Quyết định 1417/QĐ-UBND

Quyết định 1417/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1417/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1417/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 36/TTr-STP ngày 25/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng Danh mục được công bố kèm theo Quyết định này và tổ chức niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trên trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (NC), CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv364.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

A. UBND CẤP HUYỆN (49 thủ tục hành chính):

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke

2

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

3

Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

4

Thủ tục thẩm tra thiết kế khi thay đổi thiết kế hạng mục hoặc toàn bộ công trình; sửa chữa, cải tạo công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

5

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (cấp trích lục bản sao)

6

Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

7

Thủ tục bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

IV. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

8

Thủ tục kiểm tra, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc thẩm quyền cấp huyện quản lý

9

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP

10

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn

11

Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 3

V. LĨNH VỰC VĂN HÓA - THÔNG TIN

12

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

13

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

14

Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

15

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

VI. LĨNH VỰC TÔN GIÁO

16

Thủ tục đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh

17

Thủ tục đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh

18

Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

19

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

20

Thủ tục đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố thuộc tỉnh

21

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

22

Thủ tục đăng ký tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh

23

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

24

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyn góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã (phường, thị trấn) nhưng trong phạm vi một huyện (thành phố)

VII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC

25

Thủ tục cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục

26

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục

27

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ tư thục

28

Thủ tục cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

29

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường tiểu học tư thục

30

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học tư thục

31

Thủ tục giải thể trường tiểu học tư thục theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường

32

Thủ tục thành lập (hoặc sáp nhập, chia tách) trường trung học cơ sở (THCS) tư thục

33

Thủ tục cho phép hoạt động trường THCS tư thục

34

Thủ tục giải thể trường THCS theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường

35

Thủ tục công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng mầm non tư thục

36

Thủ tục công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tiểu học tư thục

37

Thủ tục công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường THCS tư thục

38

Thủ tục cấp giấy phép dạy thêm ngoài nhà trường (cấp tiểu học và THCS)

39

Thủ tục cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS từ sổ gốc

40

Thủ tục chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS, bổ túc THCS

VIII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG

41

Thủ tục cấp giấy phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên các tuyến đường do UBND cấp huyện quản lý

42

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 đến 12 người (phương tiện thủy nhỏ)

43

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 đến 12 người (phương tiện thủy nhỏ) đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu

44

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 đến 12 người (phương tiện thủy nhỏ) đối với trường hợp bị mất

45

Cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

IX. LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

46

Thủ tục xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

47

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND cấp huyện

48

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai của Chủ tịch UBND cấp huyện

49

Thủ tục giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện

B. UBND CẤP XÃ (03 thủ tục hành chính):

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC HỘ TỊCH, CHỨNG THỰC

1

Thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi

2

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc (cấp trích lục bản sao)

3

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1417/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1417/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1417/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1417/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1417/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1417/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Trường Thọ
        Ngày ban hành01/08/2017
        Ngày hiệu lực01/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1417/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1417/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban Quảng Ngãi

            • 01/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực