Quyết định 1411/QĐ-UBND

Quyết định 1411/QĐ-UBND năm 2019 Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Nội dung toàn văn Quyết định 1411/QĐ-UBND 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP chế độ báo cáo tỉnh Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1411/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 05 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lãnh đạo và CV các Phòng chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐL, LH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tnh Khánh Hòa)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP);

2. Kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ; phát huy vai trò chủ động, tích cực và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan trong việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch và ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị đnh số 09/2019/NĐ-CP .

2. Triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tnh, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

3. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này.

(Theo phụ lục chi tiết đnh km)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện chế độ báo cáo của các cơ quan, đơn vị được bố trí trong kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Kinh phí thực hiện chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân do tổ chức, cá nhân đó tự bảo đảm.

Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan. Ưu tiên lựa chọn hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai nhiệm vụ được giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ;

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương trước ngày 31/5/2019. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị định và Kế hoạch này về Văn phòng UBND tỉnh lồng ghép trong báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định;

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Khnh Hòa)

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Kết quả

I. Xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP

1

Rà soát, ban hành Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh và công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ tại Quyết định.

Trong tháng 6/2019

Các sở, ban, ngành thuộc tnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp

Báo cáo rà soát, tổng hợp danh mục chế độ báo cáo định kỳ để đề xuất UBND tỉnh ban hành theo Điều 6, Điều 7, Điều 11 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ; gửi UBND tỉnh trước ngày 25/5/2019 (không bao gồm các loại báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và các loại báo cáo thực hiện theo ch đo của Chính phủ, các bộ và cơ quan ngang bộ).

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu theo quy định.

Quyết định quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh ban hành trước ngày 01/6/2019 và danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố trên Cổng thông tin điện tử tnh trước ngày 15/6/2019.

2

Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

Thường xuyên

Các sở, ban, ngành thuộc tnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng UBND tỉnh, S Tư pháp

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo theo thẩm quyền.

3

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn.

Thường xuyên

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành.

II. Triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo

1

Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Tháng 3 năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành thuộc tnh; UBND các huyện, thị xã, thnh phố

Hệ thống thông tin báo cáo địa phương được hoàn thiện và đi vào vận hành.

2

Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư số cho các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp tnh.

Thường xuyên

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành thuộc tnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các chứng thư số được cung cấp đầy đủ, kịp thời.

3

Tổ chức triển khai giải pháp tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số trên Hệ thống thông tin Báo cáo cấp tỉnh theo hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ

Tháng 3 năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Chữ ký số được tích hợp trên các Hệ thống thông tin báo cáo.

III

Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này

1

Tổ chức quán trit Nghị định số 09/2019/NĐ-CP , Quyết định số 451/QĐ-TTg và Kế hoạch này.

Thường xuyên

Các sở, ban, ngành thuộc tnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan

 

 

2

Tuyên truyền, phổ biến tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này; tuyên truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo.

Thường xuyên

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng UBND tỉnh

Các nội dung liên quan được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hình thức khác nhau phù hợp với từng loại đối tượng.

3

Xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống Thông tin báo cáo Chính phủ và Hệ thống thông tin báo cáo của tnh.

Sau khi có hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ

Văn phòng UBND tnh

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tài liệu hướng dẫn.

4

Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh.

Từ tháng 4/2020 vđịnh kỳ hàng năm

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thnh phố

Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch.

5

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP , kế hoạch này và việc triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo bộ, cơ quan, địa phương.

Nhiệm vụ thường xuyên

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành thuộc tnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Kết quả báo cáo Văn phòng Chính phủ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1411/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1411/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2019
Ngày hiệu lực14/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1411/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1411/QĐ-UBND 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP chế độ báo cáo tỉnh Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1411/QĐ-UBND 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP chế độ báo cáo tỉnh Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1411/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Đức Vinh
        Ngày ban hành14/05/2019
        Ngày hiệu lực14/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1411/QĐ-UBND 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP chế độ báo cáo tỉnh Khánh Hòa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1411/QĐ-UBND 2019 thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP chế độ báo cáo tỉnh Khánh Hòa

            • 14/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực