Quyết định 1423/QĐ-UBND

Quyết định 1423/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định 24/2012/QĐ-UBND về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Quyết định 1423/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định tư vấn phản biện giám định xã hội Lạng Sơn 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1423/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2012/QĐ-UBND NGÀY 17/11/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 34/TTr-SKHCN ngày 07/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 17/11/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn được thực hiện theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn và cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vy Văn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1423/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1423/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/08/2015
Ngày hiệu lực 12/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1423/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1423/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định tư vấn phản biện giám định xã hội Lạng Sơn 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 1423/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định tư vấn phản biện giám định xã hội Lạng Sơn 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1423/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lạng Sơn
Người ký Vy Văn Thành
Ngày ban hành 12/08/2015
Ngày hiệu lực 12/08/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1423/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định tư vấn phản biện giám định xã hội Lạng Sơn 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1423/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định tư vấn phản biện giám định xã hội Lạng Sơn 2015

  • 12/08/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/08/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực