Quyết định 1413/QĐ-UBND

Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 1413/QĐ-UBND 2014 quản lý hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1413/QĐ-UBND

 Bình Định, ngày 07 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2919/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Căn cứ Quy chế phối hợp số 60/QCPH-BGTVT-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2014 giữa Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Bình Định trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Bình Định;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 787/SGTVT-TTr ngày 10 tháng 4 năm 2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 306/TTr-SNV ngày 26 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1413/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này Quy định việc quản lý và tổ chức hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Bình Định (sau đây gọi là Trạm).

2. Các quy định trong Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác quản lý hoạt động và đối tượng kiểm tra của Trạm trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý hoạt động của Trạm

1. Trạm thực hiện việc lưu động kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến quốc lộ và hệ thống đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định.

2. Trạm hoạt động theo Kế hoạch kiểm soát tải trọng xe được UBND tỉnh phê duyệt hoặc Sở Giao thông vận tải phê duyệt (khi được ủy quyền).

3. Thực hiện việc quản lý tài sản phục vụ công tác theo đúng quy định của Nhà nước và quy định của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục đường bộ Việt Nam về các chế độ đăng ký, đăng kiểm, thống kê, kiểm kê, vận hành bảo trì và báo cáo hoạt động thường xuyên của Trạm.

4. Việc sử dụng bộ cân lưu động phải đúng mục đích, đạt hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý xe vi phạm.

5. Việc xử lý xe vi phạm chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ cho phép của cầu, đường phải đảm bảo tính nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, quy trình, kế hoạch công tác, không gây cản trở, ùn tắc giao thông; nghiêm cấm các hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, khó khăn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

Điều 3. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Trạm

1. Lực lượng quản lý, điều hành Trạm

a. Trạm trưởng: Lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông vận tải kiêm nhiệm;

b. Phó Trạm trưởng: 01 Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, Công an tỉnh kiêm nhiệm;

c. Tổ trưởng (ca trưởng) và các nhân viên.

2. Lực lượng phối hợp trực tiếp tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm tại Trạm được bố trí thành 03 ca làm việc, thành phần lực lượng mỗi ca gồm:

a. Thanh tra Sở Giao thông vận tải: 02 người/ca và 01 lái xe;

b. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh: 02 người/ca;

c. Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh: 01 người/ca;

d. Kiểm soát quân sự thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 01 người/ca

đ. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh: 01 cán bộ làm công tác giám sát.

Ca làm việc do một Thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải làm Ca trưởng. Ca trưởng mỗi ca công tác chịu trách nhiệm lập các sổ kiểm tra, nhật ký thống kê, bàn giao ca sau liền kề để tiếp tục công việc. Sau mỗi ngày làm việc Ca trưởng ca sau cùng tổng hợp kết quả thực hiện trong ngày báo cáo Trạm trưởng để theo dõi quản lý, chỉ đạo và tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.

3. Lãnh đạo Trạm chịu trách nhiệm quản lý toàn diện hoạt động của Trạm trong suốt thời gian Trạm hoạt động thực hiện theo Kế hoạch; có trách nhiệm chỉ huy, điều hành cán bộ, thanh tra viên, chiến sỹ chấp hành nghiêm chỉnh tác phong, điều lệnh, quy trình nghiệp vụ và các quy định pháp luật hiện hành.

4. Các lực lượng tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại Trạm phải tuân thủ theo quy chế, quy định của ngành; đồng thời chấp hành sự phân công, điều hành trực tiếp của Lãnh đạo Trạm.

Quá trình giải quyết và xử lý công việc nếu có ý kiến khác nhau giữa các thành viên thì Lãnh đạo Trạm là người quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; trường hợp vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến cấp trên để giải quyết.

Điều 4. Kế hoạch kiểm tra tải trọng xe

Trạm hoạt động theo Kế hoạch kiểm soát tải trọng xe được UBND tỉnh phê duyệt hoặc Sở Giao thông vận tải phê duyệt (khi có ủy quyền). Kế hoạch kiểm soát tải trọng xe quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng, Tổ trưởng (ca trưởng) và các lực phượng phối hợp tham gia kiểm soát tải trọng xe.

Điều 5. Tiêu chuẩn, trang bị, chế độ của lực lượng tham gia

1. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại Trạm phải đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành; có phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

2. Phương tiện, công cụ hỗ trợ trang bị của lực lượng tham gia phối hợp công tác tại Trạm thuộc ngành nào, ngành đó cấp sử dụng và bảo quản theo quy định của ngành.

3. Lương và các khoản phụ cấp theo quy định của Nhà nước đối với các thành viên thuộc lực lượng phối hợp làm nhiệm vụ tại Trạm do cơ quan cử người chi trả. Các khoản phụ cấp làm việc tại Trạm và các quyền lợi khác (nếu có) được hưởng theo quy định.

4. Các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ trực tiếp tại Trạm được tổ chức tập huấn nghiệp vụ bao gồm quy trình xử lý vi phạm, vận hành và bảo dưỡng thường xuyên Bộ cân lưu động theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Điều 6. Vị trí đặt Trạm và thời gian kiểm tra tải trọng xe lưu động

1. Vị trí đặt Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động

a. Phải lựa chọn tại các vị trí rộng, có đủ diện tích để đặt Trạm và hạ tải, những đoạn đường rộng không làm cản trở, ách tắc giao thông; bệ đặt cân điện tử phải đảm bảo theo quy định của nhà sản xuất hoặc theo quy định tại QCVN 66: 2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động.

b. Không cân xe, hạ tải trên mặt đường đối với những đường hẹp chỉ đủ 02 làn xe chạy, đường có mật độ phương tiện lưu thông cao dễ gây ùn tắc giao thông và nguy cơ mất an toàn giao thông.

c. Vị trí đặt Trạm: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp cùng với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát kỹ tuyến đường, địa bàn, nơi dừng xe kiểm tra, xử lý, bãi hạ tải, tình hình an ninh trật tự khu vực thống nhất đưa vào kế hoạch để triển khai thực hiện nhưng phải đảm bảo quy định tại điểm a, điểm b Điều này.

2. Thời gian hoạt động: Trạm hoạt động 24/24 giờ tất cả các ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch.

Điều 7. Quản lý và sử dụng trang thiết bị, phương tiện

1. Trạm trưởng phân công cán bộ quản lý, sử dụng và bảo trì Bộ cân lưu động theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và quy trình, tiêu chuẩn quy định hiện hành.

2. Duy trì trạng thái hoạt động của Bộ cân lưu động bình thường giữa hai kỳ kiểm định, kiểm chuẩn theo quy định; kiểm tra tình trạng kỹ thuật trước khi đưa Bộ cân lưu động vào hoạt động.

Điều 8. Nguồn kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Trạm được bảo đảm từ Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh, kinh phí an toàn giao thông hàng năm và các nguồn kinh phí khác theo quy định.

2. Các khoản chi cho hoạt động của Trạm bao gồm: nhiên liệu của phương tiện, vật tư, vật liệu, thiết bị, văn phòng phẩm thường xuyên, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, bảo trì, tập huấn, hội họp, kiểm tra, thuê bãi đặt trạm, kiểm định, kiểm chuẩn thiết bị, các chế độ phụ cấp (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến hoạt động của Trạm theo dự toán chi do Sở Giao thông vận tải trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 9. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Trạm phải trực tiếp cập nhật kết quả thực hiện, gửi thông tin và số liệu xử lý vi phạm vào cổng thông tin điện tử của hệ thống, kết nối internet truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; đồng thời gửi báo cáo cho cơ quan quản lý theo quy định. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp vào việc xử lý vi phạm hoặc báo cáo sai số liệu, kết quả kiểm tra tải trọng xe.

2. Các nhân viên Trạm phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, không được trao đổi và cung cấp thông tin dưới bất kỳ hình thức nào.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải

1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng Kế hoạch kiểm soát tải trọng xe trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc Sở Giao thông vận tải phê duyệt (khi được ủy quyền); triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát tải trọng xe trên các quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh và đường bộ địa phương.

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm soát tải trọng xe của Trạm. Hàng năm lập dự toán chi trình UBND tỉnh phê duyệt, thực hiện chi và thanh quyết toán theo quy định.

3. Quản lý, khai thác sử dụng, bảo trì Bộ cân lưu động, bảo đảm Trạm hoạt động thường xuyên liên tục, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

4. Định kỳ theo tháng, quý, năm hoặc đột xuất báo cáo số liệu, phân tích, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của Trạm về Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh theo quy định. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm sau từng đợt, quý, năm; báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm tra tải trọng xe trên địa bàn gửi Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh và Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Sở Giao thông vận tải và các lực lượng khác thực hiện nghiêm túc Kế hoạch kiểm tra tải trọng xe, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải, quá khổ giới hạn của cầu đường và các hành vi vi phạm khác theo thẩm quyền.

2. Chủ trì triển khai công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Trạm và có phương án phòng ngừa các hành vi chống đối để ngăn chặn, xử lý kịp thời. Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết các vụ việc phức tạp xảy ra trên các tuyến, xử lý tình trạng xe tránh, né trạm và đậu đỗ không đúng quy định gây mất trật tự an toàn giao thông (nếu có).

Điều 12. Trách nhiệm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

1. Phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát đối với các xe mang biển số quân sự, đưa các xe có biểu hiện vi phạm quá tải trọng, quá khổ giới hạn vào Trạm để kiểm tra, xử lý kể cả xe của các đơn vị, các doanh nghiệp quân đội làm kinh tế (trừ các xe làm nhiệm vụ khẩn cấp, đặc biệt theo quy định của pháp); xử lý các vi phạm hành chính khác theo thẩm quyền.

2. Chỉ đạo Kiểm soát quân sự tỉnh tham gia phối hợp với các lực lượng trong công tác xử lý vi phạm, tuần tra kiểm soát trong khu vực Trạm và hai đầu Trạm.

Điều 13. Trách nhiệm của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

1. Phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức tuyên truyền chuyên đề tải trọng xe trên đường bộ và về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

2. Phối hợp cùng Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo công tác kiểm soát tải trọng xe; hằng quý tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia theo quy định.

3. Theo dõi, giám sát định kỳ và đột xuất hoạt động các Tổ công tác; kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra tải trọng xe của Trạm.

Điều 14. Trách nhiệm của lực lượng trực tiếp phối hợp làm nhiệm vụ tại Trạm.

a. Các lực lượng được giao thực hiện nhiệm vụ tại Trạm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để thực hiện việc phối hợp trách nhiệm và nhiệm vụ được giao, bảo đảm Trạm hoạt động thường xuyên liên tục, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.

b. Duy trì thường xuyên chế độ gửi thông tin và số liệu xử lý vi phạm vào cổng thông tin điện tử của hệ thống, kết nối internet truyền về máy chủ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Hàng ngày cập nhập số liệu, đánh giá tình hình, báo cáo kết quả hoạt động về Sở Giao thông vận tải theo quy định.

Điều 15. Kiểm tra, giám sát

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì triển khai thực hiện các quy định được ban hành kèm theo Quyết định này. Thường xuyên chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của Trạm nhằm đảm bảo hoạt động kiểm tra tải trọng xe có hiệu quả, phòng chống tiêu cực và phục vụ tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động cho UBND tỉnh theo quy định.

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung Quy định

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Giám đốc Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm tổng hợp báo cáo đề xuất UBND tỉnh để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1413/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1413/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2014
Ngày hiệu lực07/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1413/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1413/QĐ-UBND 2014 quản lý hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1413/QĐ-UBND 2014 quản lý hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1413/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýHồ Quốc Dũng
        Ngày ban hành07/05/2014
        Ngày hiệu lực07/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1413/QĐ-UBND 2014 quản lý hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Bình Định

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1413/QĐ-UBND 2014 quản lý hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động Bình Định

            • 07/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực