Quyết định 1414/QĐ-BYT

Quyết định 1414/QĐ-BYT năm 2016 hướng dẫn bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm vi rút Zika do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 1414/QĐ-BYT bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm vi rút Zika 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 1691/QĐ-BYT hướng dẫn bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm vi rút Zika 2016 và được áp dụng kể từ ngày 06/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1414/QĐ-BYT bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm vi rút Zika 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1414/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM AN TOÀN TRUYỀN MÁU PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM VI RÚT ZIKA

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Xét biên bản họp ngày 5/4/2016 của Hội đồng chuyên môn xây dựng Hướng dn bảo đm an toàn truyn máu phòng chống lây nhiễm vi rút Zika;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Qun lý Khám, cha bệnh - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dn bảo đm an toàn truyn máu phòng chng lây nhiễm vi rút Zika và các phụ lục kèm theo.

Điều 2. Hướng dn bảo đm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm vi rút Zika được áp dụng tại các cơ sở y tế tiếp nhận hiến máu, xét nghiệm sàng lọc máu, Điều chế, cung cấp máu và các cơ s y tế nhà nước và tư nhân khám bệnh, cha bệnh có thực hiện truyền máu trong cả nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Chánh Thanh tra Bộ; các Vụ trưng, Cục trưởng của Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưng y tế các Bộ, ngành; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- B
trưởng (để báo cáo);
- Các
Thứ trưởng (đbiết);
- Website Bộ Y tế, website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

HƯỚNG DẪN

BẢO ĐẢM AN TOÀN TRUYỀN MÁU PHÒNG CHỐNG LÂY NHIỄM VI RÚT ZIKA
(Ban hành kèm theo quyết định số: 1414/QĐ-BYT ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Bộ trưng Y tế)

I. Vài nét về nguy mắc bệnh do vi rút Zika và lây truyền qua đường truyền máu

Vi rút Zika thuộc họ Flavivirus, do mui Aedes truyền cho người - là loại mui gây dịch St xuất huyết Dengue. Ngoài đường lây truyền do mui, vi rút Zika có thể truyền qua đường máu, quan hệ tình dục không an toàn.

Thời kỳ bệnh có thể kéo dài từ vài ngày đến 2 tuần. Chỉ Khoảng 20% người nhim vi rút Zika có biu hiện triệu chứng lâm sàng như sốt nhẹ, ban dát sn trên da, đau đu, đau mỏi cơ khớp, viêm kết mạc mắt.

Có th phát hiện vi rút bng xét nghiệm RNA trong máu, nước tiu, nước bọt và tinh dịch.

Hiện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nghi ngờ về mối liên quan gia nhim virus Zika và hội chứng não nhỏ ở trẻ sinh từ các bà mẹ nhiễm vi rút Zika trong thời gian 3 tháng đầu của thai kỳ.

II. Phòng chống lây truyền vi rút Zika trong các hoạt động truyền máu

Đ chđộng phòng chng nguy lây truyền vi rút Zika qua đường truyn máu theo khuyến cáo của WHO, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế tuân thủ Thông tư s 26/2013/TT-BYT ban hành ngày 16/9/2013 của Bộ trưng Bộ Y tế Hướng dn hoạt động truyền máu, và các văn bản hiện hành liên quan đến phòng chng vi rút Zika. Căn cứ vào tình hình dịch tễ và Điều kiện của mỗi địa phương, các cơ sở y tế có liên quan đến hoạt động cung cấp, sử dụng máu lâm sàng cần khn trương Điều chỉnh hoạt động của đơn vị mình và xem xét nghiêm túc việc trin khai một sbiện pháp như sau:

1. Phòng ngừa lây truyền vi rút Zika trong hiến máu:

a. Trì hoãn hiến máu tạm thi tối thiểu 28 ngày đối với những người:

- Đã được chn đoán khẳng định nhiễm vi rút Zika.

- Tất cả nhng người ở trong vùng dịch (trong phạm vi thôn ấp/phường) và trong 28 ngày kể từ ngày thông báo hết dịch.

- Có xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu, triệu chứng lâm sàng sốt nhẹ, ban dát sn trên da, đau đầu, đau mỏi cơ khớp, viêm kết mạc mt; các triệu chng nghi ngờ Sốt xuất huyết Dengue với xét nghiệm Dengue âm tính.

- Có quan hệ tình dục không an toàn với người có chn đoán nhim vi rút Zika và/hoặc với người có xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu lâm sàng có liên quan.

b. Tất cả nhng người đã hiến máu, cần được hưng dn cách để thông báo nhanh chóng, kịp thi cho các sở tiếp nhận hiến máu về những dấu hiệu, triệu chứng lâm sàng có liên quan đến nhiễm vi rút Zika mi xuất hiện người đã hiến máu trong vòng 14 ngày sau khi hiến máu.

2. Phòng ngừa lây truyền vi rút Zika trong lưu trữ máu và chế phm máu:

a. Đi với nhng đơn vị máu tiếp nhận ở vùng gn vùng có dịch, hoặc nghi ngờ có dịch thì chỉ được sử dụng sau khi đã lưu trữ từ 14 ngày trở lên.

b. Các đơn vị máu, thành phần máu ly từ nhng người được quy định Mục 1.b thì không được cấp phát để truyền máu.

3. Phòng ngừa lây nhiễm vi rút Zika đối với người nhận máu:

a. Đi tượng áp dụng: Là nhng bệnh nhân cần truyền máu, đặc biệt là phụ nữ đang có thai trong 3 tháng đầu của thai kỳ.

b. Nếu cần truyền máu thì nên sử dụng:

- Máu và chế phẩm máu lấy từ vùng hoàn toàn không có dịch, hoặc nếu là từ vùng nghi ngờ, như quy định Mục 2.a thì chỉ dùng sau lưu tr trên 14 ngày.

- Hoặc máu và chế phẩm máu đã được bất hoạt vi rút (bng cách chiếu xạ túi máu bng tia UV, giúp phá hủy đng thời các loại vi rút có vỏ, vi rút không có vỏ, vi khuẩn, vi sinh vật, bất hoạt bạch cầu,...).

- Hoặc máu và chế phẩm máu đã được xét nghiệm sàng lọc vi rút Zika.

c. Đối với những đi tượng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo mà cần phải truyn máu cấp cứu vì tính mạng bị đe dọa:

- Nếu có các loại máu và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn thì sử dụng cho bệnh nhân như Mục 3.b.

- Hoặc lấy máu từ những người có tình trạng sức khỏe bình thường thuộc lực lượng hiến máu dự bị của ngân hàng máu sống ở địa phương. Sau khi truyền máu cho bệnh nhân cn tiếp tục theo dõi các triệu chứng lâm sàng của tình trạng nhim vi rút Zika cả người hiến máu và người sử dụng máu và nếu phát hiện nhim vi rút Zika thì nên khám chuyên khoa.

d. Đối với các chế phẩm máu có thời gian sử dụng ngắn (khối tiểu cầu, yếu tố VIII) thì chỉ được lấy từ những người hiến máu ở vùng hoàn toàn không có dịch và phải không thuộc các đối tượng ở Mục 1.a, nếu có thể thì sử dụng thêm biện pháp bt hoạt vi rút.

 

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG BỔ SUNG BẢNG HỎI TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE NGƯỜI HIẾN MÁU
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 1414/QĐ-BYT ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

I. Thực hiện đăng ký người hiến máu có sử dụng “Bảng hỏi sức khỏe người hiến máu”

Khi khám tuyển người hiến máu, cần sử dụng “Bảng hỏi sức khỏe người hiến máu” theo quy định tại Phụ lục 2, Thông tư 26/2013/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 16/9/2013.

II. Các câu hỏi, thông tin cần bổ sung có liên quan đến nguy cơ lây nhim vi rút Zika:

STT

Câu bảng hỏi sức khỏe người hiến u (bổ sung)

Trlời

Ghi chú

Không

1

Ở khu vực không có dịch vi rút Zika trong vòng 28 ngày gần nhất, có:

1.1

Du lịch, công tác, học tập ở khu vực có dịch vi rút Zika

 

1.2

Có 1 trong những dấu hiệu, triệu chứng lâm sàng sốt nhẹ, ban dát sn trên da, đau đầu, đau mỏi cơ khớp, viêm kết mạc mắt.

 

1.3

Có quan hệ tình dục không an toàn với người đã đi đến vùng có dịch Zika và/hoặc có 1 trong những du hiệu, triệu chứng như trên

 

2

Ở khu vực đã có dịch vi rút Zika

2.1

Có 1 trong nhng du hiệu, triệu chứng: Sốt nhẹ, ban dát sn trên da, đau đầu, đau mỏi cơ khớp, viêm kết mạc mắt

 

2.2

Có hàng xóm, láng giềng, người nhà có dấu hiệu, triệu chứng như trên.

 

2.3

Có quan hệ tình dục không an toàn với người có mt trong những du hiệu, triệu chứng như trên.

 

3

Cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe sau khi hiến máu:

 

3.1.

Đồng ý trong 7-14 ngày sau hiến máu schủ động gọi điện thông báo cho cơ sở tiếp nhận máu về tình trạng sức khỏe của bản thân.

 

3.2

Đồng ý cho phép cơ sở tiếp nhận máu hỏi thăm tình trạng sức khỏe sau hiến máu 7-14 ngày.

 

Xử trí: nếu trả lời “Có” một trong các câu hỏi trên, thì cần trì hoãn hiến máu ti thiu 28 ngày ktừ thời Điểm rời vùng dịch/hết hẳn các dấu hiệu, triệu chứng nghi ngờ/có quan hệ tình dục không an toàn lần cuối /người mắc bệnh bình phục hoàn toàn.

III. Cơ sở tiếp nhận máu cần cung cấp thông tin về số điện thoại đường dây nóng của sở tiếp nhận hiến máu để trao đổi, tư vấn với người hiến máu.

Việc cần làm: Cơ sở tiếp nhận máu cần thông báo số điện thoại liên lạc đường dây nóng qua tờ rơi, giấy chứng nhận hiến máu, website của đơn vị.

 

PHỤ LỤC 2

TÓM TẮT NỘI DUNG TƯ VẤN CHO NGƯỜI BỆNH CẦN TRUYỀN MÁU VỀ NGUY CƠ, HẬU QUẢ NHIỄM VI RÚT ZIKA DO TRUYỀN MÁU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1414/QĐ-BYT ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

sở y tế khám, cha bệnh có thể ccán bộ y tế thực hiện tư vấn trực tiếp hoặc cung cấp các tờ rơi chứa thông tin tối thiểu về truyền máu và nguy cơ lây nhim, hậu quả, các ngun lây, cách thức dự phòng,... cho người bệnh có chỉ định truyn máu. Việc thực hiện tư vấn hoặc xác nhận đã đọc hiểu nội dung tư vấn cần được lưu hồ sơ.

Nội dung tư vn chi Tiết cn thu thập từ ngun thông tin chính thức của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới. Phụ lục này chliệt kê những chủ đ cn tư vn và bao gm các nội dung tối thiu như sau:

1. Tình trạng bệnh lý hiện tại của người bệnh và nhu cầu cần truyền máu, chế phẩm máu. Thông báo về lợi ích và nguy cơ có thể xảy ra do truyền máu.

2. Nhấn mạnh nguy cơ mới xuất hiện gần đây do lây truyền vi rút Zika qua đường truyn máu và các con đường lây truyền vi rút Zika.

3. Trao đổi, tìm hiểu tiền sử đi lại, sinh sống có liên quan đến nguy cơ lây nhim vi rút Zika.

4. Thông báo về hậu quả có thể xảy ra với thai nhi khi phụ nnhiễm vi rút Zika vào Khoảng thời gian 3 tháng đầu của thai kỳ.

5. Giải thích yêu cầu cần xác định khả năng có thai ở bệnh nhân nữ, tho luận khnăng đang mang thai và các biện pháp xác định.

6. Khuyến cáo việc sử dụng các biện pháp tránh thai và thực hiện quan hệ tình dục an toàn có sử dụng bao cao su với những người được truyền máu, hoặc có nguy cơ nhim vi rút Zika trong thời gian tối thiểu 28 ngày kể từ thời Điểm phơi nhiễm lần cuối.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1414/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1414/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2016
Ngày hiệu lực15/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2016
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1414/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 1414/QĐ-BYT bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm vi rút Zika 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1414/QĐ-BYT bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm vi rút Zika 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1414/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Thị Xuyên
        Ngày ban hành15/04/2016
        Ngày hiệu lực15/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/05/2016
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1414/QĐ-BYT bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm vi rút Zika 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1414/QĐ-BYT bảo đảm an toàn truyền máu phòng chống lây nhiễm vi rút Zika 2016