Quyết định 1414/QĐ-TTg

Quyết định 1414/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt danh mục Dự án “Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam” được UNDP tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1414/QĐ-TTg 2015 danh mục Dự án Quản lý an toàn chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy POP


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1414/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN “QUẢN LÝ AN TOÀN CÁC CHẤT Ô NHIỄM HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY (POP) VÀ HÓA CHẤT NGUY HẠI TẠI VIỆT NAM” DO UNDP TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4577/BKHĐT-KTĐN ngày 07 tháng 7 năm 2015 và văn bản bổ sung số 5419/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục Dự án “Quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và hóa chất nguy hại tại Việt Nam” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ từ nguồn viện trợ của Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF), cụ thể như sau:

- Tổng mức vốn của Dự án: 13.600.000 USD, trong đó:

+ Vốn ODA do GEF viện trợ không hoàn lại qua UNDP: 2.550.000 USD;

+ Vốn đối ứng của các cơ quan phía Việt Nam: 8.050.000 USD, gồm:

a) Vốn đối ứng của Bộ Tài nguyên và Môi trường: 5.900.000 USD, trong đó: Tiền mặt: 200.000 USD; Hiện vật: 5.700.000 USD;

b) Vốn đối ứng bằng hiện vật của Bộ Công Thương tương đương 150.000 USD;

c) Vốn đối ứng từ các tỉnh tham gia Dự án: 2.000.000 USD, cụ thể: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương: 980.000 USD bằng tiền mặt và hiện vật, và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đóng 1.020.000 USD đối ứng bằng hiện vật.

+ Vốn đồng tài trợ bằng hiện vật của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA): 3.000.000 USD.

- Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chủ Dự án: Tổng cục Môi trường.

- Các cơ quan đồng thực hiện: Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Nghệ An.

- Mục tiêu tổng thể: Tiếp tục giảm thiểu các rủi ro môi trường và sức khỏe con người thông qua việc giảm phát thải các chất POP và hóa chất nguy hại,

- Mục tiêu cụ thể:

+ Xây dựng, bổ sung khung pháp lý và thể chế tích hợp để triển khai hiệu quả hơn các quy định của Công ước Stockholm về các chất POP;

+ Xây dựng và trình diễn thí điểm Hệ thống đăng ký chuyển giao và phát thải chất ô nhiễm (PRTR) và áp dụng cho ít nhất 20% nguồn thải công nghiệp tại một tỉnh được lựa chọn để quản lý an toàn về môi trường và báo cáo các chất POP và thủy ngân;

+ Phát triển khung quản lý an toàn về môi trường đối với hóa chất, hướng tới tăng cường năng lực quản lý các khu vực ô nhiễm POP và kế thừa được các kết quả, kinh nghiệm từ các dự án trong chu kỳ GEF4 và chương trình, dự án quốc gia.

- Kết quả chủ yếu của các hợp phần của Dự án:

+ Hợp phần 1: Xây dựng và thực hiện khung chính sách quản an toàn về môi trường đối với hóa chất, bao gồm các chất POP và chất độc hại khó phân hủy (PTS).

+ Hợp phần 2: Quan trắc và báo cáo các chất POP và PTS.

+ Hợp phần 3: Quản lý các khu vực ô nhiễm các chất POP.

+ Hợp phần 4: Kiểm kê dữ liệu cơ sở quốc gia về thủy ngân và giảm phát thải thủy ngân.

- Nguồn và cơ chế tài chính đối với Dự án:

+ Đối với vốn ODA: 100% vốn ODA là nguồn ngân sách cấp phát hành chính sự nghiệp;

+ Vốn đối ứng bằng tiền mặt và hiện vật do Cơ quan chủ quản tự bố trí theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà nước.

+ Vốn đồng tài trợ bằng hiện vật do các bên liên quan đóng góp thông qua các chương trình, dự án đang triển khai tại Việt Nam và không cung cấp trực tiếp cho Dự án.

- Thời gian thực hiện Dự án: 3 năm (2015 - 2018).

Điều 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở Đề cương chi tiết dự án được phê duyệt kèm theo Danh mục dự án hợp tác với UNDP, phối hợp với Văn phòng UNDP tại Việt Nam và các cơ quan liên quan, xây dựng, phê duyệt và ký kết Kế hoạch hoạt động hằng năm, triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và sử dụng viện trợ ODA. Trong quá trình thực hiện Dự án cần lưu ý những ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạchĐầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Nghệ An và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Dương, Nghệ An;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, KTTH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). AT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1414/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1414/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2015
Ngày hiệu lực20/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1414/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1414/QĐ-TTg 2015 danh mục Dự án Quản lý an toàn chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy POP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1414/QĐ-TTg 2015 danh mục Dự án Quản lý an toàn chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy POP
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1414/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành20/08/2015
        Ngày hiệu lực20/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1414/QĐ-TTg 2015 danh mục Dự án Quản lý an toàn chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy POP

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1414/QĐ-TTg 2015 danh mục Dự án Quản lý an toàn chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy POP

           • 20/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực