Quyết định 1426/QĐ-UBND

Quyết định 1426/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Quyết định 1426/QĐ-UBND định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cơ quan tổ chức Bình Dương 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 2322/QĐ-UBND định mức ô tô cho cơ quan tổ chức đơn vị ban quản lý dự án Bình Dương 2016 và được áp dụng kể từ ngày 07/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1426/QĐ-UBND định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cơ quan tổ chức Bình Dương 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1426/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 14 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ, BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Thông tư số 32/2015/QĐ-TTg sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước">159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 118/HĐND-KTNS ngày 03/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 xe ô tô chuyên dùng 02 cầu có gắn còi hú để phục vụ cho công tác chỉ đạo kịp thời và xử lý đảm bảo an ninh trật tự, biểu tình, đình công, phòng chống lụt bão thiên tai đột xuất.

+ Các Đội Thanh tra giao thông thuộc Thanh tra giao thông: 01 xe/đội.

+ Đoàn ca múa nhạc dân tộc: 01 xe ô tô bán tải vận chuyển đạo cụ và làm phương tiện quảng cáo, thông tin tuyên truyền.

+ Các đơn vị hoạt động công ích trực thuộc huyện, thị xã, thành phố: 01 xe xúc/đơn vị.

+ Xe xúc đào kèm theo rơ - mooc kéo chở xe xúc đào cho Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 5 thị xã Tân Uyên: 01 xe.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký. Quyết định là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 quy định định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Liêm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1426/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1426/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/06/2016
Ngày hiệu lực 14/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/09/2016
Cập nhật 2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1426/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1426/QĐ-UBND định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cơ quan tổ chức Bình Dương 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1426/QĐ-UBND định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cơ quan tổ chức Bình Dương 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1426/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Dương
Người ký Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành 14/06/2016
Ngày hiệu lực 14/06/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/09/2016
Cập nhật 2 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 1426/QĐ-UBND định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cơ quan tổ chức Bình Dương 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 1426/QĐ-UBND định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng cơ quan tổ chức Bình Dương 2016