/2012/TT-NHNN bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động Ban giúp việc Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính ngân hàng thương mại


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1411/2001/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1411/2001/QĐ-NHNN NGÀY 12 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO CƠ CẤU LẠI TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 43/2001/QĐ-TTg ngày 27/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính Ngân hàng Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 1410/2001/QĐ-NHNN ngày 12/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập Ban cơ cấu lại tài chính NHTM;
Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban cơ cấu lại tài chính NHTM và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Ban giúp việc Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính NHTM".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo, Vụ trưởng - Trưởng ban giúp việc Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính NHTM, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

QUY CHẾ

TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO CƠ CẤU LẠI TÀI CHÍNH NHTM
(Ban hành kèm theo QĐ số 1411/2001/QĐ-NHNN ngày 12/11/2001 của Thống đốc NHNN)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Ban giúp việc Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính NHTM (sau đây gọi tắt là Ban giúp việc) được thành lập theo Quyết định số 1410/2001/QĐ-NHNN ngày 12/11/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ tham mưu giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc cơ cấu lại tài chính NHTM và giúp Ban chỉ đạo cơ cấu lại tài chính NHTM (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 43/2001/QĐ-TTg ngày 27/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2: Điều hành hoạt động của Ban giúp việc là Vụ trưởng - Trưởng ban; giúp việc cho Vụ trưởng - Trưởng ban có Phó Vụ trưởng - Phó trưởng ban.

Điều 3: Ban giúp việc có một số cán bộ, công chức thuộc Ngân hàng Nhà nước, làm việc theo chế độ chuyên trách.

Chương 2

NHIỆM VỤ CỦA BAN GIÚP VIỆC

Điều 4: Ban giúp việc có các nhiệm vụ:

1. Tham mưu giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước:

- Là đầu mối tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định các đề án xử lý nợ tồn đọng của các NHTM trình Thống đốc phê duyệt.

- Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ xử lý nợ tồn đọng của các NHTM.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức triển khai thực hiện các đề án về cơ cấu lại tài chính của các NHTM khi được Nhà nước phê duyệt.

- Tổng hợp ý kiến các đơn vị; đề xuất, kiến nghị với Nhà nước về những vấn đề có liên quan trong việc triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại tài chính NHTM.

2. Giúp Ban chỉ đạo:

- Xem xét các đề án về cơ cấu lại tài chính của các NHTM.

- Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại tài chính NHTM.

- Tổng hợp, đánh giá kết quả việc thực hiện cơ cấu lại tài chính NHTM để báo cáo và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ các cơ chế chính sách và giải pháp cơ cấu lại tài chính NHTM.

- Chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch công tác; các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo giao.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước giao.

Điều 5: Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ trưởng - Trưởng ban:

1. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các mặt hoạt động của đơn vị; quyết định chương trình, kế hoạch và biện pháp thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều 4 Quy chế này.

2. Quản lý, phân công nhiệm vụ cho cán bộ trong đơn vị. Đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và các chính sách khác theo thẩm quyền được phân cấp.

3. Tham dự các cuộc họp do Thống đốc triệu tập.

4. Ký các văn bản theo thẩm quyền; thừa lệnh Thống đốc ký các văn bản theo thẩm quyền được quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Quy chế này.

Điều 6: Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Vụ trưởng - Phó trưởng ban:

1. Giúp Vụ trưởng - Trưởng ban điều hành một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng - Trưởng ban về các quyết định của mình.

2. Ký thay Vụ trưởng - Trưởng ban theo phân công.

3. Khi Vụ trưởng - Trưởng ban giúp việc vắng mặt, Phó Vụ trưởng - Phó Trưởng ban được uỷ quyền chỉ đạo điều hành giải quyết công việc của đơn vị, chịu trách nhiệm và báo cáo khi Vụ trưởng - Trưởng ban có mặt.

Chương 3

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7: Việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1411/2001/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1411/2001/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2001
Ngày hiệu lực27/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1411/2001/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động Ban giúp việc Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính ngân hàng thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động Ban giúp việc Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính ngân hàng thương mại
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1411/2001/QĐ-NHNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýLê Đức Thuý
        Ngày ban hành12/11/2001
        Ngày hiệu lực27/11/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/10/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động Ban giúp việc Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính ngân hàng thương mại

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1411/2001/QĐ-NHNN Quy chế tạm thời tổ chức hoạt động Ban giúp việc Ban Chỉ đạo cơ cấu lại tài chính ngân hàng thương mại