Quyết định 1418/QĐ-UBND

Quyết định 1418/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính

Nội dung toàn văn Quyết định 1418/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền sở ban Ủy ban Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1418/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN THUỘC UBND TỈNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 36/TTr-STP ngày 25/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban thuộc UBND tỉnh thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao Thủ trưởng các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng Danh mục được công bố kèm theo Quyết định này; tổ chức niêm yết công khai đầy đủ Danh mục này tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trên trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP
UB: PCVP (NC), CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv363.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC SỞ, BAN THUỘC UBND TỈNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT QUA DỊCH  VỤ BƯU CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. DANH MỤC TTHC SỞ TƯ PHÁP

I

Lĩnh vực công chứng

1

Bổ nhiệm công chứng viên

2

Bổ nhiệm lại công chứng viên

3

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

4

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

5

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

6

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

7

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

8

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

9

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

10

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi

11

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể

12

Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

13

Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên

14

Cấp lại Thẻ công chứng viên

15

Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên

16

Thành lập Văn phòng công chứng

17

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng

18

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

19

Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt)

20

Hợp nhất Văn phòng công chứng

21

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất

22

Sáp nhập Văn phòng công chứng

23

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập

24

Chuyển nhượng Văn phòng công chứng

25

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng

26

Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

27

Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được chuyển đổi từ Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập

28

Thành lập Hội công chứng viên

II

Lĩnh vực luật sư

29

Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư

30

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm a, b, c, e và k khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư

31

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm d và đ khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư

32

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với những trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư quy định tại các điểm g, h và i khoản 1 Điều 18 của Luật Luật sư

33

Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

34

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

35

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

36

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty luật hp danh

37

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

38

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập

39

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động hoặc Trưởng văn phòng luật sư, Giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc tất cả các thành viên của công ty luật hợp danh, thành viên của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư

40

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

41

Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

42

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

43

Hợp nhất công ty luật

44

Sáp nhập công ty luật

45

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

46

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

47

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư

48

Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư

49

Giải thể Đoàn luật sư

50

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

51

Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

52

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

III

Lĩnh vực trọng tài thương mại

53

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

54

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm Trọng tài

55

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

56

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

57

Thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

58

Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh/Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài

59

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

60

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

61

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

62

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

63

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

64

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

65

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

66

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

67

Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài

68

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

69

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài

70

Thông báo thay đổi danh sách trọng tài viên

71

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

IV

Lĩnh vực giám định tư pháp

72

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp

73

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

74

Cấp phép thành lập văn phòng giám định tư pháp

75

Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp

76

Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp

77

Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

78

Đăng ký hoạt động sau khi chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp

79

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp

80

Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự chấm dứt hoạt động

81

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng

82

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc bị mất

V

Lĩnh vực quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

83

Thông báo việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

84

Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

85

Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

86

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên

87

Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

VI

Lĩnh vực tư vấn pháp luật

88

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật

89

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh

90

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

VII

Lĩnh vực trợ giúp pháp lý

91

Công nhận và cấp thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý

92

Cấp lại Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

93

Cấp giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật

94

Thay đổi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý cho tổ chức hành nghề luật sư, Trung tâm tư vấn pháp luật

95

Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật

96

Yêu cầu trợ giúp pháp lý

97

Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

98

Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

VIII

Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

99

Thủ tục tiếp công dân

100

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

101

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

102

Thủ tục xử lý đơn thư

IX

Lĩnh vực quốc tịch

103

Nhập Quốc tịch Việt Nam

104

Trở lại Quốc tịch Việt Nam

105

Thôi Quốc tịch Việt Nam

X

Lĩnh vực bán đấu giá tài sản

106

Đăng ký danh sách đấu giá viên

XI

Lĩnh vực lý lịch tư pháp

107

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1

108

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

2. DANH MỤC TTHC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

I

Lĩnh vực đăng kiểm

1

Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong khai thác, sử dụng

2

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo

3

Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

II

Lĩnh vực đường bộ

4

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý (bao gồm đường tỉnh và quốc lộ ủy thác)

5

Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý (bao gồm đường tỉnh và quốc lộ ủy thác)

6

Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý (bao gồm đường tỉnh và quốc lộ ủy thác)

7

Cấp phép thi công công trình thiết yếu trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo (bao gồm đường tỉnh và quốc lộ ủy thác)

8

Cấp phép thi công công trình trên đường bộ trên các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý (bao gồm đường tỉnh và quốc lộ ủy thác)

9

Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của trên các tuyến đường do Sở Giao thông quản lý (bao gồm đường tỉnh và quốc lộ ủy thác)

10

Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của trên các tuyến đường do Sở Giao thông quản lý (bao gồm đường tỉnh và quốc lộ ủy thác)

11

Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông nút giao của đường nhánh đấu nối vào các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý (đường tỉnh và quốc lộ ủy thác)

12

Cấp giấy phép thi công nút giao của đường nhánh đấu nối vào các tuyến đường do Sở Giao thông vận tải quản lý (bao gồm đường tỉnh và quốc lộ ủy thác)

13

Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đường nhánh đấu nối vào quốc lộ ủy thác

14

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ

15

Cấp giấy phép đỗ xe ô tô, xe ô tô đi vào đường cấm trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

16

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

17

Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giy phép

18

Lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định

19

Cấp phù hiệu xe nội bộ

20

Cấp lại phù hiệu xe nội bộ

21

Cấp phù hiệu xe trung chuyển

22

Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển

23

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

24

Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công- ten-nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

25

Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

26

Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

27

Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch

28

Công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

29

Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

30

Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác

31

Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

32

Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

33

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

34

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện

35

Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

36

Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam

37

Gia hạn Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia

38

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện vận tải phi thương mại là xe công vụ, xe của các đoàn thể và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao, xe do doanh nhân ngoại quốc tự lái trừ phương tiện của các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, văn phòng các Bộ, các đoàn th và các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao đóng tại Hà Nội

39

Gia hạn đối với phương tiện phi thương mại Campuchia lưu trú tại Việt Nam

40

Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam- Lào - Campuchia

41

Cấp đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng

42

Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

43

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

44

Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

45

Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3

46

Cấp Giấy phép xe tập lái

47

Cấp lại Giấy phép xe tập lái hoặc bổ sung xe tập lái

48

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

49

Cấp mới Giấy phép lái xe

50

Cấp lại Giấy phép lái xe

51

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

52

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

53

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

54

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

III

Lĩnh vực đường thủy nội địa

55

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quc phòng trên đường thủy nội địa địa phương

56

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

57

Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

58

Chấp thuận điều chỉnh phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với thi công công trình liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

59

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương)

60

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa (trừ trường hp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương)

61

Chấp thuận tiếp tục sử dụng đối với công trình đường thủy nội địa hết tuổi thọ thiết kế

62

Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa

63

Chấp thuận vận tải hành khách ngang sông

64

Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam

65

Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa

66

Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

67

Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa

68

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

69

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

70

Công bố lại cảng thủy nội địa

71

Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

72

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa đối với đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương

73

Cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện

74

Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam-Campuchia cho phương tiện

75

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

76

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

77

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

78

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

79

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

80

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

81

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

82

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

83

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

IV

Lĩnh vực tài chính ngân hàng

84

Hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để thực hiện các dự án đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

V

Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

85

Giải quyết khiếu nại lần đầu

86

Giải quyết khiếu nại lần hai

87

Giải quyết tố cáo

88

Tiếp công dân

89

Xử lý đơn thư

VI

Lĩnh vực thẩm định dự án, thiết kế, dự toán

90

Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh

91

Thm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật/Báo cáo kinh tế-kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

92

Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh

3. DANH MỤC TTHC SỞ NGOẠI VỤ

1

Thủ tục xác nhận thành lập Văn phòng điều hành công trình, dự án của nhà thầu nước ngoài

2

Cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh

3

Thủ tục thông báo hoạt động của Tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

4

Thủ tục cấp phép sử dụng thẻ doanh nhân APEC (ABTC)

5

Thủ tục thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt các chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài

4. DANH MỤC TTHC SỞ NỘI VỤ

I

Lĩnh vực tôn giáo

1

Thủ tục về đăng ký hoạt động tôn giáo

2

Thủ tục về công nhận tổ chức tôn giáo

3

Thủ tục về thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

4

Thủ tục về chia, tách tổ chức tôn giáo trực thuộc

5

Thủ tục về sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

6

Thủ tục về đăng ký hội đoàn tôn giáo hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Ngãi

7

Thủ tục về đăng ký Dòng tu, Tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác hoạt động trong phạm vi tỉnh Quảng Ngãi

8

Thủ tục về mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

9

Thủ tục về phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc trong tôn giáo

10

Thủ tục về thuyên chuyển nơi hoạt động của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị xử lý

11

Thủ tục về hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký

12

Thủ tục về Hội nghị, Đại hội của tổ chức tôn giáo

13

Thủ tục về đăng ký Hiến chương, Điều lệ sửa đổi

14

Thủ tục về các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

15

Thủ tục về đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

16

Thủ tục về việc tập trung để sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Vit Nam

II

Lĩnh vực thi đua, khen thưởng

17

Thủ tục xác nhận, cấp đổi hiện vật khen thưởng thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

III

Lĩnh vực văn thư, lưu trữ

18

Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc

19

Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

5. DANH MỤC TTHC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

I

Lĩnh vực thủy sản

1

Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

2

Chứng nhận thủy sản khai thác

3

Thủ tục Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

II

Lĩnh vực lâm nghiệp

4

Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên

5

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (gồm công nhận: Cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)

6

Cấp Giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống

7

Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con

8

Thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý)

9

Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác

10

Cấp giấy phép khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng thuộc địa phương quản lý

III

Lĩnh vực thủy li

11

Cấp giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc rể ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

12

Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

13

Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi;

c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có trọng tải, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi (gọi tắt là hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới)

14

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

15

Cấp giấy phép cho việc khai thác các hoạt động du lịch, thể thao có mục đích kinh doanh; hoạt động nghiên cứu khoa học làm ảnh hưởng đến vận hành, an toàn công trình; các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

16

Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong các trường hợp sau:

a) Xây dựng công trình mới hoặc nâng cấp công trình đã có;

b) Khoan, đào điều tra, khảo sát địa chất; khoan, đào thăm dò, thi công công trình khai thác nước dưới đất; khoan, đào thăm dò, khai thác khoáng sản và khoan, đào thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng;

c) Xây dựng kho, bến, bãi bốc dỡ; tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư phương tiện;

d) Xây dựng chuồng trại chăn thả gia súc, nuôi trồng thủy sản;

e) Chôn phế thải, chất thải;

f) Xây dựng các công trình ngầm, bao gồm: đường ống dẫn dầu, cáp điện, cáp thông tin, đường ống cấp thoát nước

17

Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

18

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi

IV

Lĩnh vực nông thôn mới

19

Xác nhận đăng ký huyện đạt chuẩn nông thôn mới

20

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

V

Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật

21

Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng.

22

Tiếp nhận bản Công bố hp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác.

23

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

24

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

25

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản trong chuỗi thực phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật tại công đoạn: cơ sở trồng trọt (kể cả hoạt động sơ chế được thực hiện tại cơ sở trồng trọt) có giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và trang trại.

26

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông sản trong chuỗi thực phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật tại công đoạn: cơ sở trồng trọt (kể cả hoạt động sơ chế được thực hiện tại cơ sở trồng trọt) có giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và trang trại

VI

Lĩnh vực chăn nuôi và thú y

27

Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y.

28

Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

29

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý

30

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y đối với cửa hàng, đại lý

31

Cấp/cấp lại chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Đối với các cơ sở ấp trứng, sản xuất, kinh doanh con giống; cơ sở cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; chợ chuyên kinh doanh động vật, chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ, cơ sở thu gom động vật; cơ sở xét nghiệm, chn đoán bệnh động vật; cơ sở phẫu thuật động vật; cơ sở sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc động vật và các sản phẩm động vật khác không sử dụng làm thực phẩm.

32

Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản trong chuỗi thực phẩm nông sản có nguồn gốc từ động vật tại công đoạn:

- Cơ sở chăn nuôi có giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và trang trại;

- Cơ sở giết mổ sơ chế;

- Lưu thông, tiêu thụ (chợ đầu mối, chợ đấu giá, cơ sở chuyên doanh, phương tiện vận chuyển độc lập).

33

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản trong chuỗi thực phẩm nông sản có nguồn gốc từ động vật tại công đoạn:

- Cơ sở chăn nuôi có giấy đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư và trang trại;

- Cơ sở giết mổ sơ chế;

- Lưu thông, tiêu thụ (chợ đầu mối, chợ đấu giá, cơ sở chuyên doanh, phương tiện vận chuyển độc lập).

VII

Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

34

Xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm lần đầu.

35

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trong chuỗi thực phẩm nông sản:

- Có nguồn gốc thực vật tại công đoạn: sơ chế, chế biến độc lập; lưu thông, tiêu thụ (chợ đầu mối, chợ đấu giá, cơ sở chuyên doanh, phương tiện vận chuyển độc lập).

- Có nguồn gốc từ động vật tại công đoạn: chế biến (giò, chả, thịt hộp, hàng khô, hun khói, ướp muối).

 

- Có nguồn gốc thủy sản tại công đoạn: thu mua, sơ chế, chế biến, kho lạnh độc lập; tàu cá thực hiện dịch vụ hậu cần nghề cá (thu mua, sơ chế, chế biến); Lưu thông, tiêu thụ (chợ đầu mối, chợ đấu giá, cơ sở chuyên doanh, phương tiện vận chuyển độc lập).

- Có nguồn gốc lâm sản làm thực phẩm.

- Sản phẩm hn hp, phối chế (thực vật, động vật, thủy sản), cơ sở sản xuất nước đá.

36

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trong chuỗi thực phẩm nông sản:

- Có nguồn gốc thực vật tại công đoạn: sơ chế, chế biến độc lập; lưu thông, tiêu thụ (chợ đầu mối, chợ đấu giá, cơ sở chuyên doanh, phương tiện vận chuyển độc lập).

- Có nguồn gốc từ động vật tại công đoạn: chế biến (giò, chả, thịt hộp, hàng khô, hun khói, ướp muối).

- Có nguồn gốc thủy sản tại công đoạn: thu mua, sơ chế, chế biến, kho lạnh độc lập; tàu cá thực hiện dịch vụ hậu cần nghề cá (thu mua, sơ chế, chế biến); Lưu thông, tiêu thụ (chợ đầu mối, chợ đấu giá, cơ sở chuyên doanh, phương tiện vận chuyển độc lập).

- Có nguồn gốc lâm sản làm thực phẩm.

- Sản phẩm hỗn hợp, phối chế (thực vật, động vật, thủy sản), cơ sở sản xuất nước đá.

37

Kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

6. DANH MỤC TTHC SỞ TÀI CHÍNH

I

Lĩnh vực tin học và thống kê

1

Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

II

Lĩnh vực tài chính đầu tư

2

Thủ tục quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

3

Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án nhóm B

4

Thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với dự án nhóm C

III

Lĩnh vực quản lý giá và công sản

5

Thủ tục thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong việc mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước

7. DANH MỤC TTHC SỞ VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LỊCH

I

Lĩnh vực di sản văn hóa

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

2

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tm di sản văn hóa phi vật thtại địa phương

3

Thủ tục xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

4

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

5

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

6

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

7

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hp pháp hiện vật

8

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

9

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

10

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

11

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

12

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

13

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

II

Lĩnh vực điện ảnh

14

Cấp giấy phép phổ biến phim

(- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

15

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

III

Lĩnh vực mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm

16

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

17

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

18

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

19

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

20

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

21

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

22

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

IV

Lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn

23

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

24

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

25

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mi tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

26

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

27

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

28

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

29

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

V

Lĩnh vực văn hóa cơ sở

30

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

31

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

32

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

VI

Lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

33

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VII

Lĩnh vực nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

34

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

35

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

36

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

VIII

Lĩnh vực gia đình

37

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thm quyền của UBND cấp tỉnh)

38

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

39

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

40

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

41

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

42

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh)

43

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

44

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

45

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

46

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

47

Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

48

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

IX

Lĩnh vực thể dục, thể thao

49

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

50

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

51

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

52

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

53

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

54

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

55

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển

56

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

57

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

58

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

59

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

60

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

61

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

62

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

63

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyn anh

64

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

65

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bn súng th thao

66

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

67

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

68

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

69

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

70

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

71

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

72

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

X

Lĩnh vực du lịch

73

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

74

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

75

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:

a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;

b) Thay đổi địa điểm đt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập

76

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

77

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

78

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

79

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

80

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

81

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

82

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

8. DANH MỤC TTHC SỞ Y T

I

Lĩnh vực tổ chức cán b

1

Đề nghị bnhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

2

Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

II

Lĩnh vực y tế dự phòng và môi trường

3

Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghnghiệp.

4

Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

5

Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đng

6

Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

7

Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS.

8

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện cht dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

9

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi cơ sở thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động

10

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế bị mất giấy phép hoạt động hoặc có giấy phép hoạt động bị hư hỏng

11

Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

12

Chuyển tiếp điều trị bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện

13

Thay đi cơ sở điều trị cho bệnh nhân nghiện chất dạng thuốc phiện

14

Đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

15

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

16

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo điểm a, c, d Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

17

Cp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 1 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

18

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm a, Khoản 2, Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

19

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm b Khoản 2 Điều 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

20

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng theo Điểm c Khoản 2 Điu 17 Thông tư 12/2014/TT-BYT

III

Lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng

21

Cp Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có Quy chuẩn kỹ thuật

22

Thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản Công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có Quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nht).

23

Thủ tục cấp Giấy tiếp nhận bản Công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có Quy chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba).

24

Cấp lại Giy Tiếp nhận bản công bố hp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

25

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

26

Cấp Giấy Xác nhận quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế

27

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng

28

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong các trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng

29

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực nhưng có thay đổi vtên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường và không thay đổi nội dung quảng cáo

30

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng

31

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế trong các trường hợp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng

32

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế trong trường hợp giy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực nhưng có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường và không thay đổi nội dung quảng cáo

33

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

34

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

35

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

36

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

37

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức

38

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân

IV

Lĩnh vực giám định y khoa

39

Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân thuộc địa bàn quản lý đủ điều kiện thực hiện can thiệp y tế để xác định lại giới tính

40

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định li giới tính đối với người đủ 16 tui đến chưa đủ 18 tui.

41

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người đủ 18 tui trở lên.

42

Đề nghị được thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính đối với người chưa đủ 16 tuổi.

43

Khám giám định đối với người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công cách mạng.

44

Khám giám định người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với CĐHH và con đẻ của họ đã được xác nhận bị bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhim CĐHH theo quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013

45

Khám GĐYK đối với Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP.

46

Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học

47

Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

48

Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

49

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tui quy định đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

50

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng; người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

51

Giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ tử tuất là thân nhân của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội mà người lao động đó đã chết

52

Giám định tai nạn lao động tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

53

Giám định bệnh nghề nghiệp tái phát đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

54

Giám định tổng hợp đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

55

Giám định khiếu nại của người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

56

Khám giám định thương tật lần đu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện

57

Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

58

Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

59

Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

60

Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện

61

Giám định mức độ khuyết tật theo Thông tư số 34/2012/TTLT-BYT- BLĐTBXH ngày 28/12/2012 của Bộ Y tế và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

V

Lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm

62

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược

63

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do mất, hư hỏng hoặc rách nát, Chứng chỉ hành nghề hết hiệu lực (đối với Chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm), thay đổi thông tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược

64

Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị (để làm thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược)

65

Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề ngh

66

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn, bán lẻ dược liệu

67

Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn, bán lẻ dược liệu

68

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với các Giấy chứng nhận có thời hạn của cơ sở bán buôn, bán lẻ dược liệu

69

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hư hỏng, rách nát, thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc của cơ sở bán buôn, bán lẻ dược liệu

70

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

71

Cấp bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

72

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đối với Giy chứng nhận có thời hạn)

73

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hư hỏng, rách nát, thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuc nhưng không thay đi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

74

Cấp mới Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)

75

Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP)- Trường hợp đăng ký tái kiểm tra

76

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chun “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP)

77

Cấp Giy chứng nhận đạt nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) - Trường hợp đăng ký tái kiểm tra

78

Cấp lại Giy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) đối với trường hợp thay đổi/ bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản

79

Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

80

Cấp thẻ Người giới thiệu thuốc

81

Hội thảo, giới thiệu thuốc

82

Giấy xác nhn nội dung quảng cáo mỹ phẩm

83

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm (trường hợp bị mt, bị hư hỏng)

84

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm (trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hết hiệu lực sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điu 21 Thông tư 09/2015/TT-BYT)

85

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm (trường hợp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo còn hiệu lực nhưng có thay đổi về tên, địa điểm của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và không thay đổi nội dung quảng cáo)

86

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

87

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm (trường hợp bị mt, bị hư hỏng)

88

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm - trường hợp cơ sở sản xuất mỹ phẩm thay đổi tên cơ sở hoặc thay đổi địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính (địa điểm sản xuất không thay đổi)

VI

Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

89

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyn người bệnh

90

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thm quyền của Sở Y tế

91

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

92

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

93

Cấp giấy phép hoạt động đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

94

Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

95

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

96

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

97

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế.

98

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thm quyền

99

Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn (Áp dụng cho các cơ sở khám bnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở y tế và bệnh viện tư nhân, bệnh viện trực thuộc các bộ, ngành khác đã được Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động)

100

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở y tế

101

Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế

102

Cấp giấy phép hoạt động đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyền của Sở y tế

103

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

104

Cấp giấy phép hoạt động đi với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở y tế

105

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

106

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

107

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

108

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

109

Đăng ký hành nghề đối với trường hợp đã được cấp giấy phép hoạt động khi có thay đổi về nhân sự thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

110

Đề nghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

111

Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

112

Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của SY tế

113

Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

114

Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

115

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

116

Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

117

Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế

118

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện thuộc Sở Y tế, bệnh viện tư nhân hoặc thuộc các Bộ khác (trừ các bệnh viện thuộc Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập

119

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

120

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.

121

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

122

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Nhà Hộ Sinh thuộc thẩm quyn của Sở Y tế.

123

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

124

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với phòng xét nghiệm thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

125

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp

126

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả

127

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà

128

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

129

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh

130

Cấp giấy phép hoạt động đối với khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo với trạm xá, trạm y tế cấp xã

131

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

132

Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh

133

Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mt hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

134

Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn.

135

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyn của Sở Y tế

136

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

137

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

138

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

139

Cấp giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 6, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT

140

Cấp lại giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

141

Cấp chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế từ ngày 01/01/2016

142

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm a, b, Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

143

Cấp lại chứng chỉ hành nghề bác sỹ gia đình đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điểm c, d, đ, e và g tại Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

144

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sgia đình độc lập thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

145

Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc phòng khám đa khoa tư nhân hoặc khoa khám bệnh của bệnh viện đa khoa

146

Cấp bổ sung lồng ghép nhiệm vụ của phòng khám bác sỹ gia đình đối với trạm y tế cấp xã

147

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

148

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền

149

Bổ sung, điều chỉnh phạm vi hoạt động bác sỹ gia đình đối với Phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

VII

Lĩnh vực dân số kế hoạch hóa gia đình

150

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi ghép giy chứng sinh

151

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

9. DANH MỤC TTHC THANH TRA TỈNH

1

Thủ tục xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến Thanh tra tỉnh.

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu của Chánh Thanh tra tỉnh

3

Thủ tục giải quyết tố cáo của Chánh Thanh tra tỉnh

4

Thủ tục giải quyết khiếu nại ln đầu của Chủ tịch UBND tỉnh

5

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh

6

Thủ tục giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh

10. DANH MỤC TTHC SỞ K HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

I

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

1

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

2

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

3

Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

4

Giấy xác nhận tạm ngừng hoạt động hoặc hoạt động trở lại

5

Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại

II

Lĩnh vực thẩm đnh dự án

6

Thẩm định chủ trương dự án đầu tư công

7

Thẩm định đề xuất dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

8

Thm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng

9

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đi tác công tư

10

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư công

11

Thẩm định hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu) gói thầu thuộc dự án đầu tư công do UBND tỉnh làm chủ đầu tư

12

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự án đầu tư công do UBND tỉnh làm chủ đầu tư

13

Thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư

14

Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư

15

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

16

Thẩm định hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu) trong lựa chọn nhà đầu tư

17

Thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư

18

Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư

III

Lĩnh vực đầu tư

19

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

20

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

21

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

22

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

23

Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

24

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

25

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

26

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

27

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

28

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

29

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

30

Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

IV

Lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

31

Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ

11. DANH MỤC TTHC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học ngoài công lập

2

Thủ tục hành chính sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ- tin học ngoài công lập

3

Thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ- tin học ngoài công lập

4

Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ hành chính khóa

5

Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ ngoại khóa

6

Thủ tục đề nghị phê duyệt dạy và học bằng tiếng nước ngoài

II

Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ

7

Thủ tục cấp bản sao bằng tt nghiệp THPT

12. DANH MỤC TTHC SỞ CÔNG THƯƠNG

I

Lĩnh vực thương mại

1

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

4

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

5

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

7

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

8

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

9

Cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

10

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

11

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

12

Cấp mới Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng du

13

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

14

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng du

15

Cấp mới Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh

16

Cấp sửa đi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh

17

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh

18

Cấp mới giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

19

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trong trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực

20

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu trong trường hợp cấp lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

21

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

22

Cấp mới giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuc lá

23

Cấp bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá

24

Cấp lại giấy phép bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực

25

Cấp lại giấy phép bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuc lá đối với trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

26

Cấp mới giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

27

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

28

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đối với trường hợp giy phép hết hiệu lực

29

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá đối với trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

30

Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước.

31

Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước.

32

Sửa đi, bổ sung hoạt động nhượng quyền thương mại trong nước.

33

Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

34

Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

35

Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

36

Xác nhận sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp.

37

Xác nhận Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo.

38

Thủ tục Rút tiền ký quỹ trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp

39

Thủ tục Rút tiền ký quỹ trong trường hợp doanh nghiệp đã được Cục Quản lý cạnh tranh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP

40

Đăng ký/Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

II

Lĩnh vực xuất nhập khẩu

41

Thủ tục xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công.

III

Lĩnh vực xúc tiến thương mại

42

Thông báo/ Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

43

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham gia chương trình mang tính chất may rủi

44

Thông báo thực hiện khuyến mại

45

Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

46

Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

IV

Lĩnh vực thương mại quốc tế

47

Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Quảng Ngãi

48

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong trường hợp Giy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới mọi hình thức

49

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác

50

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Quảng Ngãi

51

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong trường hợp thay đổi người đứng đầu của Văn phòng đại diện

52

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong trường hợp thay đổi tên gọi hoặc địa chỉ đặt trụ sở của thương nhân nước ngoài.

53

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện trong trường hợp thay đổi địa chỉ đặt trụ sở của Văn phòng đại diện trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trong khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý

54

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Quảng Ngãi

V

Lĩnh vực điện

55

Cp Giấy phép tư vấn ĐT XD công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống.

56

Cấp giấp phép tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35KV trở xuống.

57

Cấp giấp phép hoạt động phát điện có quy đối với các nhà máy có mô công suất dưới 3MW

58

Cấp giấp phép hoạt động bán lẻ điện.

59

Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

60

Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ

61

Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện

62

Cấp lại thẻ an toàn điện

63

Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện

64

Thủ tục thm định dự án, thiết kế cơ sở xây dựng công trình năng lượng, dầu khí

65

Thủ tục thẩm định Thiết kế bảng vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình năng lượng, dầu khí

66

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình năng lượng, dầu khí

VI

Lĩnh vc công nghiệp

67

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

68

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

69

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai.

70

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

71

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

72

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

73

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải.

74

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

75

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

76

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

77

Điu chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

78

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG.

79

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

80

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

81

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

82

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải.

83

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

84

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

85

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

86

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG.

87

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

88

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

89

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

90

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải.

91

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

92

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

93

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

94

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG.

95

Thông báo xác nhận công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (trừ phân bón vô cơ)

96

Đăng ký sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

97

Đăng ký sử dụng VLNCN (kể từ lần thứ 2 trở đi)

98

Cấp giy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)

99

Cấp lại, điều chỉnh Giy phép sử dụng VLNCN

100

Thủ tục cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng VLNCN

101

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

102

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trng cây thuốc lá

103

Thủ tục Cp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuc lá do hết thời hạn hiệu lực

104

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá do bị mất, bị hư hỏng

105

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

106

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp dưới 3 triệu lít/năm

107

Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp dưới 3 triệu lít/năm do hết thời hạn hiệu lực

108

Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp dưới 3 triệu lít/năm do bị mt, bị hư hỏng

109

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp dưới 3 triệu lít/năm

110

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

111

Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa

VII

Lĩnh vực hoá chất

112

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc danh mc hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kin trong ngành công nghiệp (GCN)

113

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (GCN)

114

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (GCN)

115

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện SX, KD hoá chất thuộc danh mục hoá cht sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (GCN)

116

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (GCN) (Trong trường hợp GCN bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy)

117

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hoá chất thuộc danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (GCN) (Trong trường hợp GCN hết hiệu lực)

118

Cấp giấy xác nhận khai báo hoá chất (Áp dụng cho đối tượng sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất phải khai báo quy định tại phụ lục V Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011)

119

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hoá chất

120

Thủ tục cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất

121

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hoá chất (Trong trường trường hợp bị mất hoặc hư hỏng)

122

Thủ tục Thông báo xác nhận công bố hợp quy phân bón vô cơ

VIII

Lĩnh vực an toàn thực phẩm

123

Cấp Giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

124

Cấp Giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

125

Cấp lại Giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (trường hợp GCN bị mất hoặc bị hỏng)

126

Cấp lại Giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực)

127

Cấp lại Giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình sản xuất)

128

Cấp lại Giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (trường hợp GCN bị mất hoặc bị hỏng)

129

Cấp lại Giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực)

130

Cấp lại Giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và mặt hàng kinh doanh)

131

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (GXN) thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Công Thương.

132

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (GXN) do Sở Công Thương thực hiện.

133

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương

IX

Lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

134

Thủ tục tiếp công dân

135

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

136

Thủ tục giải quyết khiếu nại ln hai

137

Thủ tục giải quyết tố cáo

138

Thủ tục xử lý đơn thư

13. DANH MỤC TTHC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ DUNG QUẤT VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI

I

Lĩnh vực đầu tư

1

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (áp dụng cho dự án theo quy định tại Điều 30, Luật đầu tư năm 2014)

2

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (áp dụng cho dự án theo quy định tại Điều 31, Luật đầu tư năm 2014 và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

3

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Ngãi (áp dụng cho dự án theo quy định tại Điều 32, Luật đầu tư năm 2014, chưa phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt và không thuộc diện cấp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư).

4

Thủ tục quyết định chủ trương đu tư của Ban Quản lý KKT Dung Qut và các KCN Quảng Ngãi (áp dụng cho dự án theo quy định tại Điều 32, Luật đầu tư năm 2014 nhưng phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

5

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý KKT Dung Quất (áp dụng cho các dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên nhưng phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt và không thuộc diện cấp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư)

6

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (áp dụng cho dự án theo quy định tại Điều 31, Luật đầu tư năm 2014 và thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

7

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Ngãi (áp dụng cho dự án theo quy định tại Điều 32, Luật đầu tư năm 2014, chưa phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt và thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

8

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Ngãi nhưng phù hợp với quy hoạch được cấp thm quyền phê duyệt và thuộc diện cấp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư.

9

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên nhưng phù hợp với quy hoạch được cấp thm quyn phê duyệt và thuộc diện cấp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư.

10

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

11

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đi tên nhà đầu tư).

12

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư (Trường hợp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; mục tiêu, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; thời hạn hoạt động của dự án; tiến độ thực hiện dự án đầu tư; ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có) và các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có)).

13

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (Trường hợp điu chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có)).

14

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (Trường hợp không điu chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có)).

15

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (Trường hợp chỉ thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư).

16

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có)).

17

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Trường hợp không điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có)).

18

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Trường hợp chỉ thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đi tên nhà đầu tư).

19

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có) và dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

20

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh (Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có) và dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

21

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi (Trường hợp điều chỉnh mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính; tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư làm thay đổi mục tiêu, quy mô và công suất của dự án đầu tư; điều chỉnh thời hạn thực hiện của dự án đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có); dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, phù hợp với quy hoạch được cấp thm quyền phê duyệt.).

22

Thủ tục thay đổi Nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

23

Thủ tục thay đổi Nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

24

Thủ tục thay đổi Nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

26

Thủ tục thay đổi Nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

27

Thủ tục thay đổi Nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án thực hiện theo quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

28

Thủ tục thay đổi Nhà đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư nhưng nhà đầu tư đã hoàn thành việc góp vn, huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành

29

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (Áp dụng đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

30

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài (Áp dụng đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

31

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng)

32

Thủ tục hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không đúng với thông tin tại hồ sơ đăng ký đầu tư)

33

Thủ tục giãn tiến độ đầu tư

34

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Trường hp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đu tư)

35

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm b và c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư)

36

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Trường hợp quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm d, đ, e, g và h Khoản 1 Điều 48 Lut Đầu tư)

37

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Trường hợp không liên lạc được với Nhà đầu tư hoặc đại diện hợp pháp của nhà đầu tư).

II

Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo

38

Thủ tục Giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

39

Thủ tục Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

14. DANH MỤC TTHC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

I

Lĩnh vực lao động- tiền lương

1

Tiếp nhận đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp

2

Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

3

Thẩm định quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý và xin ý kiến vquỹ lương người lao động của công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

4

Thẩm định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng đối với người quản lý và xin ý kiến về quỹ lương người lao động của công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

5

Thẩm định hồ sơ xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

6

Tiếp nhận thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động.

7

Tiếp nhận báo cáo hoạt động cho thuê lại lao động

8

Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của đơn vị, doanh nghiệp cho thuê lại lao động

II

Lĩnh vực dạy nghề

9

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

10

Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghip.

11

Cấp giấy đăng ký bổ sung hoạt động GDNN trình độ Sơ cấp

12

Thủ tục xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

III

Lĩnh vực bảo trợ xã hội

13

Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với:

- Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập;

- Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập

14

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi do cấp tỉnh quản lý

15

Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

16

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

17

Thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

18

Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

19

Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

IV

Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội

20

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

21

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

23

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

24

Cấp gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

25

Đề nghị chấm dứt hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

V

Lĩnh vực việc làm an toàn lao động

26

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

27

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

28

Chm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (CĐK)

29

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

30

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

31

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Vit Nam.

32

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

33

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

34

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

35

Đề nghị tuyển lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyn lao động nước ngoài

36

Đăng ký hợp đồng cá nhân đối với lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

37

Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày

38

Thông báo về tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài

39

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động của tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở

40

Khai báo sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

41

Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa

42

Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm

43

Thông báo về việc tuyển dụng ln đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc

44

Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động

45

Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

15. DANH MỤC TTHC SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

I

Lĩnh vực về báo chí và truyền hình

1

Thủ tục chấp thuận cho cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Quảng Ngãi

2

Thủ tục chấp thuận phát hành thông cáo báo chí của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (không tổ chức họp báo)

3

Thủ tục chấp thuận họp báo đối với cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

4

Thủ tục trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Quảng Ngãi

5

Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản bản tin đối với cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

6

Thủ tục chấp thuận họp báo cơ quan, tổ chức trong nước

7

Thủ tục cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của cơ quan báo chí

8

Thủ tục cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

9

Thủ tục cấp đăng ký sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

10

Thủ tục thẩm định hồ sơ và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cp thủ tục cấp Giấy phép xuất bản đặc san, phụ trương

11

Thủ tục thẩm định hsơ và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in

12

Thủ tục thẩm định hồ sơ và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép về thay đổi nội dung giấy phép hoạt động báo chí in

13

Thủ tục thẩm định hsơ và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp lại Giy phép hoạt động báo chí in

14

Thủ tục thẩm định hồ sơ và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, đổi thẻ nhà báo và cấp lại thẻ nhà báo

15

Thủ tục thẩm định hồ sơ và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

16

Thủ tục thẩm định hồ sơ và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép báo chí điện tử, giấy phép chuyên trang báo điện tử

17

Thủ tục thẩm định hồ sơ và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động báo chí điện tử, Giấy phép chuyên trang báo điện tử

18

Thủ tục thẩm định hồ sơ và đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cấp lại Giy phép hoạt động báo chí điện tử

II

Lĩnh vực về xuất bản và hoạt động in

19

Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

20

Thủ tục đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

21

Thủ tục cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

22

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

23

Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

24

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

25

Thủ tục cấp đổi Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

26

Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được cấp lại trong trường hợp bị mt hoặc bị hư hỏng

27

Thủ tục cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

28

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động in

29

Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động in

30

Thủ tục cấp Giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

31

Thủ tục Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in

32

Thủ tục Xác nhận thay đi về thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

33

Thủ tục Xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

34

Thủ tục Xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

 

……………………………………………

7

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện

17. DANH MỤC TTHC SỞ XÂY DỰNG

I

Lĩnh vực xây dựng

1

Thủ tục cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng.

2

Cấp/cp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Đnh giá xây dựng.

3

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghhạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách, nát/tht lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng

4

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đng của dự án nhóm B, C.

5

Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

6

Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến

7

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến

8

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

9

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng

10

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

11

Cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn

12

Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

13

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình

14

Cấp giấy phép di dời công trình

15

Thủ tục Điều chỉnh giấy phép xây dựng

16

Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

17

Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

II

Lĩnh vực nhà ở và bất động sản

18

Thủ tục cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

19

Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi gii bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

III

Lĩnh vực vật liệu xây dựng

20

Thủ tục tiếp nhận công bố hp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

18. DANH MỤC TTHC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I

Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1

Công bố sử dụng dấu đnh lượng

2

Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng

3

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

4

Đăng ký công bố hp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hp chuẩn của tổ chức chứng nhận

5

Đăng ký công bố hp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

6

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

7

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

8

Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

9

Xét tặng Giải thưởng chất lượng Quốc gia

10

Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

11

Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy him là các chất ôxy hóa, các hp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

12

Chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng

II

Lĩnh vực sở hữu trí tuệ

13

Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

14

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp

III

Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân

15

Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế)

16

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chn đoán trong y tế)

17

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

18

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)

19

Cấp giấy xác nhận khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

20

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

21

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở (cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

IV

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

22

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ công lập

23

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ

24

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ

25

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm htrợ đổi mới sáng tạo

26

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ

27

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ vùng

28

Bnhiệm giám định viên tư pháp

29

Miễn nhiệm giám định viên tư pháp

30

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyn giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

31

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)

32

Thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

33

Thẩm định cơ sở khoa học của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội

34

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

35

Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

36

Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người

37

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động ln đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

38

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

39

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

40

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

41

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

42

Thay đi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

43

Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

44

Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

45

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

46

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

47

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

48

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước.

49

Đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

V

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

50

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại

51

Tiếp nhận và giải quyết tố cáo

Ghi chú: Tổng cộng có 885 thủ tục hành chính./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1418/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1418/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2017
Ngày hiệu lực01/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1418/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1418/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền sở ban Ủy ban Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1418/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền sở ban Ủy ban Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1418/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Trường Thọ
        Ngày ban hành01/08/2017
        Ngày hiệu lực01/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1418/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền sở ban Ủy ban Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1418/QĐ-UBND 2017 Danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền sở ban Ủy ban Quảng Ngãi

            • 01/08/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực