Quyết định 1428/QĐ-UBND

Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 1428/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản in và phát hành Cà Mau 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1428/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 29 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đi, b sung một s điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tc hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công b, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-BTTTT ngày 01/4/2015 và Quyết định số 540/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công b thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình s 64/TTr-STTTT ngày 21/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 17 thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau. Trong đó gồm: 07 thủ tục hành chính mới ban hành, 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ, hủy bỏ (Kèm theo danh mục và nội dung của thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản tại Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 19/10/2010 và Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Cục Kiểm soát TTHC, Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
-
TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBNĐ tnh;
- Cổ
ng TTĐT Cà Mau;
-
Trung tâm CB-TH;
-
NC (N);
-
Lưu: VT, Tr 122/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Thân Đức Hưởng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH CÀ MAU

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục chi tiết:

1. Danh mục th tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tc

01

Cp lại giấy phép hoại động in

02

Đăng ký hoạt động cơ sở in

03

Thay đi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

04

Chuyn nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

05

Cp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

06

Cấp đi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

07

Đăng ký hoạt động phát hành xut bn phm

2. Danh mục th tục hành chính được sửa đi, b sung hoặc thay thế

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

01

T-CMU-178828-TT

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

- Luật Xuất bản năm 2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điu và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư s 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

02

T-CMU-178829-TT

Cấp giấy phép t chức trin lãm, hội chợ xuất bản phẩm

- Luật Xuất bản năm 2012;

- Thông tư s 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

03

T-CMU-178831-TT

Cp giấy phép hoạt động in

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định v hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều, khoản của Nghị định s 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

04

T-CMU-068194-TT

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phm

- Luật Xuất bản năm 2012;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

05

T-CMU-178830-TT

Cp giấy phép in gia công xut bản phẩm cho nước ngoài

- Luật Xuất bản năm 2012;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Xuất bản và Nghị định s 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xut bản.

06

T-CMU-178833-TT

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài

- Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điu, khoản của Nghị định s60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

07

T-CMU-178834-TT

Cấp giy phép nhập khẩu xuất bản phm không kinh doanh

- Luật Xut bản năm 2012;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

08

T-CMU-068205-TT

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

- Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định s 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

3. Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ

STT

S hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy b thủ tục hành chính

1

T-CMU-178832-TT

Cấp giấy xác nhận in vàng mã

- Nghị định 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định chi tiết và hướng dn thi hành một số điều, khoản của Nghị định s 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoại động in.

B. Danh mục hệ thống hóa 15 thủ tục hành chính còn hiệu lực lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền gii quyết của Sở Thông tin và Truyền thông Cà Mau

STT

n thủ tục hành chính

Công khai (Trang)

01

Cấp lại giấy phép hoạt động in

X

02

Đăng ký hoạt động cơ sở in

X

03

Thay đi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

X

04

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

X

05

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phm

X

06

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

X

07

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phm

X

08

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

X

09

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

X

10

Cấp giấy phép hoạt động in

X

11

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

X

12

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phm cho nước ngoài

X

13

Cp giấy phép chế bn, in, gia công sau in cho nước ngoài

X

14

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

X

15

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

X

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1428/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1428/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2015
Ngày hiệu lực29/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1428/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1428/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản in và phát hành Cà Mau 2015


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1428/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản in và phát hành Cà Mau 2015
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1428/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
     Người kýThân Đức Hưởng
     Ngày ban hành29/09/2015
     Ngày hiệu lực29/09/2015
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1428/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản in và phát hành Cà Mau 2015

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1428/QĐ-UBND thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản in và phát hành Cà Mau 2015