Quyết định 1419/QĐ-SVHTTDL

Quyết định 1419/QĐ-SVHTTDL năm 2009 ủy quyền cho Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố cấp phép thực hiện quảng cáo bằng hình thức âm thanh do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1419/QĐ-SVHTTDL ủy quyền cho Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin


UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1419/QĐ-SVHTTDL

Hạ Long, ngày 07 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO TRƯỞNG PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ CẤP PHÉP THỰC HIỆN QUẢNG CÁO BẰNG HÌNH THỨC ÂM THANH

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẢNG NINH

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh”;
Căn cứ Pháp lệnh quảng cáo ngày 16/11/2001;
Căn cứ Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo;
Căn cứ Thông tư số 24/2003/NĐ-CP">43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo;
Xét đề nghị của Phòng Nghiệp vụ Văn hóa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố cấp phép thực hiện quảng cáo bằng hình thức âm thanh đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 2.

Phòng Nghiệp vụ Văn hóa, Bộ phận một cửa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm bàn giao công tác cấp phép thực hiện quảng cáo bằng hình thức âm thanh đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật cho Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc cấp phép quảng cáo bằng hình thức âm thanh đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm phải có báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2009.

Điều 4. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Nghiệp vụ văn hóa, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính; Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- UBND các huyện, TX, TP (để phối hợp);
- Lưu VT, NVVH.

GIÁM ĐỐC
Lê Toán

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1419/QĐ-SVHTTDL

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1419/QĐ-SVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/05/2009
Ngày hiệu lực 01/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1419/QĐ-SVHTTDL

Lược đồ Quyết định 1419/QĐ-SVHTTDL ủy quyền cho Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1419/QĐ-SVHTTDL ủy quyền cho Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1419/QĐ-SVHTTDL
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Ninh
Người ký Lê Toán
Ngày ban hành 07/05/2009
Ngày hiệu lực 01/06/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1419/QĐ-SVHTTDL ủy quyền cho Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1419/QĐ-SVHTTDL ủy quyền cho Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

  • 07/05/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/06/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực