Quyết định 1426/QĐ-UBND

Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2018 bãi bỏ Quyết định 83/QĐ-UBND quy định tạm thời về quản lý xây dựng trong vùng bảo vệ Quần thể danh thắng Tràng An do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1426/QĐ-UBND 2018 Bãi bỏ Quyết định 83/QĐ-UBND danh thắng Tràng An Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1426/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/QĐ-UBND NGÀY 21/01/2015 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRONG VÙNG BẢO VỆ QUẦN THỂ DANH THẮNG TRÀNG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An;

Xét đề nghị của Sở Du lịch tại Tờ trình số 43/TTr-SDL ngày 21/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý xây dựng trong vùng bảo vệ Quần thể danh thắng Tràng An;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, ngành ở tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP5,4,3,6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1426/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1426/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2018
Ngày hiệu lực05/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1426/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1426/QĐ-UBND 2018 Bãi bỏ Quyết định 83/QĐ-UBND danh thắng Tràng An Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1426/QĐ-UBND 2018 Bãi bỏ Quyết định 83/QĐ-UBND danh thắng Tràng An Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1426/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành05/11/2018
        Ngày hiệu lực05/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1426/QĐ-UBND 2018 Bãi bỏ Quyết định 83/QĐ-UBND danh thắng Tràng An Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1426/QĐ-UBND 2018 Bãi bỏ Quyết định 83/QĐ-UBND danh thắng Tràng An Ninh Bình

            • 05/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực