Quyết định 1425/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 1425/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính năng lượng nguyên tử Sở Khoa học An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1425/QĐ-UBND

An Giang, ngày 06 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tại Tờ trình số 1210/TTr-SKHCN ngày 30 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

- Thay thế Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục tại số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mục 6, Phụ lục 1 của Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang.

- Sửa đổi, bổ sung thủ tục tại số thứ tự 01, 02, 03, 04, 05 của lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân (nội dung I), mục 5, Phần A, Phụ lục I và sửa đổi, bổ sung thủ tục tại số thứ tự 41, 42 của lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân (nội dung VI), mục 3, Phần A, Phụ lục III của Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm soát TTHC - VPCP;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Website tỉnh;
- Viễn thông An Giang (VNPT);
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Stt

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

2.002385.000.00.00.H01

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số VBQPPL do BKHCN ban hành, liên tịch ban hành

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

UBND cấp tỉnh

2

2.002380.000.00.00.H01

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

3

2.002381.000.00.00.H01

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ

- Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

4

2.002382.000.00.00.H01

Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ

- Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

5

2.002383.000.00.00.H01

Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ

- Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Thông tư số 13/2023/TT-BKHCN ngày 30/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ một số VBQPPL do BKHCN ban hành, liên tịch ban hành

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

UBND cấp tỉnh

6

2.002384.000.00.00.H01

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ

- Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

7

2.002379.000.00.00.H01

Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1425/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1425/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(18/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1425/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1425/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính năng lượng nguyên tử Sở Khoa học An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1425/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính năng lượng nguyên tử Sở Khoa học An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1425/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành06/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (18/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1425/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính năng lượng nguyên tử Sở Khoa học An Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1425/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính năng lượng nguyên tử Sở Khoa học An Giang

              • 06/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực