Quyết định 1412/QĐ-UBND

Quyết định 1412/QĐ-UBND năm 2019 về tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1412/QĐ-UBND 2019 về tiêu chí Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1412/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH BỘ TIÊU CHÍ “XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020;

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Công văn số 31/VPĐP ngày 28/03/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2019 - 2020 với nội dung sau:

Xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại Quyết định số 1820/QĐ-UBND ngày 04/06/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình và đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2018-2020; đồng thời đạt thêm một trong các tiêu chí nổi trội sau:

1. Về văn hóa

Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về văn hóa cần đáp ứng thêm các nội dung sau:

- Quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn; tổ chức các lễ hội truyền thống phù hợp với quy định của nhà nước và phong tục, tập quán của địa phương.

- 100% số thôn (bản) trên địa bàn xã đạt và vượt chuẩn văn hóa theo quy định.

2. Về giáo dục

Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về Giáo dục cần đáp ứng thêm các nội dung sau:

- Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt 97%.

- Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt 97%.

3. Về Du lịch

Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về Du lịch cần đáp ứng thêm các nội dung sau:

- Có tài nguyên du lịch, có mô hình phát triển du lịch gắn với cộng đồng và có sự tham gia của cộng đồng dân cư.

- Có kết cấu hạ tầng đảm bảo kết nối các điểm du lịch, có các dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch, 100% các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ khách du lịch có niêm yết giá; số điện thoại đường dây nóng của ngành du lịch.

- Có ít nhất 01 sản phẩm hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch.

- Có các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị tài nguyên du lịch.

4. Về Môi trường

Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về Môi trường cần đáp ứng thêm các nội dung sau:

- Các đoạn đường liên thôn, liên xã có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến đạt từ 70% trở lên.

- Tỷ lệ chất thải sinh hoạt được phân loại, xử lý phù hợp đạt từ 60% trở lên.

- Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường thường xuyên, hiệu quả và thu hút sự tham gia đông đảo của người dân.

- Đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ dân xanh - sạch - đẹp.

5. Về Sản xuất

- Củng cố và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

- Trên địa bàn xã có dự án, mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định này.

- Các Sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh bố trí các nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn huy động khác cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng mục tiêu quy định.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế của địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo các xã lựa chọn loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 tỉnh; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Điều phối TW;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các TV BCĐ các Chương trình MTQG tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ngân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1412/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1412/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2019
Ngày hiệu lực24/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1412/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1412/QĐ-UBND 2019 về tiêu chí Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1412/QĐ-UBND 2019 về tiêu chí Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1412/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýLê Minh Ngân
        Ngày ban hành24/04/2019
        Ngày hiệu lực24/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1412/QĐ-UBND 2019 về tiêu chí Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Quảng Bình

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1412/QĐ-UBND 2019 về tiêu chí Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Quảng Bình

           • 24/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực