Quyết định 1411/QĐ-TTg

Quyết định 1411/QĐ-TTg năm 2021 về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 05, tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1411/QĐ-TTg 2021 chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp số 05 tỉnh Hưng Yên


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1411/-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 05, TỈNH HƯNG YÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sa đi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đt đai;

Xét báo cáo thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 05, tỉnh Hưng Yên tại công văn số 4800/BKHĐT-QLKKT ngày 22 thang 7 năm 2021 và số 5173/BKHĐT-QLKKT ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đu tư;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 05, tỉnh Hung Yên với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ.

2. Tên dự án: đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 05.

3. Mục tiêu dự án: đầu tư, xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

4. Quy mô sử dụng đất của dự án: 192,64 ha.

5. Tổng vốn đầu tư của dự án: 2.385 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 357,750 tỷ đồng, vốn huy động là 2.027,250 tỷ đồng.

6. Thời hạn hot động của dự án: 50 năm được tính từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

7. Địa điểm thực hiện dự án: thuộc địa bàn xã Xuân Trúc, xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi; xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

8. Tiến độ thực hiện dự án: không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và các điều kiện áp dụng: theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư Dự án.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

a) Đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành.

c) Kiểm tra, xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất; bảo đảm điều kiện được Nhà nước cho phép chuyên mục đích sử dụng đất trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.

Có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai năm 2013.

d) Chỉ đạo các cơ quan có liên quan cập nhật vị trí và diện tích sử dụng đất của khu công nghiệp số 05 vào quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021- 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai và quy hoạch.

đ) Tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án. Đảm bảo không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa diêm thực hiện dự án.

e) Chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên và các cơ quan có liên quan:

- Hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến đô thực hiện dự án, trong đó lưu ý tiến đô góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

- Yêu cu nhà đu tư ký quỹ đđảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật vđầu tư;

- Giám sát, đánh giá việc triển khai dự án, trong đó có việc góp đủ vốn và đúng thời hạn của nhà đầu tư để thực hiện dự án theo quy định pháp luật về đất đai, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan;

- Phối hợp với Nhà đầu tư triển khai phương án đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, trong đó có phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất; thực hiện thu hồi đất phù hợp với tiến độ thực hiện dự án và thu hút đầu tư để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến người dân bị thu hồi đất;

- Yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án: (i) nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật vkhoáng sản; (ii) nộp một khoản tin đbảo vệ, phát triển đất trng lúa theo quy định của pháp luật và (iii) có biện pháp đảm bảo khoảng cách an toàn giữa khu công nghiệp và khu vực hiện đang thực hiện các ngành công nghiệp phụ trợ diện tích 24,8 ha trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo quy định.

3. Công ty Cổ phần đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ (nhà đầu tư)

a) Đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng đất trng lúa.

c) Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định. Nhà đầu tư chỉ được thực hiện dự án sau khi được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Thời điểm có hiệu lực của quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, nhà đầu tư quy định tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, TGĐ C
ng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1411/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1411/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2021
Ngày hiệu lực18/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(21/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1411/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1411/QĐ-TTg 2021 chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp số 05 tỉnh Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1411/QĐ-TTg 2021 chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp số 05 tỉnh Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1411/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Văn Thành
        Ngày ban hành18/08/2021
        Ngày hiệu lực18/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tháng trước
        (21/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1411/QĐ-TTg 2021 chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp số 05 tỉnh Hưng Yên

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1411/QĐ-TTg 2021 chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp số 05 tỉnh Hưng Yên

              • 18/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực