Quyết định 1415/QĐ-SXD

Quyết định 1415/QĐ-SXD năm 2017 về công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Phước

Nội dung toàn văn Quyết định 1415/QĐ-SXD 2017 công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bình Phước


UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1415/QĐ-SXD

Bình Phước, ngày 28 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ B ĐƠN GIÁ DCH V CÔNG ÍCH ĐÔ TH TNH BÌNH PHƯỚC

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công b Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công b Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị;

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công b định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước;

Căn cứ công văn số 1554/UBND-KTN ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh về việc xác định và công b giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng; giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ s giá xây dựng và đơn giá xây dựng công trình; công văn s 382/UBND-KTN ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương lập bộ đơn giá xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước; công văn s 1650/UBND-KTN ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh về việc áp dụng lương cơ sở đầu vào cho Bộ đơn giá xây dựng và hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Phước do Phân viện Kinh tế xây dựng Miền Nam - Bộ Xây dựng lập và theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Phước để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong quá trình lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Bình Phước gồm 04 tập, cụ thể:

- Tập 1: “Đơn giá Duy trì hệ thống thoát nước đô thị”;

- Tập 2: “Đơn giá Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị”;

- Tập 3: “Đơn giá Duy trì cây xanh đô thị”;

- Tập 4: “Đơn giá Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT. TU, HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: TC, KH&ĐT, GT, CT, NN&PTNT, TT&TT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Ban quản lý khu kinh tế;
- UBND các huyện, thị xã;
- Phòng KT&HT các huyện, phòng QLĐT các thị xã;
- Ban GĐ Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, P.QLXD.

GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thanh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1415/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1415/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2017
Ngày hiệu lực01/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1415/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định 1415/QĐ-SXD 2017 công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1415/QĐ-SXD 2017 công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1415/QĐ-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýHuỳnh Thanh Dũng
        Ngày ban hành28/06/2017
        Ngày hiệu lực01/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1415/QĐ-SXD 2017 công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bình Phước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1415/QĐ-SXD 2017 công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bình Phước

            • 28/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực