Quyết định 1414/QĐ-UBND

Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 1414/QĐ-UBND 2019 về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1414/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP NGÀY 24/01/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ- CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 09/2019/NĐ-CP) và Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ.

2. Kết quả triển khai Kế hoạch này làm cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

II. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch và ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

2. Triển khai xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh, đảm bảo kết nối liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

3. Tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này.

Các nhiệm vụ cụ thể tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm:

- Chủ động triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019-2021, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ đã đề ra.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ tại các Sở, Ban, ngành, địa phương trước ngày 01/6/2019. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và Kế hoạch này về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

2. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Điều 2. Kinh phí thực hiện chế độ báo cáo của các Sở, Ban, ngành, địa phương được bố trí trong kinh phí thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Kinh phí thực hiện chế độ báo cáo của tổ chức, cá nhân do tổ chức, cá nhân tự đảm bảo.

Kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đấu thầu, công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan. Ưu tiên lựa chọn hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin để triển khai nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Các phòng Chuyên viên nghiên cứu;
- Lưu: VT, HCTC, QTTV, TH.
D:\Dropbox\VIEN TH\Năm 2019\Che do bao cao\Quyet dinh ban hanh ke hoach thuc hien Nghi dinh 09.2019.CP.doc

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP
(Kèm theo Quyết định số 1414 /QĐ-UBND ngày 14 /5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH KẾ HOẠCH VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH

1

Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị quan liên quan

Trước 15/5/2019

Kế hoạch triển khai

2

Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch này

- Các Sở, Ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

Các cơ quan, đơn vị quan liên quan

Trước 01/6/2019

Kế hoạch triển khai

3

Rà soát, ban hành Quyết định quy định hoặc hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh và công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ.

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị quan liên quan

Ban hành Quyết định trước 01/6/2019 và công bố danh mục chế độ báo cáo trước 15/6/2019

Quyết định của UBND tỉnh và Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được công bố.

4

Thường xuyên rà soát chế độ báo cáo để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, đáp ứng các nguyên tắc và yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP .

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị quan liên quan

Nhiệm vụ thường xuyên

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ báo cáo theo thẩm quyền.

5

Công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý theo địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị quan liên quan

Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực thi hành

Danh mục chế độ báo cáo định kỳ công bố trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

II

TRIỂN KHAI XÂY DỰNG, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO CẤP TỈNH

1

Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh, đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị quan liên quan

Tháng 3/2020

Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh được hoàn thiện và đi vào vận hành

2

Tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Ban cơ yếu Chính phủ cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư số cho các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Cán bộ, Công chức, Viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị quan liên quan

Tháng 3/2020

Các chứng thư số được cung cấp đầy đủ, kịp thời.

3

Hướng dẫn các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về giải pháp tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số trên Hệ thống thông tin Báo cáo cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan, đơn vị quan liên quan

Tháng 3/2020

Chữ ký số được tích hợp trên các Hệ thống thông tin báo cáo

III

TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 09/2019/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH NÀY

1

Tổ chức quán triệt Nghị định số 09/2019/NĐ-CP , Quyết định số 451/QĐ- TTg và Kế hoạch này.

- Các Sở, Ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Thường xuyên

 

2

Xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị quan liên quan

Sau khi có hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ (tháng 3/2020)

Tài liệu hướng dẫn

3

Hướng dẫn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu từ Hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị quan liên quan

Từ tháng 4/2020 và định kỳ hằng năm

Các lớp tập huấn được tổ chức theo kế hoạch

4

Tuyên truyền, phổ biến tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 09/NĐ- CP và Kế hoạch này; tuyên truyền các quy định về chế độ báo cáo đến các đối tượng thực hiện báo cáo

- Các Sở, Ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

Các nội dung liên quan được tổ chức tuyên truyền, phổ biến với các hành thức khác nhau phù hợp với từng loại đối tượng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1414/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1414/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2019
Ngày hiệu lực14/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1414/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1414/QĐ-UBND 2019 về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1414/QĐ-UBND 2019 về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1414/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýĐinh Văn Thu
        Ngày ban hành14/05/2019
        Ngày hiệu lực14/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1414/QĐ-UBND 2019 về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1414/QĐ-UBND 2019 về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính tỉnh Quảng Nam

            • 14/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực