Quyết định 1421/QĐ-UBND

Quyết định 1421/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực hộ tịch áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Cà Mau

Quyết định 1421/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Cà Mau 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 1374/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính lĩnh vực Hộ tịch Ủy ban nhân dân xã Cà Mau và được áp dụng kể từ ngày 30/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 1421/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Cà Mau 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1421/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC HỘ TỊCH ÁP DỤNG CHUNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-BTP ngày 13/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bsung ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 172/TTr-STP ngày 09/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực hộ tịch áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Cà Mau (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC; Cục công tác phía Nam);
-
TT.Tnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Cổng thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo – Tin học;
- NC (N);
- Lưu: VT.Tr 116/9

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỘ TỊCH ÁP DỤNG CHUNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 25 tháng 09 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch mới ban hành áp dụng chung tại y ban nhân dân cấp

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

3

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước đkết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

Phần II

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HỘ TỊCH ÁP DỤNG CHUNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH CÀ MAU

1. Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

1.1. Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước 1: Chuẩn bhồ sơ.

Người yêu cầu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân cấp xã để được hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ theo quy định), cụ thể như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Nộp hồ sơ và trình tự thực hiện.

- Người có yêu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân cấp xã.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và tạm thu lệ phí đăng ký thường trú cho trẻ em theo quy định, đồng thời viết giấy nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả từng loại việc cho người đi đăng ký; nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người có yêu cầu bsung HÒAn thiện hồ sơ; văn bản hướng dẫn phải ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, HÒAn thiện; công chức tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ không thuộc thẩm quyền giải quyết thì giải thích, hướng dẫn người đi đăng ký đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

- Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đăng ký khai sinh cho trẻ em ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Sau khi công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã thực hiện việc đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh cho trẻ em, công chức được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đăng ký thường trú kèm theo lệ phí chuyển cho cơ quan Công an có thẩm quyền, cụ thể: Địa bàn huyện thì chuyển cho Công an xã, thị trấn thuộc huyện; địa bàn thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chuyển cho Công an cấp huyện để đăng ký thường trú cho trẻ em; đồng thời lập hồ sơ cấp Thẻ bảo hiểm y tế chuyển cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.

- Cơ quan Công an, cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra hồ sơ, nếu thấy đầy đủ, hợp lệ thì thực hiện đăng ký thường trú (trong thời hạn 15 ngày), cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em (trong thời hạn 10 ngày).

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì có văn bản thông báo cho y ban nhân dân cấp xã biết, hoàn thiện.

- Cơ quan Công an, Bảo hiểm xã hội chuyển trả kết quả đăng ký thường trú, Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em về y ban nhân dân cấp xã.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại y ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho người có yêu cầu.

Khi trả Giấy khai sinh cho người có yêu cầu, công chức Tư pháp - hộ tịch ghi vào S đăng ký khai sinh, yêu cầu người nhận ký tên vào số đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh.

ớc 3: Nhận kết quả.

Người yêu cầu nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân cấp xã.

1.2. Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân cấp xã.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

1.3.1. Thành phần hồ sơ.

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định (Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1)

- Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu quy định (Mẫu HK02 ban hành theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014).

- Sổ hộ khẩu của cha, mẹ (bản chính) hoặc sổ hộ khẩu của mẹ (bản chính) đối với trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo mẹ hoặc Shộ khẩu của cha (bản chính) đối với trường hợp trẻ em đăng ký thường trú theo cha hoặc sổ hộ khẩu của người nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ (bản chính) đối với trường hợp trẻ em không đăng ký thường trú theo cha, mẹ và bản sao Giấy khai sinh của trẻ.

Trường hợp trẻ em không đăng ký thường trú cùng hộ khẩu với cha, mẹ mà đăng ký thường trú theo hộ khẩu của người khác thì ngoài bản sao Giấy khai sinh, phải có ý kiến bằng văn bản của cha, mẹ, có xác nhận của y ban nhân dân cấp xã, ý kiến đồng ý của chủ hộ và sổ hộ khẩu của chủ hộ (bản chính).

- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của y ban nhân dân cấp xã theo mẫu quy định. (Mẫu số: TK1-TS).

1.3.2. Số Iượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi tối đa không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ, thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định mà Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân cấp xã phải HÒAn thiện hồ sơ, bsung thông tin theo yêu cầu của cơ quan Công an, cơ quan Bảo hiểm xã hội thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.

- Đối với các xã cách xa trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp huyện từ 50 km trở lên, giao thông đi lại khó khăn, chưa được kết nối Internet thì thời hạn trả kết quả được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: y ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền đăng ký khai sinh; cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú; Bảo hiểm xã hội cấp huyện có thẩm quyền cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: y ban nhân dân cấp xã; cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú; Bảo hiểm xã hội có thẩm quyền cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh (bản chính), sổ hộ khẩu đã đăng ký thường trú cho trẻ em và Thẻ bảo hiểm y tế.

1.8. Lệ phí: 10.000 đồng/lần đăng ký

Mức thu tại các xã thuộc thành phố Cà Mau và các xã, thị trấn thuộc các huyện bằng 50% mức thu tại các phường thuộc thành phố Cà Mau.

1.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp xã.

- Các cơ quan có thẩm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phải cùng thuộc địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau.

1.10. Mẫu đơn, mẫu t khai:

- Tờ khai đăng ký đăng ký khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1).

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02 ban hành theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014).

- Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu số: TK1-TS).

- Danh sách người tham gia bảo hiểm y tế (Mẫu D03-TS).

1.11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Cư trú năm 2006 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú năm 2013);

- Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 (được sửa đổi bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014);

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ tịch;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo him y tế;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng s, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư số 80/2011/TT-BCA ngày 15/12/2011 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú;

- Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biu mẫu hộ tịch và Thông tư s05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP;

- Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 10/6/2015 của liên Bộ: Tư pháp, Công an, Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

MẪU TP/HT - 2012-TKKS.1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi:(1)………………………………………………………………..

Họ và tên người khai:.................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:( 2)..............................................................................................

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)...........................................................................

Quan hệ với người được khai sinh:..............................................................................

Đề nghị(1)..................................................................... đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:.................................................................... Giới tính:....................................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................... (Bằng chữ:...........................................

....................................................................................................................................... )

Nơi sinh:(4)........................................................................................................................

Dân tộc: Quốc tịch:..........................................................................................................

Họ và tên cha:................................................................................................................

Dân tộc:.................................. Quốc tịch: ............................... Năm sinh ......................

Nơi thường trú/tạm trú:(2)................................................................................................

Họ và tên mẹ:.................................................................................................................

Dân tộc:.................................. Quốc tịch:................................ Năm sinh ………………..

Nơi thường trú/tạm trú:(2)................................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại:................................... ,ngày... ........... tháng............... năm.................

 

 

 

Người đi khai sinh(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)
................................

Người cha
( Ký, ghi rõ họ tên )
................................

Người mẹ
(Ký, ghi rõ họ tên )
................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh

(2) Ghi theo địa chđăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chđăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sn Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trem sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tinh Bắc Ninh).

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ.

Mẫu HK02

(Ban hành theo TT s 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi:.........................................................................................................

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên(1):............................................................ 2. Giới tính:..................................

3. CMND số:.................................................... 4. Hộ chiếu số:.........................................

5. Nơi thường trú:..............................................................................................................

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:..................................................................................................

Số điện thoại liên hệ:........................................

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên(1):............................................................ 2. Giới tính:..................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:..../..../……..4.  Dân tộc: …………5. Quốc tịch:…….

6. CMND số:........................................ 7. Hộ chiếu số: ....................................................

8. Nơi sinh:........................................................................................................................

9. Nguyên quán:................................................................................................................

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:..........................................................................................

11. Nơi thường trú:............................................................................................................

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:................................................................................................

Số điện thoại liên hệ:........................................

13. Họ và tên chủ hộ:....................................... 14. Quan hệ với chủ hộ:...........................

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(2):....................................................................

16. Những người cùng thay đổi: TT Họ và tên; Ngày,tháng,năm sinh;Giới tính; Nơi sinh; Nghề nghiệp; Dân tộc; Quốc tịch; CMND số(hoặc Hộ chiếu số); Quan hệ với người có thay đổi

 

........., ngày.........tháng.........năm.......
Ý KIẾN CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên )

.............., ngày.........tháng.........năm.........
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên )

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN(4):.....................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

 

.............., ngày.........tháng...........năm.........
TRƯỞNG CÔNG AN:..................................
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thưng trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu ...

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II.

Mẫu số TK1-TS

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ 

Số định danh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:

[01] Họ và tên (viết chữ in hoa):.......................................................................................

[2] Ngày tháng năm sinh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3] Giới tính: Nam 0 Nữ 0 [04]. Dân tộc:………, [05]. Quốc tịch:......................................

[6] Nơi cấp giấy khai sinh (quê quán):............................ [06.1] Xã, phường:...................

[06.2]. Quận, huyện:..................................................... [06.3]. Tỉnh, TP...........................

[7] Thân nhân ...................................................................................................................

[07.1] Cha hoặc Mẹ hoặc Người giám hộ:........................................................................

[07.2]Thân nhân khác:......................................................................................................

[08] Số chứng minh thư (Hộ chiếu):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[08.1] Ngày cấp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[08.2].Nơi cấp: ................................................

[09] Địa chỉ đăng ký hộ khẩu:[09.1] số nhà, đường phố, thôn xóm:...................................

[09.2]Xã, phường..................................................................... [09.3]. Quận, huyện……. [09.4]. Tỉnh, TP 

[10] Địa chỉ liên hệ (nơi sinh sống): (10.1). số nhà, đường ph, thôn xóm:...

[10.2] Xã, phường.................... [10.3]. Quận, huyện.................. [10.4]. Tỉnh, TP..............

[11] Số điện thoại liên hệ:................................. [12] Email:................................................

[13] Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:......................................................................

B. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIM Y T:

I. CÙNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y T

[14] Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hợp đồng làm việc): số

Ngày......./........../........ có hiệu lực từ ngày........./.........../.............loại hp đồng

[15] Tên cơ quan, đơn vị:...................................................................................................

[16] Chức vụ, chức danh nghề, công việc:........................................................................

[17] Lương chính: .................... [18]) Phụ cấp:.......................... (18.1) Chức vụ: .............

[18.2] TN vượt khung:............... [18.3] TN nghề: [18.4] Khác .....

II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

[19] Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện:..............................................

[20] Phương thức đóng: ...................................................................................................

III. CHỈ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

[21] Tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng:....................................................................

[22] Mức tiền làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế: .................................................................

[23] Phương thức đóng: ...................................................................................................

 

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhng nội dung đã kê khai
................, ngày .........tháng ..........năm............
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tên đơn vị:..................................

Số định danh:.............................
Địa chỉ:.......................................

Mẫu D03-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam)

 

DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BHYT
Số:.........tháng.........năm.........

Tỷ lệ NSNN hỗ tr:

Đối tượng tham gia:

STT

Họ và tên

Số định danh

Mức tiền làm căn cứ đóng

Giảm mức đóng (%)

Thời hạn sử dụng thBHYT, từ ngày

Số tiền đóng

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

I

Tăng

 

 

 

 

Cộng tăng

 

 

 

 

 

 

II

Giảm

 

 

 

 

Cộng giảm

 

 

 

 

 

 

III

Điều chnh

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

Ngày.........tháng..........năm.........
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2. Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo him y tế cho trẻ em dưi 6 tuổi

2.1 Trình tự thực hiện: Gồm 03 bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ .

Người yêu cầu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân cấp xã để được hướng dẫn và chun bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ th như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Nộp hồ sơ và trình tự thực hiện.

- Người có yêu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân cấp xã.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả từng loại việc cho người đi đăng ký; nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người có yêu cầu bổ sung HÒAn thiện hồ sơ; văn bản hướng dẫn phải ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bsung, HÒAn thiện; công chức tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho người nộp hồ sơ.

- Công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã đăng ký khai sinh cho trẻ em ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ;

- Sau khi công chức Tư pháp - hộ tịch cấp xã thực hiện việc đăng ký khai sinh và cấp Giấy khai sinh cho trẻ em, công chức được giao nhiệm vụ lập lập hồ sơ cấp Thẻ bảo hiểm y tế chuyển cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện để cấp Thẻ bảo him y tế cho trẻ em.

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội kiểm tra hồ sơ, nếu thấy đầy đủ, hợp lệ thì thực hiện cấp Thẻ bảo him y tế cho trẻ em (trong thời hạn 10 ngày).

Trường hp hồ sơ chưa đầy đủ thì thông báo cho y ban nhân dân cấp xã biết, HÒAn thiện.

- Cơ quan Bảo him xã hội chuyn trả Thẻ bảo him y tế cho trẻ em về y ban nhân dân cấp xã.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại y ban nhân dân cấp xã trả kết quả cho người có yêu cầu.

Khi trả Giấy khai sinh cho người có yêu cầu, công chức Tư pháp - hộ tịch ghi vào Số đăng ký khai sinh, yêu cầu người nhận ký tên vào sổ đăng ký khai sinh và Giy khai sinh.

Bước 3: Nhận kết quả.

Người yêu cầu nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân cấp xã.

2.2. Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân cấp xã.

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ.

2.3.1. Thành phần hồ sơ.

- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định.

- Giấy chứng sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ra ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng; trường hợp không có người làm chứng thì người đi khai sinh phải làm giấy cam đoan về việc sinh là có thực. Đối với trường hp trẻ em bị bỏ rơi thì nộp biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi thay cho giấy chứng sinh.

- Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế. Danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của y ban nhân dân cấp xã (theo mẫu quy định).

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2.4. Thời hn giải quyết:

- Thời hạn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi ti đa không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ, thông tin chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định mà Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân cấp xã phải HÒAn thiện hồ sơ, bổ sung thông tin theo yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm xã hội thì thời hạn giải quyết được kéo dài thêm không quá 02 ngày làm việc.

- Đối với các xã cách xa trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện từ 50 km trở lên, giao thông đi lại khó khăn, chưa được kết nối Internet thì thời hạn trả kết quả được kéo dài thêm nhưng không quá 05 ngày làm việc.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: y ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền đăng ký khai sinh; Bảo hiểm xã hội cấp huyện có thẩm quyền cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: y ban nhân dân cấp xã; Bảo him xã hội có thẩm quyền cp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em.

d) Cơ quan phối hợp: Không

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh (bản chính) và Thẻ bảo him y tế.

2.8. Lệ phí: Không

2.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tui thuộc thm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp xã.

- Các cơ quan có thm quyền thực hiện liên thông các thủ tục hành chính phải cùng thuộc địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cà Mau.

2.10. Mu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đăng ký đăng ký khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKKS.1).

- Tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mu số: TK1-TS).

- Danh sách người tham gia bảo hiểm y tế (Mu D03-TS)

2.11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Bảo him y tế năm 2008 (được sửa đi bsung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014);

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ tịch;

- Nghị định số 06/2012/NĐ-CP ngày 02/02/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực;

- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo him y tế;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng s, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3/2010 về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng s, biu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP;

- Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 10/6/2015 của liên Bộ: Tư pháp, Công an, Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo him y tế cho trẻ em dưới 6 tui.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

Kính gửi:(1)................................................................................................

Họ và tên người khai:....................................................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:( 2)................................................................................................

Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3).............................................................................

Quan hệ với người được khai sinh:.................................................................................

Đề nghị(1)..................................................................... đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:.................................................................... Giới tính:.....................................

Ngày, tháng, năm sinh:..................................... (Bằng chữ:............................................

......................................................................................................................................... )

Nơi sinh:(4).......................................................................................................................

Dân tộc: Quốc tịch:..........................................................................................................

Họ và tên cha:................................................................................................................

Dân tộc:.................................. Quốc tịch: ............................... Năm sinh ......................

Nơi thường trú/tạm trú:(2)................................................................................................

Họ và tên mẹ:................................................................................................................

Dân tộc:.................................. Quốc tịch:................................ Năm sinh.......................

Nơi thường trú/tạm trú:(2)................................................................................................

Tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Làm tại:................................... , ngày.............. tháng............... năm.................

 

 

 

Người đi khai sinh(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)
................................

Người cha
(Ký, ghi rõ họ tên )
................................

Người mẹ
(Ký, ghi rõ họ tên )
................................

Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh

(2) Ghi theo địa chđăng ký thường trú và gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì gạch hai từ “thường trú” và ghi theo địa chđăng ký tạm trú.

(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ, số của giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”

(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sn Hà Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại cơ sở y tế, thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tnh Bắc Ninh).

Trường hợp trẻ em sinh ra ngoài bệnh viện và cơ sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trem sinh ra (ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tnh Bắc Ninh).

(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người đi khai sinh không phải là cha, mẹ.

Mẫu số TK1-TS

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ 

Số định danh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA:

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):....................................................................................

[2]. Ngày tháng năm sinh:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3]. Giới tính: Nam 0 Nữ 0 [04]. Dân tộc:............ , [05]. Quốc tịch:.................................

[6]. Nơi cấp giấy khai sinh (quê quán):........................... [06.1]. Xã, phường:................

[06.2]. Quận, huyện:..................................................... [06.3]. Tỉnh, TP.........................

[7]. Thân nhân ................................................................................................................

[07.1]. Cha hoặc Mẹ hoặc Người giám hộ:.....................................................................

[07.2].Thân nhân khác:...................................................................................................

[08]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[08.1]. Ngày cấp:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[08.2].Nơi cấp: ................................................

[09]. Địa chỉ đăng ký hộ khẩu: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm:..............................

[09.2]. Xã, phường................... [09.3]. Quận, huyện.................. [09.4]. Tỉnh, TP.............

[10]. Địa chỉ liên hệ (nơi sinh sống): [10.1]. Số nhà, đường ph, thôn xóm:.....................

[10.2]. Xã, phường................... [10.3]. Quận, huyện.................. [10.4]. Tỉnh, TP.............

[11]. Số điện thoại liên hệ:................................ [12]. Email:..............................................

[13]. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:....................................................................

B. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIM Y T:

I. CÙNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC, BẢO HIỂM Y T

[14]. Quyết định tuyển dụng, hợp đồng lao động (hợp đồng làm việc): số.......................

Ngày......./........../........ có hiệu lực từ ngày........./.........../.............loại hp đồng..............

[15] Tên cơ quan, đơn vị:..................................................................................................

[16] Chức vụ, chức danh nghề, công việc:.......................................................................

[17]. Lương chính: ................... [18]. Phụ cấp:.......................... [18.1]. Chức vụ: ............

[18.2]. TN vượt khung:.............. [18.3]. TN nghề: ....................... [18.4]. Khác ................

II. THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

[19]. Mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện:.............................................

[20]. Phương thức đóng: ..................................................................................................

III. CHỈ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

[21]. Tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng:...................................................................

[22]. Mức tiền làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế: ................................................................

[23]. Phương thức đóng: ..................................................................................................

 

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhng nội dung đã kê khai
................, ngày .........tháng ..........năm............
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

.

Tên đơn vị:..................................

Số định danh:.............................
Địa chỉ:.......................................

Mẫu D03-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của BHXH Việt Nam)

 

DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BHYT
Số:.........tháng.........năm.........

Tỷ lệ NSNN hỗ tr:

Đối tượng tham gia:

STT

Họ và tên

Số định danh

Mức tiền làm căn cứ đóng

Giảm mức đóng (%)

Thời hạn sử dụng thBHYT, từ ngày

Số tiền đóng

Ghi chú

A

B

1

2

3

4

5

6

I

Tăng

 

 

 

 

Cộng tăng

 

 

 

 

 

 

II

Giảm

 

 

 

 

Cộng giảm

 

 

 

 

 

 

III

Điều chnh

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

Ngày.........tháng..........năm.........
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

3. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước đ kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.

3.1. Trình t thc hin: Gồm 3 bước

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Người yêu cầu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân cấp xã đđược hướng dẫn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ lễ), cụ th như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 gi00 phút đến 11 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Bước 2: Nộp hồ sơ và trình tự thực hiện:

- Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân cấp xã có thm quyền:

+ Trường hp công dân Việt Nam có nơi đăng ký thường trú thì y ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký thường trú của người đó thực hiện cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

+ Trường hp công dân Việt Nam không có đăng ký thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì y ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký tạm trú của người đó, thực hiện cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày trả kết quả. Trường hp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn người yêu cầu bổ sung, HÒAn thiện. Văn bản hướng dẫn phải ghi đầy đủ, rõ ràng loại giấy tờ cần bổ sung, HÒAn thiện; công chức tiếp nhận hồ sơ ký, ghi rõ họ tên và giao cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp người có yêu cầu nộp hồ sơ không đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đó đến cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ và lệ phí, y ban nhân dân cấp xã kiểm tra về nhân thân, tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; có văn bản báo cáo kết quả kiểm tra và nêu rõ các vấn đề vướng mắc cần xin ý kiến, gửi Sở Tư pháp, kèm theo bản chụp bộ hồ sơ.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của y ban nhân dân cấp xã, Sở Tư pháp thực hiện thẩm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp cần làm rõ về nhân thân, tình trạng hôn nhân, điều kiện kết hôn, mục đích kết hôn của người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, Sở Tư pháp tiến hành xác minh.

Trong trường hợp cần thiết, Sở Tư pháp đề nghị Phòng Tư pháp cấp huyện hỗ trợ xác minh. Trong thi hạn 05 ngày làm việc ktừ khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, Phòng Tư pháp tiến hành xác minh và thông báo kết quả cho Sở Tư pháp.

- Sở Tư pháp tiến hành phỏng vấn đối với công dân Việt Nam đlàm rõ sự tự nguyện, mục đích kết hôn, sự hiu biết của công dân Việt Nam về HÒAn cảnh gia đình, HÒAn cảnh cá nhân của người nước ngoài, về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về hôn nhân và gia đình của quốc gia, vùng lãnh thmà người nước ngoài cư trú.

- Sở Tư pháp yêu cầu bên người nước ngoài đến Việt Nam để phỏng vấn làm rõ, nếu kết quả thẩm tra, xác minh, phỏng vấn cho thấy công dân Việt Nam không hiểu biết về HÒAn cảnh gia đình, HÒAn cảnh cá nhân của người nước ngoài; không hiểu biết về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về hôn nhân và gia đình của quốc gia, vùng lãnh thổ mà người nước ngoài cư trú hoặc công dân Việt Nam cho biết sẽ không có mặt để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.

Trường hợp cần phiên dịch để thực hiện phỏng vấn thì Sở Tư pháp chỉ định người phiên dịch.

Kết quả phỏng vấn phải được lập thành văn bản. Cán bộ phỏng vấn phải nêu rõ ý kiến đề xuất của mình và ký tên vào văn bản phỏng vấn; người phiên dịch (nếu có) phải cam kết dịch chính xác nội dung phỏng vấn và ký tên vào văn bản phỏng vấn.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra, xác minh, phỏng vấn, Sở Tư pháp có văn bản trả lời y ban nhân dân cấp xã để cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu.

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được văn bản trả lời của Sở Tư pháp, Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã ký Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và cấp cho người yêu cầu.

- Nếu từ chối giải quyết, Sở Tư pháp giải thích rõ lý do trong văn bản gửi y ban nhân dân cấp xã để thông báo cho người yêu cầu.

* y ban nhân dân cấp xã từ chối cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Công dân Việt Nam đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn với người nước ngoài tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của nước ngoài tại Việt Nam.

+ Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy tình trạng hôn nhân của đương sự trên thực tế không đúng với tờ khai trong hồ sơ đương sự không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình.

+ Kết quả phỏng vấn cho thấy hai bên chưa có sự hiểu biết về HÒAn cảnh gia đình, HÒAn cảnh cá nhân của nhau, không có sự hiểu biết về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về hôn nhân và gia đình của mỗi nước.

+ Việc kết hôn thông qua môi giới nhằm mục đích kiếm lời; kết hôn giả tạo không nhằm mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bn vững; lợi dụng việc kết hôn nhằm mục đích mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc vì mục đích trục lợi khác.

Bước 3: Nhận kết quả.

Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nơi nộp hồ sơ.

3.2. Cách thức thực hiện: Người yêu cầu nộp hsơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

3.3. Thành phần, số lưng hồ sơ

3.3.1. Thành phần hồ sơ.

- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mu TP/HT-2013-TKXNHN);

- Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân như Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế;

- Bản sao Shộ khẩu hoặc Stạm trú của người yêu cu;

- Trường hp công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thm quyền của nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.3.2. Số lượng hồ : 01 bộ

3.4. Thi hạn giải quyết: Trong thời hạn 14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ h sơ hp lệ và lệ phí (không kể thời gian phỏng vấn bên người nước ngoài).

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cp xã

b) Cơ quan hoặc người có thm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: y ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký thường trú của công dân Việt Nam, thực hiện cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó để làm thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.

Trường hp công dân Việt Nam không có hoặc chưa có đăng ký thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì y ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký tạm trú của người đó, thực hiện cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

d) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

3.8. Lệ phí: 3.000 đồng

3.9. Yêu cầu, điều kin thc hin thủ tc hành chính:

- Là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;

- Mục đích xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.

3.10. Mu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mu TP/HT-2013-TKXNHN).

3.11. Căn c pháp lý:

- Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình;

- Thông tư số 02a/2015/TT-BTP ngày 23/02/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một sđiều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

- Thông tư số 09b/2013/TT-BTP ngày 20/5/2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng s, biểu mẫu hộ tịch và Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23/5/2012 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Nghị quyết 03/2008/NQ-HĐND ngày 25/7/2008 của HĐND tỉnh Cà Mau ban hành lệ hộ tịch, đăng ký cư trú, cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

 

Mẫu TP/HT-2013-TKXNHN (Thông tư số: 09b/2013/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

TỜ KHAI CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

Kính gửi:......................................................................

Họ và tên ngưi khai: ...................................................................................................

Dân tộc:...................................................................... Quốc tịch:....................................

Nơi thường trú/tạm trú: ..................................................................................................

Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:................................

Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:.................................................................... Giới tính:.....................................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................

Nơi sinh:...........................................................................................................................

Dân tộc:...................................................................... Quốc tịch:.....................................

Số Giấy CMND/Hchiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ..........................................................

Nơi thường trú/tạm trú(1):.................................................................................................

Nghề nghiệp:...................................................................................................................

Trong thời gian cư trú tại:.................................................................................................

....................... từ ngày......tháng.........năm......... đến ngày.......tháng.......năm(2)............

Tình trạng hôn nhân(3).....................................................................................................

........................................................................................................................................

Mục đích của việc yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân(4):...........................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

 

 

Làm tại:................,ngày........tháng.......năm......
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên )
...............................

Chú thích:

(1) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thì ghi theo nơi đăng ký thường trú, trong trường hp không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú.

Trường hp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo địa chỉ thường trú hoặc tạm trú ở nước ngoài.

(2) Chỉ khai trong trường hp công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú nước ngoài hoặc trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh.

(3) Đối với công dân Việt Nam cư trú trong nước thì khi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: Đang có vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết.

Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thi gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian đã cư trú tại nơi đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú ti.............., từ ngày.......tháng....... năm.......đến ngày.......tháng........năm........chưa đăng ký kết hôn vi ai);

Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú ở nước ngoài, thì khai về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian cư trú tại nước đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ ngày..........tháng........năm........đến ngày........tháng...........năm............không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức);

(4) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rõ kết hôn vi ai (hvà tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nơi thường trú/tạm trú); nơi đăng ký kết hôn.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1421/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1421/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2015
Ngày hiệu lực25/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/08/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1421/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1421/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Cà Mau 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1421/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Cà Mau 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1421/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
       Người kýTrần Hồng Quân
       Ngày ban hành25/09/2015
       Ngày hiệu lực25/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/08/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1421/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Cà Mau 2015

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1421/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch Cà Mau 2015