Quyết định 1428/QĐ-TCTK

Quyết định 1428/QĐ-TCTK năm 2014 về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1428/QĐ-TCTK năm 2014 phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1428/QĐ-TCTK

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC THỐNG KÊ GIAI ĐOẠN 2015-2020

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế, Bộ KHĐT;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc TCTK;
- Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, PCTT.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bích Lâm

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC THỐNG KÊE GIAI ĐOẠN 2015-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1428/QĐ-TCTK ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

I. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Mục tiêu chung

Nâng cao hiểu biết pháp luật của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thống kê (ngành Thống kê bao gồm: Cơ quan Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh); nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về thống kê, kiến thức thống kê của các đối tượng khác trong xã hội.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và người lao động trong ngành Thống kê; chấp hành pháp luật thống kê của các đối tượng cung cấp, sử dụng thông tin thống kê nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng thông tin thống kê góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thống kê, đồng thời làm tăng thêm niềm tin của người sử dụng vào thông tin thống kê.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm từ 90 đến 100% công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Thống kê được cập nhật các kiến thức pháp luật phù hợp, đáp ứng công việc chuyên môn và chấp hành đúng quy định của pháp luật có liên quan.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê đến các tổ chức, cá nhân cung cấp, sử dụng thông tin thống kê nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu lực của pháp luật, góp phần hạn chế và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thống kê.

- Tuyên truyền sâu, rộng kiến thức thống kê tới cộng đồng xã hội, phù hợp với từng nhóm đối tượng đặc thù, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp, sử dụng thông tin thống kê.

- Đến hết năm 2020, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê và tuyên truyền kiến thức thống kê phấn đấu đạt:

+ Từ 70% đến 90% tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê được phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê;

+ 100% công chức, viên chức và người lao động trong Hệ thống thống kê Nhà nước được phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức thống kê;

+ Từ 70% đến 90% tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê được phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê. Trong đó, đối với các cán bộ, công chức lãnh đạo, người ban hành chính sách, chuyên viên tham mưu, thừa hành đảm bảo đạt 100%.

II. YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

- Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê cần bám sát các văn bản quy phạm pháp luật và quy định về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thống kê, nhiệm vụ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Chương trình điều tra thống kê quốc gia, v.v. đồng thời bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành Thống kê từng giai đoạn.

- Kế thừa kết quả, bảo đảm tính liên tục và phát triển trong việc thực hiện các nội dung, hình thức, biện pháp đã được thực hiện.

- Đa dạng hoá các hình thức, bảo đảm sự kết hợp hài hoà giữa hình thức phổ biến, giáo dục và tuyên truyền kiến thức thống kê với những hình thức mới đang được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn và kinh nghiệm của cơ quan thống kê nước ngoài. Lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Chú trọng phổ biến, giáo dục và tuyên truyền cho các đối tượng cung cấp thông tin cho Hệ thống thống kê Nhà nước.

- Đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, phù hợp, hiệu quả. Đảm bảo các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục và tuyên truyền kiến thức thống kê nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ trong việc chấp hành pháp luật về thống kê nhằm mục đích nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về thống kê trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Gắn giáo dục pháp luật với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật trong công chức, viên chức và người lao động của ngành Thống kê. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền phải tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện pháp luật và công tác chuyên môn.

- Đầu tư hợp lý, hiệu quả các phương tiện, điều kiện phục vụ và các hình thức tuyên truyền, phổ biến. Huy động các nguồn lực của cộng đồng và sự hỗ trợ của các tổ chức nước ngoài tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức về thống kê.

- Công chức, viên chức ngành Thống kê tuỳ theo vị trí việc làm phải nắm vững pháp luật và kiến thức thống kê, luôn có ý thức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục và tuyên truyền kiến thức thống kê đến các đối tượng phù hợp.

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU

1. Phổ biến, giáo dục pháp luật

a) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê

- Nội dung: Căn cứ Kế hoạch, hướng dẫn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê xây dựng nội dung phổ biến, giáo dục phù hợp cho công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý. Chú trọng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động. Đối với văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên ngành khác nhau, việc phổ biến, giáo dục đối với nhóm đối tượng liên quan đến chuyên ngành đó được thực hiện sâu hơn.

- Hình thức: Tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại mỗi đơn vị (có thể tổ chức lồng ghép với hội nghị có liên quan); tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho công chức, viên chức trực tiếp thực thi nhiệm vụ (tổ chức hội nghị toàn quốc, khu vực, từng đơn vị); phổ biến, giáo dục thông qua các phương tiện truyền thông của Ngành; tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thống kê; tổ chức thi tìm hiểu.

b) Phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê cho các đối tượng sử dụng thông tin thống kê và cung cấp thông tin cho ngành Thống kê

- Nội dung: Tập trung vào vị trí, vai trò, lợi ích của hoạt động thống kê trong xã hội; vai trò của thông tin thống kê; các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm và các chế tài xử lý vi phạm đối với cá nhân, tổ chức cung cấp và sử dụng thông tin thống kê, v.v.

- Hình thức: Phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp tổ chức hội nghị; viết bài đăng trên các sách, báo, tạp chí, báo điện tử, trang thông tin điện tử (sách in, báo, tạp chí, tờ rơi, tờ gấp, thư gửi hộ gia đình, sổ tay hỏi - đáp, v.v.); đưa tin, bài viết, phóng sự, mở chuyên mục (truyền thanh, truyền hình); phối hợp với các cuộc họp tại cộng đồng, tổ chức các sự kiện, cuộc thi tìm hiểu, các băng hình, băng rôn, khẩu hiệu, cổ động, v.v.; phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê kết hợp với các hình thức tuyên truyền kiến thức thống kê.

2. Tuyên truyền kiến thức thống kê

a) Tuyên truyền kiến thức thống kê cho cộng đồng và mọi người dân nói chung

- Nội dung: Tập trung khái quát vị trí, vai trò của thông tin thống kê trong đời sống kinh tế xã hội; về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thống kê Nhà nước; phổ biến kịp thời các thông tin thống kê; ý nghĩa, khái niệm cơ bản, phạm vi thu thập, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê, nhất là các chỉ tiêu cơ bản phản ánh tính chất, trình độ phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, tỉnh, huyện, xã được nhiều người quan tâm; đồng thời kết hợp phổ biến các quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ và các chế tài xử lý vi phạm đối với cá nhân, tổ chức cung cấp, sản xuất, sử dụng thông tin thống kê.

- Hình thức: Tổ chức hội nghị; viết bài đăng trên các sách, báo, tạp chí, báo điện tử, trang thông tin điện tử (sách in, báo, tạp chí, tờ rơi, tờ gấp, thư gửi hộ gia đình, sổ tay hỏi - đáp, v.v.); đưa tin, bài viết, phóng sự, mở chuyên mục (truyền thanh, truyền hình); phối hợp với các cuộc họp tại cộng đồng, tổ chức các sự kiện, cuộc thi tìm hiểu, các băng hình, băng rôn, khẩu hiệu, cổ động, v.v.

b) Tuyên truyền kiến thức pháp luật và nghiệp vụ thống kê cho các đối tượng đặc thù

+ Đối tượng là cán bộ, công chức lãnh đạo, người ban hành chính sách thuộc các cơ quan Đảng và Nhà nước

- Nội dung: Tuyên truyền những nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê, tính độc lập của hoạt động thống kê, cách thức sử dụng thông tin thống kê, mục đích, ý nghĩa của các chỉ tiêu thống kê; phạm vi thu thập thông tin, phương pháp tính của các chỉ tiêu thống kê kinh tế, xã hội; các tiêu chí cơ bản để đánh giá chất lượng số liệu thống kê; cách khai thác thông tin thống kê trên các biểu đồ, bảng biểu tổng hợp, báo cáo thống kê, v.v.

- Hình thức: Lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị; tổ chức hội thảo ngắn; gửi trực tiếp các tài liệu phù hợp, viết, đăng tin, bài trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, v.v.

+ Đối tượng là chuyên viên, nhân viên tham mưu, thừa hành của cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị

- Nội dung: Mục đích, ý nghĩa, khái niệm của các chỉ tiêu thống kê; phạm vi thu thập thông tin, phương pháp tính của các chỉ tiêu thống kê kinh tế, xã hội; các tiêu chí cơ bản để đánh giá chất lượng số liệu thống kê; chế độ báo cáo thống kê cơ sở và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, điều tra thống kê, các hệ thống chỉ tiêu thống kê, cơ sở dữ liệu thống kê, v.v. Mặt khác, cần phổ biến nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê, tính độc lập của hoạt động thống kê, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê, tính pháp lý của thông tin thống kê; chính sách phổ biến thông tin thống kê, việc công bố các chỉ tiêu thống kê, thanh tra chuyên ngành thống kê, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

- Hình thức: Hội nghị tập huấn, hội thảo, bồi dưỡng nghiệp vụ; tuyên truyền trên các ấn phẩm, bản tin điện tử, các báo cáo chính thức, các báo cáo chuyên đề, phát hành tạp chí, tập san, chuyên mục trên trang thông tin điện tử, đào tạo trực tuyến, v.v.

+ Đối tượng là tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin cho ngành Thống kê

- Nội dung: Ý nghĩa, mục đích, lợi ích của công tác thống kê; tính khách quan, trung thực, chính xác trong hoạt động thống kê; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong việc cung cấp thông tin thống kê theo quy định của cơ quan có thẩm quyền, thực hiện các yêu cầu của cơ quan thống kê nhà nước theo quy định của pháp luật, được bảo mật thông tin cá nhân và chỉ nhằm mục đích tổng hợp thông tin thống kê nhà nước; các chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; khái niệm, phạm vi, nguồn số liệu và phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê. Trách nhiệm của công dân đối với nhà nước và xã hội, tuân thủ các yêu cầu của cuộc điều tra cũng chính là đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội, trong đó có cá nhân, gia đình và cộng đồng mình đang sống.

- Hình thức: Kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền để đạt hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Tuyên truyền thông qua phóng sự, bản tin phát thanh, truyền hình, hội nghị tập huấn, họp nhóm, thảo luận nhóm, đào tạo trực tuyến; trong các cuộc điều tra thống kê, tập trung tuyên truyền, giải thích trực tiếp, tuyên truyền trên báo chí, tờ rơi, thư cảm ơn người cung cấp thông tin, v.v.

+ Đối tượng là phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn, báo chí

- Nội dung: Khái quát về khái niệm, mục đích, ý nghĩa, phạm vi thu thập, nguồn số liệu và phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê; các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thống kê, các nguyên tắc chủ yếu của hoạt động thống kê, tính độc lập trong các hoạt động thống kê, tính bảo mật của thông tin cá nhân; công bố chỉ tiêu thống kê, chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; chất lượng, độ tin cậy của thông tin thống kê, tính bình đẳng trong tiếp cận thông tin thống kê.

- Hình thức: Trình bày tại các cuộc họp báo, hội nghị công bố số liệu, hội nghị bàn tròn trao đổi về công tác thống kê, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, v.v.

+ Đối  tượng là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng

- Nội dung: Khái quát các nội dung về Hệ thống thông tin thống kê Nhà nước, cơ quan Thống kê Nhà nước; vị trí, vai trò của thông tin thống kê.

- Hình thức: Tổ chức các buổi học ngoại khoá; bài viết đăng trên tạp chí, báo điện tử; sinh hoạt câu lạc bộ học tập, thảo luận nhóm, thi tìm hiểu; nghiên cứu chuyên đề, v.v.

+ Đối tượng là nhà nghiên cứu, học giả

- Nội dung: Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê, khái niệm, mục đích, ý nghĩa, phạm vi thu thập, nguồn số liệu, phương pháp tính và phân tổ, phân loại thống kê của các chỉ tiêu thống kê; các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động thống kê, các nguyên tắc chủ yếu của hoạt động thống kê, tính độc lập trong hoạt động thống kê, tính bảo mật của thông tin cá nhân; công bố chỉ tiêu thống kê, chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước; chất lượng, độ tin cậy của thông tin thống kê, tính bình đẳng trong tiếp cận thông tin thống kê.

- Hình thức: Tuyên truyền, mở chuyên mục trên trang thông tin điện tử; hội nghị, hội thảo, phát hành các ấn phẩm, báo cáo chính thức, báo cáo chuyên đề, bài viết trên tạp chí, tập san, cung cấp công cụ khai thác cơ sở dữ liệu thống kê, v.v.

+ Đối tượng là nhà kinh doanh

- Nội dung: Các nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê; khái niệm, mục đích, ý nghĩa, phạm vi, nguồn số liệu, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê; chất lượng, độ tin cậy của thông tin thống kê, tính bình đẳng trong tiếp cận thông tin thống kê, tính độc lập trong các hoạt động thống kê; cơ sở dữ liệu thống kê và khai thác cơ sở dữ liệu thống kê; chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước.

- Hình thức: Tuyên truyền trên báo chí (báo giấy, báo điện tử), các tập san, ấn phẩm của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hiệp hội doanh nghiệp; trang thông tin điện tử, v.v.

+ Đối tượng là người nước ngoài, các tổ chức quốc tế

- Nội dung: Luật Thống kê Việt Nam, Hệ thống thống kê Nhà nước, các chương trình hợp tác thống kê với nước ngoài và các tổ chức quốc tế, tính so sánh quốc tế của thông tin thống kê; các thông tin đặc tả (metadata) về số liệu.

- Hình thức: Xuất bản các ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, sổ tay bỏ túi, video clip, v.v. bằng song ngữ; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của ngành Thống kê, của các cơ quan thống kê nước ngoài, các tổ chức mà Thống kê Việt Nam là thành viên hoặc hợp tác.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê

a) Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề nhằm quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê, giới thiệu các văn bản pháp luật mới, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nghiệp vụ thống kê theo từng chuyên đề và phù hợp với từng đối tượng.

b) Tổ chức các Hội thảo, hội nghị để phổ biến, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong lĩnh vực thống kê, có thể lồng ghép với các lớp tập huấn, điều tra, tổng điều tra, v.v.

c) Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê trên các phương tiện thông tin đại chúng của ngành Thống kê như: trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê, Viện Khoa học Thống kê, bảng điện tử LED, Tạp chí Con số và Sự kiện, Tờ Thông tin khoa học Thống kê, v.v.

d) Tham dự các Hội chợ triển lãm, Hội chợ sách, v.v. để trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thống kê.

đ) Phát hành các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê, tài liệu về phương pháp chế độ thống kê đến cơ quan thống kê các cấp.

e) Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về thống kê để nâng cao nhận thức của các thành viên trong cơ quan, đơn vị.

g) Xây dựng và đưa Giáo trình về pháp luật thống kê vào trong các trường thống kê của Ngành (Trường cao đẳng Thống kê, Trường trung cấp Thống kê) và Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Thống kê thuộc Viện Khoa học Thống kê.

h) Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp lồng ghép nội dung về Luật Thống kê vào chương trình giáo dục pháp luật tại các trường cao đẳng, đại học, v.v.

i) Biên soạn tài liệu "Hỏi và Đáp" để phổ biến sâu rộng những lĩnh vực thống kê được đông đảo người dân quan tâm, ví dụ "Hỏi và Đáp" về Luật Thống kê, Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh, huyện, xã, Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, v.v. phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Phát hành miễn phí cuốn Cẩm nang kiến thức thống kê phổ thông tới các tủ sách pháp luật của Uỷ ban nhân dân cấp xã, các trường đại học, cao đẳng.

k) Tăng cường viết tin bài, báo, xây dựng các video-clip giới thiệu nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê trên các báo, tạp chí, tập san.

l) Xây dựng các chuyên mục giới thiệu về pháp luật thống kê và nghiệp vụ thống kê trên các phương tiện thông tin đại chúng  của Trung ương và địa phương (báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình).

m) Viết bài tuyên truyền về pháp luật thống kê thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư.

n) Lồng ghép việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật thống kê trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.

o) Tổ chức các buổi tọa đàm (hội nghị bàn tròn) giữa nhà sản xuất (Tổng cục Thống kê) với những người sử dụng thông tin thống kê (các nhà hoạch định chính sách, giới học giả, nghiên cứu, v.v.). Đặc biệt là hội nghị tọa đàm, trao đổi nghiệp vụ, kiến thức giữa Tổng cục Thống kê với giới báo chí và thông tin đại chúng cần được tổ chức định kỳ với hình thức phong phú.

p) Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê;

q) Nghiên cứu áp dụng những hình thức tuyên truyền mới của các cơ quan thống kê tiên tiến, các tổ chức quốc tế, các phương tiện truyền thông hiện đại, có lượng người tham gia đông đảo.

2. Kiện toàn tổ chức, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê

a) Định kỳ rà soát, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật thuộc phạm vi Tổng cục Thống kê quản lý. Bố trí đủ công chức thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê.

b) Xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp hoạt động giữa các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê, giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) với các Bộ, ngành, các cơ quan có liên quan và giữa Cục Thống kê với các Sở ban, ngành có liên quan của địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê.

c) Phát huy vai trò của đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức từ Tổng cục Thống kê đến Cục Thống kê: Định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật và các điều kiện hỗ trợ cần thiết khác, v.v. nhằm động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho công chức, viên chức thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

d) Phát huy vai trò của các đoàn thể xã hội để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

đ) Bảo đảm kinh phí hợp lý cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê.

3. Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật các cấp tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và kiến thức thống kê thông qua bài viết, trò chơi, v.v. theo nội dung phù hợp với từng loại đối tượng.

4. Đầu tư cơ sở vật chất cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê

- Đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê.

- Huy động sự tham gia, đóng góp tự nguyện của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức trong lĩnh vực thống kê.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và các văn bản khác có liên quan.

2. Các chương trình, dự án của ngành Thống kê cần giành một phần kinh phí để thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020. Tăng cường việc huy động kinh phí từ các nguồn viện trợ của các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước, của các dự án, đề án và các nguồn kinh phí khác phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê.

Khi xây dựng các dự án, đề án của Tổng cục Thống kê cần bổ sung các hoạt động và bố trí kinh phí riêng cho việc xây dựng thể chế và triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê cho các đối tượng thụ hưởng và các đối tượng có liên quan.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hàng năm xây dựng kế hoạch trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình này cũng như kế hoạch hàng năm của Tổng cục Thống kê.

- Thường xuyên nghiên cứu đổi mới các nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê; áp dụng các hình thức tuyên truyền mới được các cơ quan thống kê các nước, các tổ chức quốc tế sử dụng.

- Hàng năm tổng hợp báo cáo Tổng cục trưởng kết quả thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê trong toàn Ngành. Tiến hành sơ kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê vào năm 2017 và tổng kết vào năm 2020

2. Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin

- Chủ trì, phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương xây dựng tài liệu hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về thống kê khi được ban hành để thống nhất trong triển khai Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Viện Khoa học Thống kê, các trường thống kê của Ngành đưa nội dung pháp luật về thống kê vào chương trình giảng dạy đại học và cao đẳng.

- Hỗ trợ báo cáo viên khi các cơ quan, đơn vị có yêu cầu.

3. Vụ Kế hoạch tài chính

- Đảm bảo kinh phí thực hiện Chương trình.

- Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán và sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

4. Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng liên quan thuộc phạm vi quản lý.

- Căn cứ Chương trình này và Kế hoạch hàng năm của Tổng cục Thống kê xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê tại địa phương.

- Thường xuyên giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho công chức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê và tuyên truyền kiến thức thống kê đến mọi đối tượng khi thực thi công vụ.

5. Các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê

Căn cứ Chương trình này và Kế hoạch hàng năm của Tổng cục Thống kê, các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, dự toán kinh phí và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1428/QĐ-TCTK

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1428/QĐ-TCTK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2014
Ngày hiệu lực25/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1428/QĐ-TCTK

Lược đồ Quyết định 1428/QĐ-TCTK năm 2014 phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1428/QĐ-TCTK năm 2014 phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1428/QĐ-TCTK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thống kê
        Người kýNguyễn Bích Lâm
        Ngày ban hành25/12/2014
        Ngày hiệu lực25/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 1428/QĐ-TCTK năm 2014 phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1428/QĐ-TCTK năm 2014 phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền kiến thức thống kê giai đoạn 2015-2020

         • 25/12/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 25/12/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực