Quyết định 1422/QĐ-UBND

Quyết định 1422/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), giai đoạn 2013-2015, tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 1422/QĐ-UBND 2014 phê duyệt danh mục dự án Hợp đồng BT BOT 2013 2015 Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1422/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 27 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT); XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT) GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, TỈNH THÁI BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh, Xây dựng - Chuyển giao; Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ; Thông tư số 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án; một số chỉ tiêu tài chính của hợp đồng dự án; điều kiện và phương thức thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); quyết toán giá trị công trình dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT, BTO, BT;

Căn cứ Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao (BT); Xây dựng- Kinh doanh- Chuyển giao (BOT) giai đoạn 2013 - 2015, tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề xuất Dự án Khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu nhà 5 tầng, tổ 39, 40, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 136/TTr-SKHĐT ngày 23/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), giai đoạn 2013-2015, tỉnh Thái Bình. Cụ thể có Danh mục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện công bố, đăng tải danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh theo quy định; hướng dẫn thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các Giám đốc sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng ngành, đơn vị và nhà đầu tư có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: KH và ĐT, TC, GTVT;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- Bộ phận MCLT của tỉnh;
- Lưu: VT. XDCB, KHTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

DANH MỤC

BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BT, BOT
TỈNH THÁI BÌNH, GIAI ĐOẠN 2013-2015
(Kèm theo Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)

STT

Tên dự án

Mục tiêu của dự án

Địa điểm dự kiến thực hiện dự án

Tóm tắt các thông số kỹ thuật chủ yếu

Tổng vốn đầu tư dự kiến thực hiện dự án (Tỷ đồng)

Thông tin liên lạc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền

I

Danh mục dự án bổ sung theo hình thức Hợp đồng BT

 

 

 

Dự án 01

Khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu nhà 5 tầng, tổ 39, 40, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.

Xây dựng khu nhà ở xã hội tạo quỹ nhà để đáp ứng nhu cầu cần thiết về nhà ở của các hộ dân có thu nhập thấp tại địa bàn tỉnh.

Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Tổng số căn hộ: 280 đến 300 căn.

- Nhà cao 13 tầng và 01 tầng hầm; diện tích sàn dự kiến: 14.700m2; diện tích các căn hộ: (Từ 30m2 đến 40m2)/01 căn.

- Diện tích đất xây dựng: 2.200m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư xây dựng đồng bộ.

132,3

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình.

Ghi chú: Thời gian dành cho nhà đầu tư quan tâm lựa chọn và đăng ký tham dự thực hiện dự án là 30 ngày làm việc kể từ ngày danh mục dự án được đăng tải lần cuối trên trang thông tin điện tử của tỉnh và trên Báo đấu thầu.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1422/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1422/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2014
Ngày hiệu lực27/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1422/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1422/QĐ-UBND 2014 phê duyệt danh mục dự án Hợp đồng BT BOT 2013 2015 Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1422/QĐ-UBND 2014 phê duyệt danh mục dự án Hợp đồng BT BOT 2013 2015 Thái Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1422/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Sinh
        Ngày ban hành27/06/2014
        Ngày hiệu lực27/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1422/QĐ-UBND 2014 phê duyệt danh mục dự án Hợp đồng BT BOT 2013 2015 Thái Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1422/QĐ-UBND 2014 phê duyệt danh mục dự án Hợp đồng BT BOT 2013 2015 Thái Bình

            • 27/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực