Quyết định 1426/QĐ-UBND

Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tương ứng với lợi nhuận kế hoạch trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và mức lương cơ bản của người quản lý chuyên trách trong công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 1426/QĐ-UBND 2017 hệ số điều chỉnh tăng tiền lương công ty nhà nước Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1426/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH TĂNG THÊM TIỀN LƯƠNG TƯƠNG ỨNG VỚI LỢI NHUẬN KẾ HOẠCH TRONG CÁC CÔNG TY TNHH MTV DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ VÀ MỨC LƯƠNG CƠ BẢN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CHUYÊN TRÁCH TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN GÓP CHI PHỐI CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; Thông tư số 45/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 40/TTr-SLĐTBXH ngày 25/5/2017 và Văn bản số 583/LĐTBXH-LĐTL ngày 07/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tương ứng với lợi nhuận kế hoạch trong các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và mức lương cơ bản của người quản lý chuyên trách trong công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

1. Đối với các Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước:

a) Hoạt động thuộc nhóm ngành vui chơi, giải trí (Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng):

STT

Chỉ tiêu lợi nhuận (LNKH)
(Tỷ đồng)

Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối đa (Hln)

1

Dưới 10

0,10

2

Từ 10 đến dưới 50

0,20

3

Từ 50 đến dưới 100

0,30

4

Từ 100 đến dưới 150

0,40

5

Từ 150 đến dưới 200

0,50

6

Từ 200 đến dưới 300

0,60

7

Từ 300 đến dưới 500

0,70

b) Hoạt động trong các ngành, lĩnh vực còn lại (Công ty TNHH MTV lâm nghiệp)

STT

Chỉ tiêu lợi nhuận (LNKH)
(Tỷ đồng)

Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối đa (Hln)

1

Dưới 01

0,10

2

Từ 01 đến dưới 05

0,20

3

Từ 05 đến dưới 20

0,30

4

Từ 20 đến dưới 50

0,40

5

Từ 50 đến dưới 200

0,50

2. Đối với Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng

STT

Chỉ tiêu doanh thu trừ chi phí
(Tỷ đồng)

Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối đa (Hln)

1

Dưới 10

0,10

2

Từ 10 đến dưới 25

0,20

3

Từ 25 đến dưới 50

0,30

4

Từ 50 đến dưới 75

0,40

5

Từ 75 đến dưới 100

0,50

3. Mức tiền lương bình quân kế hoạch (mức lương cơ bản) gắn với chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch của người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty có cphần, vốn góp chi phối của Nhà nước

STT

Lợi nhuận kế hoạch
(Tỷ đồng)

Mức tiền lương bình quân tối đa
(Triu đồng)

1

Dưới 01

18

2

Từ 01 đến dưới 05

22

3

Từ 05 đến dưới 10

26

4

Từ 10 đến dưới 15

30

5

Từ 15 đến dưới 20

32

6

Từ 20 đến dưới 35

34

7

Từ 35 đến dưới 50

36

Điều 2.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tin lương tại các công ty TNHH MTV do nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ và mức lương cơ bản của người quản lý chuyên trách tại các công ty cphần có vốn góp chi phối của nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng theo quy định tại Điều 1 Quyết định này.

2. Các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng và Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương và mức lương cơ bản của người quản lý chuyên trách theo đúng quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Nội vụ; Chủ tịch Hội đồng quản lý và Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng; Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh; Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH2.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1426/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1426/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2017
Ngày hiệu lực27/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1426/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1426/QĐ-UBND 2017 hệ số điều chỉnh tăng tiền lương công ty nhà nước Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1426/QĐ-UBND 2017 hệ số điều chỉnh tăng tiền lương công ty nhà nước Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1426/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành27/06/2017
        Ngày hiệu lực27/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1426/QĐ-UBND 2017 hệ số điều chỉnh tăng tiền lương công ty nhà nước Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1426/QĐ-UBND 2017 hệ số điều chỉnh tăng tiền lương công ty nhà nước Lâm Đồng

            • 27/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực