Quyết định 1413/QĐ-UBND

Quyết định 1413/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường nhánh phải Khu du lịch hồ Tuyền Lâm do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1413/QĐ-UBND 2015 đầu tư xây dựng điện chiếu sáng đường ở hồ Tuyền Lâm Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1413/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG NHÁNH PHẢI THUỘC KHU DU LỊCH HỒ TUYỀN LÂM.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 568/KHĐT-XDTĐ ngày 19/6/2016 về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường nhánh phải thuộc Khu du lịch hồ Tuyền Lâm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường nhánh phải Khu du lịch hồ Tuyền Lâm như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường nhánh phải Khu du lịch hồ Tuyền Lâm.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: từng bước đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Khu du lịch hồ Tuyền Lâm; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho du khách và nhân viên làm việc tại các dự án thuộc nhánh phải.

4. Nội dung, quy mô đầu tư:

Tổng chiều dài 14,164 km, gồm 399 bộ đèn cao áp 150/100W, 399 trụ đèn chiếu sáng cao 7m, cần đèn chữ S cao 2m, vươn xa 1,5m; 06 trạm biến áp 01 pha 15 KVA.

5. Địa điểm xây dựng: Khu du lịch hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt.

6. Tổng mức đầu tư: 14.800 triệu đồng (mười bốn tỷ, tám trăm triệu đồng).

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước; trong đó:

- Vốn ứng trước của các Nhà đầu tư thuộc nhánh phải Khu du lịch hồ Tuyền Lâm và trừ dần vào tiền thuê đất hàng năm với tỷ lệ 50%: 7.400 triệu đồng.

- Ngân sách tỉnh bố trí 50%: 7.400 triệu đồng.

8. Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2015- 2017.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Chủ đầu tư và thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KH, TC, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1413/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1413/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2015
Ngày hiệu lực30/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1413/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1413/QĐ-UBND 2015 đầu tư xây dựng điện chiếu sáng đường ở hồ Tuyền Lâm Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1413/QĐ-UBND 2015 đầu tư xây dựng điện chiếu sáng đường ở hồ Tuyền Lâm Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1413/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành30/06/2015
        Ngày hiệu lực30/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1413/QĐ-UBND 2015 đầu tư xây dựng điện chiếu sáng đường ở hồ Tuyền Lâm Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1413/QĐ-UBND 2015 đầu tư xây dựng điện chiếu sáng đường ở hồ Tuyền Lâm Lâm Đồng

            • 30/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực