Quyết định 142/QĐ-UBND

Quyết định 142/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho các hệ thống thông tin hiện đang vận hành tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Quyết định 142/QĐ-UBND 2019 an toàn hệ thống thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CẤP ĐỘ AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN CHO CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN HIỆN ĐANG VẬN HÀNH TẠI TRUNG TÂM TÍCH HP DỮ LIỆU TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Căn cứ Thông tư số 85/2016/NĐ-CP an toàn hệ thống thông tin">03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho các hệ thống thông tin hiện đang vận hành tại Trung tâm tích hp dữ liệu tỉnh Gia Lai, cụ th như sau:

1. Thông tin chung:

1.1. Tên hệ thống thông tin: Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Gia Lai, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh Gia Lai, trong đó có các hệ thống thông tin cấp độ 3, cụ thể như sau:

- Hệ thống Thư điện tử công vụ của tnh Gia Lai.

- Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành dùng chung (4 cấp) của tỉnh Gia Lai.

- Hệ thống Một cửa điện tử tỉnh Gia Lai.

- Hệ thống Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai.

- Hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Gia Lai.

- Hệ thống Mạng diện rộng (WAN) tnh Gia Lai.

1.2. Đơn vị vận hành hệ thống thông tin: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tnh Gia Lai (trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông).

1.3. Địa chỉ: Số 105, đường Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin: Cấp độ 3.

3. Phương án bảo đảm an toàn thông tin:

3.1. Phương án bảo đảm an toàn thông tin trong thiết kế hệ thống thông tin tương ứng với cấp độ 3 là phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 9, Thông tư số 85/2016/NĐ-CP an toàn hệ thống thông tin">03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

3.2. Phương án bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình vận hành hệ thống tương ứng với cấp độ 3 là phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 9, Thông tư số 85/2016/NĐ-CP an toàn hệ thống thông tin">03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho các hệ thng thông tin quản lý, đang vận hành theo các quy định tại Điều 22, Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

- Theo dõi, đôn đc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai thực hiện theo các quy định nêu trên;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn ph
òng Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Cục An toàn thông tin - Bộ TT&TT;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- CVP, các đ/c PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 142/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 142/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/03/2019
Ngày hiệu lực 22/03/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 142/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 142/QĐ-UBND 2019 an toàn hệ thống thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 142/QĐ-UBND 2019 an toàn hệ thống thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Gia Lai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 142/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Gia Lai
Người ký Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành 22/03/2019
Ngày hiệu lực 22/03/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 142/QĐ-UBND 2019 an toàn hệ thống thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Gia Lai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 142/QĐ-UBND 2019 an toàn hệ thống thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu Gia Lai

  • 22/03/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/03/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực